Андрагогия: образование през целия живот

Предметът на андрагогията включва закономерностите, принципите и правилата за обучението на възрастни. В този смисъл бързото обществено развитие изисква възрастните непрекъснато да повишават и обогатяват общообразователната си и професионална подготовка. Динамиката в професионалната сфера налага да се обърне сериозно внимание върху процеса на квалификация на възрастни и да се създадат условия за перманентна професионална подготовка. Като цяло може да се каже, че новите системи за обучение трябва да имат андрагогически характер.

Актуальные проблемы образования взрослых

В современном обществе все большее значение приобретает образование взрослых как часть системы непрерывного образования. Оно предоставляет взрослому человеку возможность адаптироваться к изменяющимся условиям, компенсировать нехватку полученных ранее знаний, реализовать свои потребности и интересы, помогает преодолеть ощущение неопределенности и неуверенности, почувствовать себя защищенным от многих проблем сегодняшней жизни. Одной из форм непрерывного образования взрослых является заочная форма обучения в вузе. В статье рассмотрены особенности взрослых людей, а также педагогов как особых категорий обучающихся.

Equity and social exclusion measures in EU lifelong learning policies

The aim of this article is to examine how EU lifelong learning policies are trying to reach the vulnerable by looking at what measures against social exclusion they offer and how equitable these measures are. It is a qualitative study that focuses on policy documents that form the European Union’s legal and political frameworks of reference in the lifelong learning area since 1992. The document analysis has been complemented by semi-structured interviews with EU lifelong learning experts. The findings show that early school leavers and migrants are the main target groups in the policies, leaving many other groups at risk of being excluded from learning opportunities.

Някои основни характеристики на образованието на възрастни в България

Образованието на възрастни придобива все по-важно значение за социалноикономическото развитие на страната в съвременните условия. Ученето през целия живот се превръща в неотменна потребност на всички хора, независимо от техния социално-икономически статус, тъй като бързото навлизане на нови производствени и информационно – комуникационни технологии в икономиката вече е факт и общото и личното благосъстояние все повече зависи и ще зависи от знанията, уменията и компетенциите на икономически активните лица.

Принципи за практическо обучение на възрастните

The principle of lifelong learning is enshrined in the European policy for education, employment and, in particular inclusion. Informal learning is associated with situations in which a person learns and acquires skills through different types of activities in which a teaching process. By placing learners at the center of policies for lifelong learning can be achieved improvements in the lives of people – qualification in a particular field or retraining. Principles of training are a system of basic principles leading ideas or requirements and define the overall activity of teachers or adults students. They refer to the category normative knowledge that prescribe what should be training and thus regulates the activities of participants in the educational process.

Обучение взрослых в контексте непрерывного образования

В статье обоснована точка зрения на образование взрослых как на реализацию возможности расширения сферы применения своих способностей в трудоустройстве, в самоорганизации, в смене профессий с учетом запросов рынка труда и т. д. Особое внимание уделено андрагогической подготовки преподавателя вуза; авторы раскрывают особенности образования взрослых студентов, принципы их обучения, называют пять основополагающих характеристик, отличающих взрослого обучающегося человека. Одним из важнейших элементов процесса обучения является деятельность и компетентность преподавателя-андрагога, которая имеет существенные отличия от деятельности преподавателя-педагога. Авторы раскрывают принципы обучения в вузе и сравнивают педагогическую и андрагогическую модель обучения.

Adult education first meeting: from need to design

It is commonplace that the knowledge gained after some time needs enrichment and actualization. Educational actions that are addressed to adults are essential. The first meeting in adult education is crucial for the educational process. It must, therefore, be planned carefully. The aim of this study is to find the elements that make the first meeting efficient. Books and scientific journals are sought for those elements.

Образование взрослых: финский подход

Чем финское образование отличается от практики многих других стран? В первую очередь тем, что профессиональное и общее образование развиваются вместе. В Финляндии, как и в странах Скандинавии, общее взрослое образование играет ключевую роль в системе непрерывного образования.

