Обратно

Национална концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора в България (2012-2030 г.)

В предложената концепция активният живот на възрастните хора е свързан с насърчаване на участието на възрастните хора на пазара на труда, предоставяне на 113 условия за активен и достоен живот в пенсионна възраст и ограничаване на бедността, осигуряване на условия за достъп до здравни услуги и удължаване на живота в добро здраве на възрастните хора, осигуряване на условия за достъп до образование, за учене през целия живот, за повишаване на квалификацията и за преквалификация на възрастните хора с оглед на подобряване на мобилността на пазара на труда, развитие и модернизиране на дългосрочните грижи и осигуряване на условия за равен достъп до социални услуги, развитие на т.нар. „сребърна икономика”, преодоляване на негативни стереотипи и изграждане на позитивен публичен образ на възрастните хора.