Езикови политики в Европейския съюз: многоезичие и мултикултурализъм и мястото им в обучението по чужди езици в българското средно училище

В статията е направен обзор на политиките на Европейския съюз по отношение на необходимостта от изучаване на чужди езици, обучение по гражданско образование и формиране на междукултурни компетентности чрез изучаване на чужди езици. Разгледан е въпросът как тези политики за мултикултурализъм и многоезичие намират място в националните стратегии и учебни програми в средното училище.

Общие представления о билингвизме в психологии

Билингвизм рассматривается как сложный психологический феномен, характеризующийся знанием второго языка, проявляющий способности к овладению вторым языком, умеющий интегрироваться во вторичный социум благодаря приобретению социального опыта путем познания культуры, ценностей культуры другого народа, образа его жизни в результате овладения двумя языками.

Language learning and social cohesion in a multicultural classroom with vulnerable learners

Second or foreign language learning classes are often multicultural classes nowadays, especially with the rise of movement and mobility around the world. Many EFL classes include students who come from different cultural backgrounds and speak different languages.

Мултикултурализмът и предизвикателствата пред образователната среда

В статията е разгледана същността на мултикултурализма и е изведена първостепенната отговорност на училищната институция за формирането на пълноценни личности, способни да отговорят на предизвикателствата на съвременния глобализиращ се свят и успешно да се реализират в него. Направен е опит за очертаване на билингвизма като социално явление с фокус в публикацията към функциите на училището като медиатор в приобщаването на ромските деца и върху спецификите на комуникацията в мултикултурната класна стая. Анализирани са някои особености при обучението на ученици билингви. Акцентирано е на ролята на обучението по български език в интегрирането на ученици в двуезична среда. Представени са методически и практикоприложни аспекти на обучението по български език на ученици билингви. Направени са изводи и препоръки относно преодоляването на някои затруднения за успешното интегриране, предоставянето на равен шанс за качествено образование и за по-добър живот на децата от ромския етнос.

Проблема билингвизма в дошкольном образовании

Весь образовательный процесс в дошкольный период влияет на формирование ребенка, и представляет собой совокупность материальных средств, духовных ценностей, межличностных отношений. Образовательный процесс является продуктом деятельности и поддаётся целенаправленному формированию.

Multilingualism and multiculturalism in russian higher education from language teaching perspective

This article promotes the idea of fostering the resources of the multicultural and multilingual environment in the Russian tertiary education which leads to forming a competitive multilingual personality. The detailed analysis of bilingual educational and institutional space at the faculty of Liberal Arts and Sciences of St.Petersburg State University and the foreign languages teaching practices which embrace a multilingual approach as perceived by the teachers and students offers a new insight into the benefits and challenges of the educational potential of multilingualism.

Детето и многоезичието

Според Европейския съюз в края на училищното си обучение всеки гражданин трябва да разбира три езика. В семейна среда това може да се постигне като указанията за извършване на определена дейност или инструкции за поведение се дават ту на български, ту на някой от другите езици, говорими в семейството или в страната на живеене (немски, английски, испански, френски език).

Взаимодействие языков в условиях мультикультурного общества

XXI столетие ставит перед человечеством новые задачи –обеспечение устойчивого развития и достижение социальной гармонии, что возможно на основе новых ценностей, нового взаимопонимания между представителями различных этнических и социальных групп, что, в свою очередь, немыслимо без преодоления языковых барьеров между народами.

Multicultural competence and cosmopolitan citizenship in the hispanic-japanese context of higher education

The increase in the internationalization of universities has been accompanied by an increase in multiculturalism in classrooms. Due to this situation, with the objective of knowing the conceptions of university professors around pluricultural competence and attending to the connection with their positioning in relation to the models of cosmopolitan citizenship; a mixed research is developed in the Hispanic-Japanese context of higher education, focusing attention on education and social sciences professors.

Образование: положението на ромите в 11 държави членки на ЕС

Ромите са най-голямото етническо малцинство в Европа и в продължение на векове са неразделна част от европейското общество. Но въпреки полаганите на национално, европейско и международно равнище усилия за подобряване на защитата на техните основни права и задълбочаване на тяхната социална интеграция много роми все още се сблъскват с тежка бедност, дълбоко социално изключване, пречки пред упражняването на своите основни права и дискриминация. Тези проблеми засягат техния достъп до качествено образование, което на свой ред влошава техните перспективи за заетост и доходи, жилищните условия и здравния им статус и ограничава техния общ капацитет да реализират цялостно своя потенциал.

