Обратно

Проектният метод – основа за развитие на познавателната активност на 4-5 – годишните деца в ситуациите по конструиране и технологии

Статията е посветена на проблема за създаване на ефективни педагогически условия, стимулиращи познавателната активност на подрастващите. В съвременното образователно пространство все повече се говори за интерактивно преподаване. Основа на интерактивното обучение е проектният метод. Направено е теоретично проучване и е предложен адаптиран съществуващ модел по метода на проектите за приложение в ситуациите по конструиране и технологии в детската градина. Моделът е насочен към максимална реализация на интересите и потребностите на децата и зашитава тезата, че приложението му в обучението се явява ефективен образователен инструмент за развитие на познавателната активност на 4-5 годишните деца.