Lifelong education, social inequality and the COVID-19 health pandemic

What can lifelong education researchers learn from the COVID-19 pandemic? In this editorial we want to reflect a little more widely on what light the pandemic shines on longstanding problems in lifelong education.

Подготовка на социалните педагози за сферата на обучение на възрастните

Preparation of social teachers for the field of education and adult education: Guidelines for training in adult social pedagogy specialty is to acquaint students with modern scientific problems and aspects of adult education. In the forms of students acquire knowledge and skills for planning and organization of training to adults. The possibilities for application of Andragogic preparation in professional activity of social pedagogue expressed in exercise of the organization and training of various categories of elderly.

Применение информационных технологий в непрерывном образовании взрослых

В статье показана роль информационных технологий в образовании взрослых людей.

Teacher leadership and sustainability in adult elderly education

The purpose of this study was to reveal the views of administrators working in institutions providing adult elderly education on teacher leadership. The study was conducted in phenomenological design, which is among qualitative research designs.

Относно изграждането на система за валидиране на знания, умения и компетенции, придобити извън формалното образование и обучение

В условията на икономика, основаваща се на знания и интелигентен растеж, непрекъснатото учене става път за себеизразяване и самореализация, начин на управление на собствения живот и проектиране, в зависимост от обстоятелствата, на нови възможности и нови области на лично и професионално усъвършенстване. Непрекъснато възникват потребности от нови умения, на които формалното образование е затруднено да отговори или реагира със значително закъснение. Тази нарастваща ниша в потребностите все повече се заема от неформалното обучение, от неформалното и информалното учене.

Социокогнитивный подход в концепции образования взрослых

В статье представлено исследование по проблеме поиска новых возможностей совершенствования образования взрослых при учете его специфических внешних и внутренних факторов. Цель статьи обоснование социокогнитивного подхода его принципов как перспективной методологии обучения взрослых в рамках системы дополнительного профессионального образования.

Adult education, vocational education and economic policy: theory illuminates understanding

Adult education and vocational education have a long and complex relationship. At many levels, they remain distinct ideas and each is the focus of a dedicated body of research and theory. At the same time, overlaps have always been acknowledged. This relationship and how it plays out in economic policy settings is the focus of this editorial.

Принципы непрерывного образования в России и за рубежом

В условиях глобализации и информатизации коренным образом изменились социальные и геополитические условия. Каждая страна мира выстраивает новые модели образования, которые реализуют непрерывное образование, позволяющее человеку переобучаться в течение всей жизни, менять свои профессиональные компетенции на любом этапе жизни. Такая система зарекомендовала себя как адаптивная модель, отвечающая требованиям современного общества.

Хората от третата възраст като субекти на ученето през целия живот

The education of people of the third age is most accurately defined by the term "Gerontology" (by Greek Geron - old man). By using this term, this particular category of learners can be considered in three directions: what does education mean for the lives of people at that age, what is the importance of lifelong learning, and what is the meaning of learning about the person.

Международное измерение развития профессионального образования и обучения в контексте обучения взрослых

Целью статьи является рассмотрение современных трендов развития профессионального образования и обучения (ППО) в контексте обучения взрослых. Результаты исследования могут быть использованы при разработке программ с учетом особенностей этой целевой аудитории, при формировании мероприятий по вовлечению взрослого населения в ППО на системном уровне, модернизации национальной политики в области развития обучения взрослых, а также для переосмысления парадигмы обучения в целом.

Проблемы и перспективы образования взрослых (на примере людей предпенсионного возраста)

В статье рассмотрены психологические особенности людей предпенсионного возраста, раскрыты факторы, препятствующие включению этих лиц в образовательную деятельность, особенности их обучения.

Lifelong learning tendencies of trainers in adult education

Lifelong learning competencies, skills and attitudes are of having significance for education processes. The study was designed based on the correlational survey model. It was found that as the level of education increases, persistence level decreases and regulation skill increases. No statistically significant difference was found between the mean scores of lifelong learning tendencies in terms of professional seniority variable and mode of their work.