Специфика организации познавательно-исследовательской деятельности в условиях внедрения STEM-образования в детском саду

Современный мир ставит перед образованием непростые задачи: подготовить ребенка к жизни в обществе будущего, которое требует от него особых интеллектуальных способностей, направленных в первую очередь на работу с быстро меняющейся информацией.

Awareness and views of teachers who received in-service STEM training about STEM

This study aimed to investigate the awareness and views of teachers from different disciplines who received in-service STEM training about STEM education. To this end, the study employed a mixed methods research design in which both quantitative and qualitative research approaches are used. The analysis results showed that teachers' awareness of STEM increased after the in-service training. The teachers held the view that using the STEM approach in their classes is beneficial to, themselves, students, and the country and the effective implementation of STEM education depends on the elimination of shortcomings such as the lack of time, materials, and workshops.

Същност на STEM обучението

Уменията, необходими в XXI век, съответстват на уменията, които се изграждат, чрез STEM обучение. STEM обучението е базирано на проекти, свързани с решаването на реални и актуални проблеми. В него учениците учат активно, като научават важни концепции чрез творчески и иновативни проекти, свързани с решаването на поставения проблем. В процеса на обучение учениците използват високи нива на мислене, тъй като прилагат вече придобити знания и умения за обектите и явленията, свързани с учебното съдържание, по иновативни начини.

STEM как инновационная стратегия интегрированного образования: Передовой опыт, перспективы, риски

Статья посвящена анализу практики и перспектив внедрения STEM-стратегии, являющейся одним из инновационных направлений в современном школьном образовании и реализующей интеграцию предметов естественно-научного цикла и математики.

Investigating perceptions and skills of gifted students in STEM education

Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) provides a noteworthy conceptual lens for many countries when it comes to labor recruitment. For many countries, providing opportunities for gifted students at school and quality STEM education should be included. It was concluded that STEM education practices are important in discovering the perceptions and skills of gifted students, and that students improve their scientific inquiry, argumentation, technological inquiry, and creative thinking skills, and enable career choice to them. In addition, it seems that STEM activities need more work with gifted students.

Какво трябва да знаем за STEM

Това, което отличава STEM от традиционното образование и наука е смесената учебна среда и демонстрира на учениците как научният метод може да бъде приложен в ежедневието. STEM отчита факта, че непрекъснатия напредък на технологиите променя начина, по който децата учат, свързват се с другите и взаимодействат по между си всеки ден. Вариант на STEM е STEAM, който включва А /Arts/ - изкуства, дизайн. Художественият дизайн и изкуствата са важна част от STEM-базираното образование, тъй като творческото мислене и разгръщането на творческите заложби са от съществено значение за развитието на иновации. Голяма част от STEM-уроците включват изграждане на модели и симулация на ситуации. Просто казано, STEM и STEAM отразяват реалния живот.

STEM-технология как инструмент подготовки будущих педагогов к работе в современной школе

Статья посвящена рассмотрению подготовки будущих педагогов к работе в условиях цифровой трансформации современной школы. Автор раскрывает роль STEM-технологии в процессе формирования у студентов педагогического бакалавриата профессиональных компетенций, необходимых для работы в современной школе. В исследовании выделены ключевые тенденции в системе высшего педагогического образования, актуализированные благодаря применению STEM-подхода. Современная школа рассматривается как пространство, ориентированное на подготовку человека-будущего, готового к усвоению интегративной системы знаний и ее применению в условиях динамично меняющейся социальной и образовательной реальности.

Как да започнем да преподаваме STEM?

STEM обучението е нещо повече от преподаване на наука, технологии, инженерство и математика. То е въвлечено в различни аспекти от всекидневието ни. Задачата на учителите е да скъсят дистанцията между това, което се учи в училище и живота извън него. Да покажат на децата как може да използват интегрираните умения, които придобиват в училище извън класната стая. В статията са предстени 5 идеи как да се да преподава STEM, както и насоки за ролята на учителя в това начинание.

Stem-педагог: Учитель будущего

В статье рассматриваются следующие вопросы: подготовка учителей к работе в парадигме STEM-образования; трудности, с которыми сталкиваются учителя; новая роль учителя в процессе преподавания в формате STEM; содержание программ профессионального развития и переквалификации педагогов.

