Педагогическа психология

Обект на педагогическата психология са учениците и децата с техния реален психически живот, с обогатяване на тяхната дейност. Обект е и учителя с неговия психически облик, с неговата личност и дейност, възпитателния колектив и взаимодействието на учителя в него. Педагогическата психология е насочена към онези психологически закономерности и особености на педагогическото действие, които са свързани с развитието и възпитанието на ученика, с процеса на общуване.

Формирование мотивации достижения у подростков в современном образовательном пространстве

При анализе зарубежных исследований 2017—2019 гг. выявлены мотивационные факторы достижения на уровне школьного и семейного микросоциумов: стремление выделиться и ассимилироваться, привлекательность и популярность, семейные традиции образования, отношения с родителями, самооценка, сопротивляемость. Показано значение мотивационного климата и взвешенных индивидуальных поддерживающих стратегий, ориентированных на жизненные цели, в том числе эмоциональной вовлеченности. Предикторы мотивации высокой успеваемости младших подростков — причастность к жизни школы и авторитет педагога.

Основни социално-психологични принципи в педагогическата практика

Функциите на съвременния учител се променят под въздействие на обществените процеси. Те се трансформират в посока от преподаване на знания към формиране на социални и емоционални компетентности у учениците. Този нов поглед към педагогиката предполага интегриране на някои основни социално-психологиочни принципи в педагогическата практика. Подобен подход би помогнал на учителя да управлява класа, разглеждайки го като малка социална група. По този начин той може да контролира динамиката и сплотеността на класа, като утвърждава собствения си авторитет и повишава ефективността на образователния процес.

Educational psychology and the learning process

Educational psychology involves the study of how people learn, including topics such as student outcomes, the instructional process, individual differences in learning, gifted learners, and learning disabilities. Psychologists who work in this field are interested in how people learn and retain new information.

Психологическа характеристика на професионалната дейност на учителя

Психологическите проблеми в учителската професия са много и най-разнообразни. Те са свързани с характера и особеностите на труда на учителя, неговата структура, професионалната адаптация, следдипломното усъвършенстване.

Parental perception of skills in children with autism spectrum disorders and the relationship to transition processes

The process of transition between different developmental stages gains specific importance for individuals with ASD. Parents of children with ASD will face the challenge of guiding this transition both during the stages of physical and psychological development, and academic and occupational phases. The purpose of this study was to examine the parental perception of skills development in children with ASD and the relationship to perceived elements required to transition between different developmental stages.

Личностни характеристики на ученика. Психологически особености на личността на по-младия ученик

С навлизането в училището, цялата структура на живота на детето се променя, режимът се променя, добавят се определени отношения с други хора, най-вече с учителя. На тази възраст децата с желание и интерес се възползват от нови знания и умения. Те искат да се научат как правилно и красиво да пишат, четат, преброяват. Докато те само абсорбират, абсорбират знанието. И това е много благоприятно за податливостта и впечатлимостта на по-младия ученик.

Mental maps as a strategy in the development of successful intelligence in high school students

Mind maps are usually employed by teachers from all the educational levels as powerful learning strategies. This use enables important pedagogic achievements, but they do not exceed their maximum level, due to the dogmatic use of Tony Buzan's mind map (1996). Situation that would be different if it were entirely internalized, understand and applied. Precisely for that reason, the triarchic theory of intelligence developed by Rober Sternberg (1985) allows students to make decisions in several difficult situations with the suitable use of techniques and orientations in the development of the same intelligence. The research was developed by means of the case study from the qualitative focus, in which through the analysis of the evidences found and the use of an instrument that measured the successful intelligence, its development could be confirmed. However, the empiric analysis was not enough for validating the aforementioned development. For that reason, direct observation was chosen during learning sessions accomplished by the teacher responsible for the strategy to be used, and embodied in the field notebook.

Стиль отношения значимых взрослых к ребенку как условие становления школьной неуспешности

В статье представлены данные результатов эмпирического исследования, направленного на выявление особенностей психологической готовности дошкольников к учебной деятельности, а также результаты, полученные при изучении детей первого года обучения. Основной целью проведенной работы было установление возможных психолого-педагогических причин возникновения трудностей в усвоении образовательной программы.

Взаимоотношенията учител и ученик като важен мотивационен фактор в образователния процес

В настоящата статия са разгледани поведенчески, афективни и комуникативни измерения на взаимоотношенията учител – ученик. Представени са теоретични разбирания на хуманистичната психология за формирането и развитието на личността, благодарение на които ролята на учителя може да бъде разгледана по посока на разгръщането на потенциала на учениците. Разгледан е теоретичен модел, който посочва връзка между вътрешната мотивация за учене и удовлетворяването на базисни психологически потребности на ученика в образователната среда. Представени са стилове на отношение и поведение на учителя в търсене на връзки с определени психологически потребности на ученика и вътрешната мотивaция за учене.

