Виртуалната класна стая: водещ компонент в дистанционните обучения

Виртуалната класна стая има функционалност, която позволява директна, синхронна връзка между обучаващи и обучаеми по време на обучение. Виртуалната класна стая ще позволи на преподавателите и учениците да провеждат занятията си в онлайн среда чрез интeрнет връзка. Тя осигурява възможност за онлайн учене и се доближава до реалното преподаване в класната стая в училище. Учителите и учениците могат да дискутират, да гледат презентации, да обсъждат и да задават и отговарят на въпроси чрез различните функции на виртуалната класна стая - възможност за чат, споделяне на екран, видео, презентиране на учебния материал, провеждане на анкета и др.

Управление классом в школе

Умение правильно организовать работу учеников – залог успешно проведенного урока. Учителя, особенно работающие в общеобразовательной школе, сталкиваются с ситуацией, когда нужно провести урок на весь класс (более 25 человек, а то и 35). Как эффективно управлять классом, чтобы и материал усвоился, и ученики получили разговорную практику, и дисциплина не страдала?

Understanding our classroom management standard

New teachers often cite classroom management as their most pressing challenge. Given that students learn best in an orderly classroom environment, teacher candidates should be trained in a coherent management approach focusing on maximizing the potential for learning and the strategies to handle both minimally disruptive behavior as well as more serious misbehavior.

Създаване на психология на успеха в класната стая

Всеки преподавател се е срещал с необходимостта да обнови и прецизира учебно-възпитателните си методи и средства спрямо индивидуалните личностови особености и нивото на мотивация и самооценка на учениците, както и спецификата на социално-психологическия климат в класната стая. Наличието на редица смущения в процеса на обучение и възпитание на подрастващите са сигнал пред учителите, че трябва да изберат ключови категории от фактори, с които да фасилитират процеса на учене и формиране на личността на учениците.

Управление поведением и управлением классом. В чём разница?

«Управление поведением» и «управлением классом». Нет сомнения, эти два понятия взаимосвязаны, можно даже сказать, переплетены, но они всё-таки различаются. «Управление классом» предполагает наличие выстроенной системы обучения и воспитания, в рамках которой поддерживается модель положительного поведения в классе. Однако учитель встречается с целым рядом ситуаций, когда ему необходимо быстро и эффективно реагировать на поведение учащихся, выходящее за рамки так старательно выстроенной системы. «Управление поведением» — это продуманные стратегии, комплекс мер, приёмов, которые будут влиять и устранять сложные неадекватные формы поведения, препятствующие успешному обучению учеников в пространстве класса и школы.

Creating boundaries within the ubiquitous online classroom

Managing one's time and setting boundaries while teaching online are essential for continued job satisfaction and effective teaching. Online teaching offers attractive flexibility, but instructors report high teaching workloads, feeling isolated, high stress levels, and a poor work-life balance.

Ученето по двойки или „менторство от връстници в клас“

Ученето по двойки или т. нар. „менторство от връстници в клас“ (на англ. език Class-wide peer tutoring - CWPT) представлява стратегия за даване на инструкции, при която учениците са напътствани от техни съученици, които от своя страна са подготвени и ръководени от учителя. Тази техника е резултат от съвместното усилие на изследователи и учители, които се опитват да намерят работещ метод за успешно включване на децата със специфични обучителни трудности в общообразователна среда. Техниката дава резултат, когато се прилага в клас всеки ден по около 20-30 мин. по всеки от предметите, 3 до 5 дни в седмицата.

Как управлят классом?

Эта тема волнует многих учителей. Хорошо организованный, дисциплинированный класс является неотъемлемой частью академического успеха ваших учеников. Между тем, учителя сталкиваются с множеством препятствий, когда дело доходит до управления классом.

Development of classroom management scale for science teachers

Students cannot learn in chaotic, badly managed classrooms. In the first years of teaching experiences, teachers revealed that novice teachers came to recognize the importance of discipline skills and classroom management for effective instruction.