The potential of involving communities to enhance STEM education

By engaging students in everyday issues and events, STEM education can contribute to the development of citizens who are equipped to make the world a better place. However, students' STEM learning with this focus requires teachers to identify age and context appropriate issues. Student investigation of local issues and events can be motivating for students. Their learning can benefit from involvement with community members who input their knowledge and ideas. Students can contribute ideas and actions to the community, especially when there is a two way exchange of information from the community to students and students to the community.

Някои аспекти на STEM обучение в начален и прогимназиален етап на основото образование

В образователната политика на Европейския съюз стимулирането на интереса към математиката, науката и технологиите е основна цел, като по този начин се формират знания и умения у учениците, които да им позволят да се включат активно в обществения живот, да моделират бъдещето си и да участват в икономически дейности, които все повече зависят от STEM уменията. Изследванията показват, че отношението на децата към науката се развива от ранна възраст и поради тази причина училищата трябва да ангажират учениците в STEM дейности още от първия им учебен ден. В настоящата работа са разгледани някои от предизвикателствата пред STEM обучението в начален и прогимназиален етап на основното образование.

Возможности и перспективы STEM-образования в системе повышения квалификации педагогов

Stem-образование выступает приоритетных направлением в системах образования многих стран. В статье рассмотрены подходы различных стран к применению STEM технологий в образовании и системе повышения квалификации педагогов.

Assessing preschool teachers' challenges and needs for creativity in STEM education

Creativity in teaching is important in order to ensure children are engaged in learning Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM). However, previous research has claimed creativity in learning STEM for children is not adequately supported by teacher in classroom due to the lack of preparation, content knowledge and skills. This research sheds light on the needs and challenges for professional pre-school teachers by providing them pedagogical module as well as professional training to promote creativity in teaching STEM.

Елементи от STEM концепцията в обучението по технологии и предприемачество за подпомагане на личностното развитие на учениците в 1-4 клас

Прилагането на STEM обучение в началното училище отговаря на едно от основните положения на тази концепция, а именно на това, че развитието е необратим процес и за него са характерни благоприятни, сензитивни периоди. Колкото по-рано започне да се осъществява STEM обучение, толкова по-добре.

STEАM-театр как инновационный артs: метод работы современного детского сада

Данная статья рассматривает единство научно-технического и Art-направления современного образовательного процесса в теоретическом и практическом аспекте ДОО в проектной деятельности в рамках вариативной программы «STEAM-образования». Раскрывает содержание, творческие методы и особенности коррекционно -образовательного процесса работы с детьми старшего дошкольного возраста; определяет актуальность, значимость и перспективы для практического применения.

Distance STEM educators' perceptions of teachers' role

STEM education has an important place in recent studies. With the COVID-19 pandemic, distance education applications have gained importance all over the world. STEM education applications have also turned into distance STEM education with the COVID-19 pandemic. The purpose of this study is to better understand STEM teachers' perceptions of online group education and how they perceive group education expectations.

e-Book: Conflict, contradiction, and contrarian elements in moral development and education

Individuals and societies have an inexorable urge to morally develop by challenging the assumptions of the previous generation in terms of what is right and wrong. The focus is on the nature and functional value of conflicts and challenges to the dominant moral and social values framework. Through this analysis, individuals develop moral character through conflict with their local authority figures, including parents.

e-Book: From power struggles to conflict resolution : transform your school's culture today

Positive school culture is at the heart of effective teaching and learning. As such, improving a school's culture is a critical component to school transformation. This resource provides school leaders with a concrete professional development plan for staff and students designed to eliminate power struggles in order to improve school culture.

e-Book: Conflict management and leadership development using mediation

Conflict management is an overlooked area in leadership development. Mediation as an intervention method to use in conflict management can be productive for building leadership capacity and organizational development in higher education. This workbook offers conflict management strategies, models, and processes to support college and university personnel in recognizing and managing conflicts and how to build skill sets that can enhance effective communication and address conflicts.

e-Book: Cultural impact on conflict management in higher education

The book shares a conflict resolution model which may direct the reader to start thinking about addressing and managing conflicts from different levels of organizations. Managing conflict does not work when there is a “one-way only approach/model” for addressing conflict. Some conflict resolution encompasses multiple dimensions: (a) one's personal beliefs or beliefs about an issue; (b) an individual's personal history in terms of how the conflict was perceived as something to be discussed or not; (c) work culture of the conflict where if ‘one has a conflict,'the person or unit is messing up or there is a problem person; (d) the unconscious strategies of ‘face saving'(trying to maintain one's image) present; (e) social hierarchies or relationships; and (f) the diversity dimensions and issues that may be present.