Стратегия за развитие на професионалното образование и обучение в Република България за периода 2015-2020 г.

Подготовката на човешки ресурси със съответстващи на нуждите на националната икономика квалификации изисква нови подходи в областта на професионалното образование и обучение. При осъществяването им следва да се отчитат обстоятелствата, пред които е изправена страната. В краткосрочен план те са свързани със социалноикономическите последствия от кризата, а в дългосрочен – с демографските процеси и промени, глобализацията и др.

Професионално образование и заетост

Пазарът на труда се глобализира, образованието –също! Липсата на кадри вреди на инвестиционния климат и ограничава развитието на икономиката.

EU policy in the field of vocational education and training

Vocational education and training is a key element of lifelong learning systems, which equip citizens with knowledge, skills and competences required in particular occupations and on the labour market.

Професионалното образование и реалностите в икономиката

През последните години усилено се заговори за нуждата от повишаването на качеството на професионалното образование. В същото време друг важен въпрос, този за количеството, а именно кой какво и колко учи, сякаш остава встрани от общественото внимание, пише в свой анализ Зорница Славова от Института за пазарна икономика (ИПИ).

Професионалното образование при прехода към пазара на труда

В повечето страни от Европейския съюз професионалното образование осигурява по-добри възможности за заетост непосредствено след завършване на средно образование, отколкото средното общо образование.

Качество профессионального образования обеспечат новые стандарты

Для того чтобы привести среднее профессиональное образование в соответствие с требованиями работодателя, сегодня обновляются, совершенствуются и создаются новые федеральные государственные образовательные стандарты, на основании которых будут проектироваться новые образовательные программы для российских колледжей и техникумов.

Vocational education and training in Finland

Seamless and future-oriented: in essence, this is Finland’s vision for lifelong learning in a world where adapting to new jobs and tasks and trends in society is becoming the norm. To make it a reality requires the support of the entire education and training system.

Професионално образование и заетост

Основен смисъл и предимство на професионалното образование е възможността му да създава пряка връзка между младежите и пазара на труда. Качественото професионално образование произвежда подготвени кадри, които осигуряват конкурентни предимства на всяка една икономика.

Дуална система на обучение

Системата на дуалното обучение е разпространена предимно в Германия, Австрия и Швейцария. Предпоставка за обучението в Германия е сключването на Договор за професионално обучение (Berufsausbildungsvertrag), а в Австрия, Швейцария и Южен Тирол Договор за придобиване на професия (Lehrvertrag). Местоположението на професионалното училище е в зависимост от седалището на съответното предприятие.

Дуальное обучение в системе среднего профессионального образования

Среднее профессиональное образование органично вписывается в систему непрерывного образования и предназначено для реализации потребности личности, запросов общества и государства в приобретении профессиональной квалификации специалистами среднего уровня.

The German vocational training system

The German vocational education and training system, also known as the dual training system, is highly recognized worldwide due to its combination of theory and training embedded in a real-life work environment.

Системата на дуалното обучение

Една от особеностите на австрийската образователна система е тясната връзка между икономиката и образованието. От това близко до практиката образование печелят не само учениците, но и абсолвентите на средните професионални училища, специализираните висши училища и университетите.

Дуальное обучение в российских регионах: модели, лучшие практики, возможности распространения

Действенность дуальной модели определяет система экономических мотиваций работодателей, инвестирующих в систему подготовки рабочих кадров в рамках осуществления крупных инвестиционных проектов и технологического перевооружения предприятий.

Модел на дуалното обучение в България

Дуалната система е специфичен модел за професионално обучение, който поставя акцент върху практическото усвояване на професия чрез работа. Учебното време при дуалната система се разделя между обучение по теория в професионално училище и работа в предприятие. С този модел се елиминира проблемът с липсата на стаж, който пречи на младите хора да намерят работа по желаната професия веднага след завършване на училище. Предприятията си спестяват разходите и времето за обучаване на новоназначените служители, защото те вече имат необходимите знания и умения.

Дуальное обучение в России: от концепции к практике

Цель настоящей статьи – осмысление и обоснование условий применения элементов системы дуального обучения при реализации программ профессионального образования для повышения эффективности функционирования и качества подготовки квалифицированных кадров в учреждениях среднего профессионального образования (СПО).

The conceptual model of future teachers training to dual education in vet (vocational education & training)

In the article the author presents the theoretical understanding of research problems of training of the future teachers-organizers of the dual training system in vocational education & training (VET) in the conditions of the credit technology of education. The author's vision of way to solve the problem is discussed in the description of the conceptual model and its structure -functional components.

Как работи дуалното образование по света?

В България професионалното обучение все още се приема като нещо недотам престижно, съдейки по отношението към професионалните гимназии. В други страни обаче такъв тип образование е изключително успешно и предпочитано. Такива примери са Германия, Австрия, Унгария, Босна и Херцеговина, Хърватска, Швейцария, Дания, Нидерландия, Франция, Китай.

Дуальное обучение: проблемы реализации

Для достижения задачи повышения качества профессионального образования наиболее перспективным является «дуальное обучение» будущих специалистов. Дуальное обучение - это такой вид обучения, при котором теоретическая часть подготовки проходит на базе образовательной организации, а практическая -на рабочем месте.

Dual education: The Win-Win model of collaboration between universities and industry

The purpose of this paper is to describe the new experiences of the dual training model in engineering education in Hungary. This new model has been introduced recently in the higher education and has become a focus of interest. This is a favorable program for the students to experience the real industry environment prior to graduation and it is a good tool to motivate them to study harder. The dual education students study in the institutional academic period together with the regular full-time students at their higher education institute, and parallel to their academic education they participate in the practical training.

Ролята на училищния психолог

Според една наскоро излязла статистика училищните психолози стават все по-необходими на българското образование. В последните години със силата на кресчендо се увеличават случаите, в които ставаме свидетели на агресивно поведение на ученици, на побоища дори и между момичета, на нецензурен език, на лоши навици като пушене и пиене, на скандали между учители и родители и ред други проблеми, случващи се на територията на учебните заведения, за които ръководството им заявява, че ще се погрижи с помощта на своя психолог.