Билингвизм как тенденция развития современного общества

Широкое распространение билингвизма в современном обществе объясняется этническими и политическими факторами, а также географической мобильностью. В период глобализации представляют весомую роль общественные и финансовые предпосылки, когда знание двух и более языков считается нужным условием для прохождения учебы, либо выполнения работы в другой стране . В нынешней период, когда смешение народов, языков и культур достигло неслыханного размаха, и как никогда остро встала проблема воспитания терпимости к чужим культурам, пробуждения интереса и уважения к ним, необычайную важность приобретает билингвизм в межкультурном общении.

Readiness of turkish education system for multicultural education

The purpose of this study is to analyze multicultural education and evaluate the Turkish education system regarding the acceptance of diversity. In this era, cultural diversity and identities are given equal importance in the world. Multiculturalism gives the opportunity for each citizen to secure life styles with equal rights, grow in a world of cultural heritage and raise children in the same world without being discriminated. Multicultural education advocates that everyone should have the equal educational opportunities on the basis of gender, social class, race, ethnicity and cultural variety.

Съвети за подход към многоезични деца

Многоезичието е съвсем нормално явление и човешкият мозък е устроен за многоезичие. Многоезичните хора обикновено владеят различните езици на различно ниво.

Многоязычие и обучение иностранным языкам: современный контекст проблемы

Статья посвящена проблеме определения современного контекста обучения иностранным языкам, для которого характерно многоязычие, обусловленное изменениями, имевшими место в прошлом и происходящими сейчас в России, Германии и других странах Европы. Особое внимание уделяется подходам к совершенствованию обучения иностранным языкам в условиях европейского многоязычия.

Advantages of bilingualism and multilingualism: multidimensional research findings

Bilingualism and multilingualism are often perceived and considered as a problem or a major challenge to individual and/or societal development. In most instances, the only advantage recognized for the bilingual individual is the ability to use two or more languages.

Насилие, тормоз, агресия и негативни прояви в училище. Причини и начини за справяне

Едни от основните проблеми в обществото ни и в българските училища, и дори в детските градини, са агресията, насилието и тормозът сред децата, подрастващите и младите хора.

Агрессивное поведение детей и подростков

В настоящее время агрессивное поведение у детей и подростков встречается все чаще и чаще. Такая тенденция имеет довольно много причин. Искать ее следует в воспитании, общении с другими людьми и нарастающих требованиях, предъявляемых к детям и молодым людям, также стоит учитывать и врожденную склонность к насилию.

Conflicts and conflict situation settlement of children of 5-6 years attending pre-school educational institution

Relationships with others are not always easy and harmonious. Already in the kindergarten group, there are many conflicts between children, which are the result of a distorted way of developing interpersonal relationships. It is the most important task of the educator, parent and psychologist - to recognize these dangerous trends and help the child overcome them on time. Obviously, every aggressive act has a certain cause and it is carried out in a specific situation. Consideration of the situations in which aggressive behavior is the most often manifested is necessary to understand the direction of aggressive behavior, its causes and purposes, which may shed a light on its motivation.

Училищна агресия и тормоз: изследователски доклад и препоръки

Програмите за превенция на насилието в училище трябва да допринасят за подобряване на разбирането за това какво представлява тормоза и какви са дългосрочните последствия от него. Участието на учениците в процеса на справяне с тормоза е от основно значение, за да се насърчи развитието на идентичност, принадлежност и отговорност. По този начин се цели учениците да бъдат отговорни за себе си, за действията си и за взаимоотношенията си с другите.

Агрессивное поведение подростков: причины, профилактика

Несовершеннолетние, которые ощущают себя не любимыми, не принятыми социумом, все чаще показывают аморальное поведение через способ воссоздания своего внутреннего мира и внутренней боли. Пытаясь избавиться или сбросить внутренний негатив, подростки выражают противоречия через агрессивное поведение, нацеленное на унижение слабых. В период ограничения внутренних потребностей скапливается напряжение внутри подрастающего ребенка. Не умея справляться с внутренним перенапряжением, подросток разряжается при помощи агрессивного поведения.