Обратно

Емпатия и толерантност

Толерантността и емпатията са важен фактор за социализацията и успешно интегриране на личността в многообразието. И в тази връзка, една от най-важните задачи, която стои пред семейството и детската градина е формиране у подрастващото поколение на умения за разбиране и приемане на другия. Също така изграждане на взаимоотношения, които се градят на основата на сътрудничество, взаимно разбиране и готовност за приемане на другите с техните възгледи, привички, нрави, особености с уважение, любов и човещина.