e-Book: Developing support systems for rural teachers’ continuing professional development

What do rural school teachers need and how can they be supported in their continuing professional development? How can a teacher support system be set up and function in a certain context? What factors would guarantee success of the system? This book tries to answer these questions by taking five case studies from very different contexts and countries—Cambodia, China, Ethiopia, Mozambique and Romania—but with a common topic: ‘developing teacher support systems in rural areas for their continuing professional development'.

e-Book: Personalized professional learning : A job-embedded pathway for elevating teacher voice

Allison Rodman's personalized professional learning provides district and school administrators with a roadmap for transforming existing professional development programs into more effective and innovative learning experiences that elevate onsite expertise while still aligning with school and district priorities. This book is a step-by-step guide for diagnosing, planning, executing, evaluating, and refining teachers'professional learning.

e-Book: Teacher education at the edge: Expanding access and exploring frontiers

International education inquiries is a book series dedicated to realizing the global vision of Education 2030. This vision involves “ensuring inclusive and equitable quality education and promoting lifelong learning opportunities for all.” The founding editors seek to provide a forum for the diverse voices of scholars and practitioners from across the globe asking questions about transforming the vision of Education 2030 into a reality. Education 2030 topics of interest include, but are not limited to, • Improving access to quality early childhood development, care, and pre-primary education; • Ensuring equal access for all women and men to affordable and quality education; • Increasing the number of youth and adults who have skills relevant for sustainable living and livelihoods; • Ensuring equal access for the vulnerable, including persons with disabilities, indigenous peoples and children in vulnerable situations; • Achieving levels of literacy and numeracy required to engage in communities and employment; • Acquiring the knowledge and skills needed to promote sustainable development.

Професионална педагогика, професионално образование и обучение

Статията представлява опит за анализ и преосмисляне на понятията „професионална педагогика“, „професионално образование и обучение“. Прави се преход от историческите корени на професионалното образование към проблемите в настоящия момент. Образователните реформи, които се извършват в страната ни, заедно с развитието на нови образователни стандарти изискват промяна и в методиката на обучение, въвеждане на нови професии, в съответствие с пазара на труда, по-тесен диалог с бизнеса. Акцентира се върху законовата рамка, посочват се проблемите, изяснява се същността на професионалното образование като обществена ценност.

Непрерывное профессиональное развитие учителя

Возрождения института наставничества в образовании инициировало в регионах реализацию инновационных проектов, направленных на создание условий для непрерывного профессионального развития учителя. Особое место в этом процессе принадлежит системе дополнительного профессионального (педагогического) образования.

Forms and teaching methods in the system of continuing professional education

The search for innovative forms and teaching methods is highly significant in the context of continuing education, since the competitiveness of modern teachers depends on the quality of the continuing education process. The purpose of the article is to analyze the experience of using innovative forms and methods in the system of advanced training and professional retraining of students. The article presents the experience of organizing the work of students using modern forms and methods of advanced training.

Квалификацията на учителите: основна задача на съвременния образователен мениджмънт

В статията са разгледани основните компоненти, свързани с повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти. Акцентирано е върху ключовите компетентности, които съвременният учител е необходимо да развие, за да може да ръководи успешно учебно-възпитателния процес. Очертани са съществуващите проблеми и разрешените такива след приемането на Закона за предучилищното и училищното образование и на Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Анализирана е нормативната уредба, свързана с квалификацията на учителите. Предложен е инструментариум за оценка на реализираната квалификационна дейност на институционално ниво.

Непрерывное обучение и проблема адаптации выпускников вуза к профессиональной деятельности

Проблема профессиональной адаптации выпускников вуза является значимой в современной системе высшего образования. В данной статье выделяются основные причины и виды проявления затрудненной адаптации и предлагаются некоторые принципы непрерывного обучения, на основе которых можно реализовать систему высшего образования. Будучи реализованными, эти принципы, на взгляд авторов, позволят осваивать компетенции, применяемые в реалиях современного мира и высококонкурентного рынка труда.

Professional creativity as a component of the effective activity of a teacher

The article considers the role and influence of professional creativity on the professional activities as an expression of the teacher's creative abilities. The purpose of the article is a theoretical and empirical study of the influence of professional creativity on the effectiveness of a teacher's professional activity. Attention is paid to the place and importance of creativity in the activities of a teacher. Based on an analysis of current literary sources, the phenomenon of professional creativity of a teacher is highlighted, a definition of this concept is given, and its structure and components are considered.

Продължаваща професионална квалификация за учители в предучилищното и училищното образование

Повишаването на квалификацията е непрекъснат процес на усъвършенстване и обогатяване компетентностите на педагогическите специалисти за ефективно изпълнение на изискванията на изпълняваната работа и за кариерно развитие. Планирането, координирането, управлението и контролът на дейностите за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти се осъществяват на национално, регионално, общинско и училищно ниво. Директорите на детски градини, училища и центрове за подкрепа за личностно развитие са длъжни да осигуряват необходимите условия за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти.

Развитие инноваций в дополнительном профессиональном образовании

Статья посвящена исследованию методологических и теоретических основ развития инноваций в сфере дополнительного профессионального образования (ДПО). Выявлены и охарактеризованы методологические основания исследования явления инновации в ДПО (всеобщие законы диалектики, системный, синергетический и акмеологический подходы). Определены факторы внешней среды сферы образования, связанные с явлениями глобализации, интернационализации, цифровизации и форс-мажорными обстоятельствами пандемии; показано их влияние на развитие ДПО в первой четверти XXI в. Выявлены особенности современного состояния ДПО, сложившегося как под влиянием факторов внешней среды, так и в результате внутренних тенденций самоорганизации. Обоснован необходимый характер образовательных инноваций, раскрыта их роль в разрешении проблем ДПО. Охарактеризованы типичные современные инновации и их роль в развитии ДПО как аспекта непрерывного образования человека в течение жизни.