Комуникация в подкрепа на дисциплината в ученическия клас

Проблематиката, свързана с училищата дисциплина, запазва във времето своята актуалност и значимост като изследователско поле от фундаментално и приложно значение за педагогическата наука. В статията се систематизират най-честите прояви на нарушена дисциплина в училищен контекст, абстрахирани на базата на резултати от съвременни емпирични изследвания в тази област. Представят се някои фундаментални подходи към управление на дисциплината, генерирани през 20. век. Прави се опит за очертаване на рамката на един интегративен модел в подкрепа на дисциплината, който се базира на идеята за управление на комуникационните процеси и интеракциите в ученическия клас чрез високо развита социална, респективно комуникативна компетентност на учителя.

The relationship between teachers’ perceived classroom management abilities and their professional digital competence

The aim of this study was to examine teachers’ professional digital competence and classroom management experiences with a qualitatively driven Mixed Method Design. The qualitative part of the study is based on interviews, focus groups, observations and quasi statistics. The first part of the study aims to examine these qualitative experiences and associations with a quantitative survey (N = 2579). The quantitative data examines the strength of the associations and the qualitative data show the nature of those associations with regard to upper secondary teachers’ professional digital competence and their classroom management abilities in ICT dense classroom environments.

Платформа за мултимедийно интерактивно обучение Mythware Classroom Management

Представено е решение за ефективно управление на класа. Описани са основните възможности и функции на софтуера, и съвместимостта му с различни операционни системи. Изброени са няколко програми с подобна функционалност, разработка на различни фирми, предлагащи образователен софтуер.

Управление классом

NetSupport School - это программное обеспечение, отмеченное наградами, лидирующее на рынке программ для школы, с широким спектром возможностей оценки знаний , мониторинга, совместной работы и управления, созданное специально для учителей, чтобы те могли использовать самое лучшее при работе в классе с обучающим оборудовнием. Отвечая на современные вызовы при работе в классе, NetSupport School предоставляет возможность «управлять» содержанием урока, работать совместно и контролировать ПК учащегося, гарантируя полную вовлеченность учащегося в работу на протяжении всего урока.

Opinions of science teachers for classroom management

This study investigates science teachers' concerns about how to achieve effective classroom management, with particular reference to classroom communication, student motivation, physical environments and unwanted student behaviors.

Управление на мултикултурни и мултирелигиозни класове

В статията са посочени някои предизвикателства при преподаването в мултикултурни класове и предлага набор от инструменти и стратегии, за развиване на потенциала на децата. Ключовите характеристики на подкрепящата учебна среда са очертани със специално внимание върху значението на емпатийната комуникация. Три педагогически подхода са дискутирани в подробности: кооперативно учене, използване на дистанциране и симулация и подход, използващ интерпретация за преподаване на религия. Има също и някои предложения за културно релевантно семейно включване и обучение на учители. Предоставени са практически дейности, ръководства и полезни източници.

Системы управления классом

Система управления классом позволяет учителям эффективно организовать работу с учащимися в классах, оборудованных мобильными компьютерами. Эффективная организация учебного процесса с использованием программного обеспечения позволяет тратить меньше времени на управление учебным процессом и более активно использовать новые педагогические технологии в обучении учащихся.

Classroom management in foreign language education: an exploratory review

This review examines studies in the area of classroom management in foreign language education. It is organized into three large areas: The first area focuses on the distinctive characteristics of foreign language instruction that are more likely to impact classroom management in foreign language classes. The second area provides a description of classroom management issues that foreign language teachers usually encounter in their practice; and the third area centers on the different alternatives to reduce the negative impact of classroom management on foreign language classes. Conclusions suggest a need for more research particularly on the relationship between classroom management and aspects such as target language use and teaching methods.

Техники за управление на класната стая

В статията са показани идеи за насърчаване общуването между учениците и участието им в клас.

Практические рекомендации по управлению классом

Управление классом по-прежнему является серьёзной проблемой для многих учителей. Молодые, начинающие учителя чувствуют себя “совершенно не подготовленными” или “частично подготовленными” к работе с непослушными учениками, отчасти потому, что обычные программы повышения квалификации учителей посвящают данной теме крайне мало времени, да и то содержат теоретические описания, а не методические рекомендации и конкретные техники.

Classroom management strategies

This classroom management strategies resource guide will also provide you with some general information, guidance, and websites that can be used as resources as you create, implement, and fine tune your classroom management plan and strategies.