"ТУ - София - Технологии" ЕООД, Център за научни изследвания и обучение по Е-управление

Address: 1000 София, бул. Св. Кл. Охридски №8