Classification of innovation objectives set for continuing professional teacher development

The present demand for teachers, showing advanced aptitude for innovations, is an important reason for promotion of innovative practices in the continuous teacher training. For the on-going development of a continuous training system preparing teachers for innovative activities, it is necessary to have a complete taxonomy of practical objectives. They reflect in a certain way the diversity of innovative practices, and act both as an important prerequisite, and a starting point for generation of the main project solutions and procedures. The article discusses the methodological approach to classification tasks innovation, built on the structural components of the subject-object relationship educator in the field of innovative change.

Дуалното образование в България: положителни резултати, но и все още предизвикателства пред професионалното образование

Дуалното образование има положителен ефект върху развитието на професионалното образование у нас. Въпреки положителните резултати дуалното образование в България все още е изправено пред редица трудности и препятствия и за двете страни – бизнес и училища. Тези предизвикателства са част от по-общата тревога за развитието на професионалното образование у нас.

Музейная педагогика: технология дополнительного профессионального образования и дополнительная педагогическая профессия

Современное педагогическое образование имеет тенденцию к непрерывности, объединяя все основные этапы: профессиональная подготовка, повышение квалификации и переподготовка, дополнительное образование взрослых. В спектре технологий профессионального педагогического образования музейная педагогика появилась недавно и интерес к ней возрастает. Теория и практика музейной педагогики как технологии профессионального педагогического образования находит свое отражение в исследования, в то время как аспекты непрерывного и дополнительного образования остаются малоизученными.

Continuing professional education and collaborations between university faculty and agricultural education teachers

New content that addresses the changes in the agricultural industry has required secondary agricultural teachers to seek continuing professional education. This case study examined one secondary agricultural education program and how the teachers in that program have taken advantage of continuing professional education opportunities to change local program content. The study shows that through collaborations with the faculty at the university and the secondary agricultural education teachers, continuing professional education can drive the changes needed to design and develop a relevant agricultural education program. It is through collaborations that the participants in this study connected continuing professional education with curriculum development, to focused on student needs and the expectations for their success after leaving the secondary program.

Управленската визия за квалификацията

Наличието на професионално подготвени и мотивирани директор, учители и ученици, които се реализират успешно като екип, е модерната управленска визия за съвременните училищни организации. Ролята на мениджъра (директора) е да създаде условия за повишаване на мотивацията на педагогическите специалисти за перманентно продължаващо образование и кариерно развитие за стимулиране на творческите изяви и формиране на потребности за учене през целия живот. В статията са разгледани основните компоненти на професионалната квалификация в тяхната цялостна свързаност и зависимост един от друг и комплексното им въздействие за развитието на работната сила и на екипността в организациите.

Стратегия формирования семейных ценностей в третьем тысячелетии в условиях непрерывного образования

В статье описывается сущность формирования у обучающихся семейных ценностей в третьем тысячелетии в условиях непрерывного образования . Высказывается мысль о взаимосвязи семьи как типа социального и ценностного единства людей и важности целенаправленного формирования семейных ценностей, лежащих в основе социализации личности. Утверждается, что нравственное воспитание в условиях построения непрерывного образовательного процесса нацелено на формирование семейных ценностей у обучающихся. Семейные ценности рассматриваются как многоаспектные, значимые, вневременные, постижимые, направленные на создание, сохранение и укрепление современной семьи. Определяется модель формирования у обучающихся семейных ценностей, включающая подходы, принципы, педагогические условия нравственного воспитания.

Technology of forming a multicomponent organizational structure of a continuous pedagogical education system

Successful results of all types of professional activities largely depend on the quality of training. At present, however, the acquired knowledge does not guarantee a university graduate stability of success throughout his/her career. Thus, the concept of lifelong education was gradually formed. From the previously established stereotype "education for life", society is moving to the "education throughout life". The traditional division of a person's active life into the period of professional activity and study is blurring. There is a need for a transition to continuing professional education throughout life. One of the most important tasks for the management is to ensure the continuous development and survival of the organizations. Such a task is also vital for the institutions of additional professional education.

Нормативни изисквания/стандарти за професионалното образование

В България професионалното образование се осъществява основно в системата на училищното образование. Цялостното управление на системата за професионално образование и обучение се регламентира в Закона за професионалното образование и обучение. Осигуряването на знания, умения и компетентности по професията стои в основата на дейността на всяка професионална гимназия в България. В настоящата статия се акцентира върху някои нормативни изисквания/стандарти за професионалното образование, разглеждат се термините знания, умения, компетентности според различни автори в специализираната литература. Прави се връзка между Европейската квалификационна рамка и Националната квалификационна рамка.

Правовые ценности и сотрудничество педагогов в области непрерывного образования

Статья посвящена правовому просвещению и сотрудничеству педагогов в области непрерывного образования, когда для формирования социальных качеств личности объединяют усилия воспитатели дошкольных учреждений, педагоги школ, преподаватели вузов и их социальные партнёры из библиотек, музеев, учреждений дополнительного образования и др. Цель работы в том, чтобы доказать следующее: систематическое взаимодействие педагогов разных дисциплин, проповедующих гуманитарные и правовые ценности, опирающихся на передовые учебно-методические комплексы, современные цифровые технологии и иные средства современной коммуникации, способны сформировать цельную личность, которая усвоит социально-этические нормы, приобретёт экологическое мышление.