Grade level differences in the cognitive, behavioral, and physiological components of test anxiety

The capacity to cope with test anxiety that contain high concentrations of cognitive, behavioral, and physiological manifestations, is becoming increasingly important in educational contexts as well as evaluative settings. The developing ability to deal with test anxiety relative to the increasingly strict evaluative practices students encounter points that students' test anxiety may decline as they move through school years.

Познавательная активность и креативность младших школьников с высокими интеллектуальными способностями в разных образовательных средах

Статья посвящена исследованию познавательной активности и креативности младших школьников с высокими интеллектуальными способностями. Представлены результаты эмпирического исследования особенностей познавательной активности и креативности младших школьников с высокими интеллектуальными способностями, обучающихся в разных образовательных средах (типовая и инновационная, развивающая). Проверялась гипотеза, согласно которой интенсивность, когнитивный уровень (глубина) и широта проявления познавательной активности интеллектуально одаренных младших школьников связаны с такими параметрами образовательной среды, как когнитивная сложность, диалогичность, ценность творческой активности ребенка.

Early childhood development and education: Theoretical convergences and divergences

This article introduces a theoretical study about convergent and divergent aspects between the concepts of education and early childhood development. This, set up from a social and educational approach, based on a in-depth theoretical review. The beliefs of children's parents and caregivers are highlighted as a significant aspect on children's development; all, considering the practices used for educating them, promoting a holistic child development, or the contrary. These insights make it possible to understand the rationality and applicability of child development and education theories. Hence, we advocate in this manuscript for an interdisciplinary and holistic perspective to approach child development taking into consideration factors and conditions, as well as fusing conceptual frameworks from various disciplines such as psychology, sociology, and philosophy.

Педагогическое сопровождение формирования мотивационной сферы личности школьника в эколого-исследовательской деятельности

В статье рассматривается проблема развития мотивации у школьников к занятию эколого-исследовательской деятельностью. Цель статьи – выявление взаимосвязей и механизма формирования экологических потребностей, мотивов и интересов. Для достижения поставленной цели были выделены и описаны характерные черты экологических потребностей, экологических мотивов и экологических интересов.

Психологически профил на личността на съвременния педагог в предучилищното образование

Образователната система е съвкупност от разнообразни учреждения и институции, имащи за главна цел възпитанието и обучението на хора от всички възрасти: училища, университети, детски градини, отделни курсове. Едновременно с общообразователните се решават и възпитателните задачи. Наложително е в съвременната детска градина да се промени подходът за усвояване и използване на знанията, за да спомогнат за развитие на интелектуалните възможности и комуникативни способности на детето, неговата самостоятелност и индивидуалност.

Стиловете на педагогическо общуване в съвременните образователни реалности

The subject of this paper is the style of pedagogical communication as a phenomenon in educational practice. His essence and variations in the contemporary educational reality are analysed. The current prerequisites and motives of the pedagogues for choosing a certain style, their significance, results, risks and destructive effects in the educational and personal development of the students are highlighted.

Уровень и личностные факторы готовности педагогов дошкольного и среднего образования к переходу на управленческую работу

Статья посвящена изучению психологической готовности педагогов разных уровней образования к переходу к управленческой деятельности. Существует дифференциация работников по общей психологической готовности к переходу на управленческую работу в зависимости от сферы деятельности . У педагогов данная готовность находится на среднем уровне и принципиально ниже, чем у работников других отраслей . Высокой психологической готовностью к переходу на управленческую работу отличаются педагоги с развитой потребностью в успехе, позитивной оценкой собственных способностей управлять своими и чужими эмоциями, высокой готовностью к риску, относительно низкой личностной тревожностью и сильной социальной установкой на власть.

Професионална компетентност на учителя в съвременните условия

Педагогическото умение е функция на преживяната възпитателно-образователна ситуация и на опита на учителя. Към личностната характеристика на учителя се включват качества като: честност, интелектуална независимост, справедливост, толерантност. Обсъжда се компетентността като основен критерий за професионализъм. Приема се, че компетентността е постигане на съответствие между наличните познавателни ресурси на индивида и изискванията на реалната среда. В този смисъл може да се твърди, че психолого-педагогическите знания и специалните знания са само необходимо условие за структуриране на професионалната компетентност.

Особенности проявления инициативы современных дошкольников

В статье рассматривается детская инициативность как важнейшая предпосылка творчества. Представлено исследование форм проявления инициативности дошкольников в открытой, неопределенной ситуации.

15 трикa от психологията, които е полезно всеки учител да знае

Преди важно интервю, среща с родителил или колега, който не познавате, е полезно да си представите, че сте свързани с това лице с дългогодишната връзка и близко приятелство. Така нашия вътрешен мир и ум с лекота ще пресъздадат положителна среда. Гарантирано, така Вие ще вдъхнете на другата страна спокойствие и увереност.