e-Book: Content and language integrated learning (CLIL) - a methodology of bilingual teaching

Learning foreign languages is a process of acquiring authentic contents in cultural contexts. In this respect, bilingual programs provide an effective connection between content-based studies and linguistic activities.

e-Book: The supervised learning workshop - a new, interactive approach to understanding supervised learning algorithms, 2nd edition

The supervised learning workshop focuses on building up your practical skills so that you can deploy and build solutions that leverage key supervised learning algorithms. You'll learn from real examples that lead to real results.

Интерактивни методи на обучение

Ефективността на обучението зависи от много фактори, един от които е ангажираността на ученика в свързани с обучението действия. Традиционната образователна практика е основана на предпоставката, че знанието е нещо, което може да бъде предадено непосредствено от учителя на учениците

Повышение интерактивных методов в обучении

Одним из самых популярных методов интерактивного обучения является «мозговой штурм». В статье дано его определение как оперативного метода решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, когда участники генерируют различные варианты решения проблемы, часто фантастические.

Interactive teaching methods

Interactive teaching allows such kind of teaching in which students show active involvement in the learning process to absorb the maximum amount of information and knowledge from their teachers. Teachers use different ways to involve students in interactive teaching methods and mostly it’s from.

Интерактивните методи на обучение (надграждане)

Интерактивните стратегии предполагат творческа изява на учещия, повисокорангово мислене и природно любопитство. Те обогатяват мотивацията да се учи.

Инновационные образовательные технологии и интерактивные методы обучения

Данная статья посвящена актуальным проблемам применения современных инновационных технологий в образовательном процессе высших учебных заведений. В статье рассмотрены инновационные технологии в системе образования, уточняется место инноваций в образовательном процессе.

Interactive teaching methods: Should we use them?

Many educational scholars have come to realize that traditional teaching methods are lacking in their ability to foster growth in students. Traditional teaching methods often rely on memorization and regurgitation. These techniques are passive, focusing on teaching students to follow instructions rather than teaching them to think critically. To truly understand the subject matter one is learning, one needs to gain critical thinking skills.

Характеристика на видовете интерактивни методи на обучение

Интерактивните методи означават постоянна обратна връзка, постоянна ангажираност на участника, постоянно търсене на общи решения. Тези методи дават възможност за съвместно конструиране на педагогическата действителност.

Формирование готовности педагогов к применению интерактивного обучения

Статья представляет анализ формирования готовности педагогов к применению интерактивного обучения в рамках очного и дистанционного обучения. В результате проведенного исследования были изучены процесс формирования готовности, трудности, возникающие при применении интерактивных методов

Interactive teaching methods and learning style

Interactivity involves learning through communication, it produces a confrontation of ideas, opinions and arguments, and it creates learning situations centered on the children’s availability and willingness to cooperate, on the mutual influence within classes.

Интерактивните методи на обучение като иновация в съвременното образователно пространство

В настоящата статия се разглежда мястото и значението на интерактивните методи в съвременното бразователно пространство, теоретични основи, равнища на проявление, класифициране и специфика, предпоставки за ефективност. Прави се съпоставка между традиционен и интерактивен модел на обучение. Търси се оптималният вариант за работа с учениците.

Интерактивные методы - фактор эффективности обучения

Статья посвящена эффективности внедрения интерактивных методов в учебный процесс. Отмечено, что в то время, когда глобализация информации неизбежна и существуют разные способы ее достижения, важно обратить внимание на новые и эффективные методы обучения.

Interactive learning in the preparation of students 1-4 grades

The purpose of this study was to identify effective interactive methods in preparing students in grades 1-4, as well as to investigate their impact on learning outcomes. The work uses theoretical and empirical methods. The analysis of existing interactive teaching methods, their selection in accordance with the age characteristics of primary school students and educational needs.

Интерактивни методи в обучението по руски език

Презентацията дава насоки за алгоритъма на провеждане и активността и взаимодействието между учителя и учениците в час по руски език.

Применение интерактивных методов в обучении английскому языку

В статье рассматриваются интерактивные методы обучения английскому языку. Авторы описывают возможность использования некоторых таких методов и приёмов на уроке английского языка.

Using interactive technology to develop preservice teachers' STEAM competencies in early childhood education program

This research aims to investigate the use of interactive technology in developing preservice teachers' STEAM competencies. The participants were preservice teachers (n=80) in an early childhood education program at a Federal University in the United Arab Emirates.

Да направим урока по математика по-ефективен

Абстрактността на учебния материал по математика в началното училище обуславя необходимостта от използване на нови форми за работа по време на учебните часове.

Интерактивный метод обучения на уроке физики

Современные тенденции образования, изменяющиеся социальные требования к учащимся и новые образовательные идеи привели сегодня к всплеску волны интереса к более оптимальным организационным формам проведения урока.

The usefulness of technology-based interactive methods in teaching mathematics and statistics at the college level

This study aims to investigate the advantages of implementing multimedia resources in the teaching and learning environment of mathematics and statistics. It examines the use of tablet PCs to create video learning resources.