Download (227k) Get URL:

Препоръката на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска система за кредити в професионалното образование и обучение (ECVET) от 18 юни 2009 година

Versions of the document
Uploaded on Size Options
12/2/16 6:28 PM 227k
1 of 22