Обратно

Съвременни проблеми на обучението

В Европа и света се проявяват стабилни тенденции към популяризиране, отваряне, хуманизиране, демократизиране, разнообразяване, непрекъснатост и стандартизиране на образованието. Отправна точка в този процес е концепцията за обучение (образование), ориентирано към учащия. Съществуват най-общо три концепции за ученето: обяснителноучене, учене чрез откриване, активно учене.