Modern technologies of teaching foreign languages in the context of digitalization of foreign language education

This article analyses the problem associated with improving the quality of professional training of foreign language teachers. The quality and level of foreign language training in higher education are determined by the teaching staff, who are the bearers of the ideology of education renewal. In the context of the digitalization of education, improving the quality of foreign language training involves the widespread use of digital learning technologies.

Специфики на преподаване на лексика на чужденци, изучаващи български език

Преподаването на лексика има първостепенно място в дефинирането на комуникативните компетентности в чуждоезиковото обучение. В практиката на обучението по български език като чужд обикновено се акцентира върху граматиката, а за лексикалната прогресия се разчита на текстовете и лексиката, включена в граматическите упражнения.

Использование метода проектов в обучении иностранному языку

Данная статья рассматривает внедрение метода проектов в процесс обучения иностранному языку студентов, специализирующихся в области информационных технологий. Основное внимание направлено на оценку эффективности применения проектного обучения.

Integrating positive psychology into an English as a foreign language teacher education program

Positive psychology (PP) is the study of the role of positive emotions in optimizing performance. In response to a dearth of research on harnessing the potential of PP in enriching language teacher education, the present study aimed at integrating PP into an English as a foreign language teacher education program to assess its effects on the development of positivity among teachers and possible improvement in their instructional practice.

Специфики на преподаване на лексика на чужденци, изучаващи български език

Преподаването на лексика има първостепенно място в дефинирането на комуникативните компетентности в чуждоезиковото обучение. В практиката на обучението по български език като чужд обикновено се акцентира върху граматиката, а за лексикалната прогресия се разчита на текстовете и лексиката, включена в граматическите упражнения.

Интерактивные технологии обучения иностранным языкам в вузе

В данной научной статье отражена значимость применения интерактивных технологий в процессе обучения иностранному языку студентов примеры интерактивных методов и технологий обучения. Рассмотрены интернет-ресурсы, содержащие интерактивную методику обучения студентов. Также приведены методические рекомендации для преподавателей вузов по использованию интерактивных технологий и взаимодействию со студентами на занятиях по иностранным языкам.

Modern technologies in foreign language teaching

Today’s education aims at preparing students for life and work in the 21st century, which requires gaining a number of skills and competences, including computer literacy and competence in foreign languages. Using ICTs may greatly improve the quality of the learning process. This article examines their role in foreign language instruction in the context of teaching representatives of generations Z and Alpha.

Методи в чуждоезиковото обучение. театърът в часа по чужд език

Статията съдържа кратък анализ на методите на обучение. Акцентува се на необходимостта от намирането на алтернативни, иновативни форми и методи на обучение, които да доведат до по-успешно реализиране на целите на обучението по чужд език. Използването на театрални техники в часа по чужд език се определя като възможност за оптимизиране на процеса на усвояване и затвърдяване на лексика.

Роль самостоятельной работы студентов в обучении иностранному языку

В статье рассматривается роль самостоятельной работы студентов в обучении иностранному языку. Особое внимание автор автор статьи акцентирует на то, что самостоятельная работа является очень эффективным средством в обучении иностранному языку, но при соблюдении ряда условий. Далее автор раскрывает что является целью и задачами при выполнении самостоятельной работы.

Foreign language teaching from the point of view of language contact

When it comes to foreign language teaching, what is inevitable, apart from the plethora of methods, is language contact. In my opinion, awareness of language contact on the part of the teacher is without doubt necessary irrespective of learners’ level and needs. This modest paper adduces examples as a result of language contact on different linguistic levels, offers reasons as to why such examples have occurred and aims at proposing how such examples could be used by teachers to increase the effectiveness of foreign language teaching.

Предимства и недостатъци на обучението в електронна среда в начална училищна възраст

В статията е обърнато внимание на предимствата и недостатъците на обучението в електронна среда в начална училищна възраст. Разглеждат се информационните и комуникативните технологии, използването на електронни ресурси. Обръща се внимание, че чрез тези технологии учениците имат възможност да търсят различни източници, за да изберат и синтезират дадена информация.

Искусственный интеллект и цифровые технологии в будущем образование.

Students' digital learning resources for transversal skills improvement and virtues inculcation

The goal of the study is to analyse the relation between students' digital learning and transversal skills, as well as between students' digital learning and virtues. In the correlative study, 73 teachers of Class 12 of general education institutions participated, filling out a questionnaire in the Google Docs environment. As a result of the theoretical analysis, the criteria for digital learning have been identified -access to digital technologies, cooperation, teachers’ digital competence and availability of activities in compliance with cognitive engagement levels.

Усъвършенстване на уменията за правопис на съгласните звукове на учениците от 2. клас чрез използване на дигитално образователно съдържание

Обучението по български език и литература в началния етап на образование има комплексен характер и е основата за успешно усвояване на знания и умения по останалите учебни предмети. Формирането на умения за правилна устна и писмена реч е съществена част от това обучение. За да придобият правописна грамотност, учениците трябва да бъдат добре мотивирани

Цифровая дидактика и педагог цифрового обучения

Образование переживает цифровую трансформацию. Это особенно ярко выражается в распространении онлайн-обучения и цифровых технологий, развитии современных инструментов и конструкторов. Специалисты сходятся во мнении, что цифровая образовательная среда ставит новые вызовы перед дидактикой.

The use of digital learning application in improving speaking skills in esp teaching practicum course: a learner reflection

In many fields of knowledge, ESP had been deemed necessary for future professionals' academic training. Mastery of a foreign language, study in a particular field, and the development of skills relevant to the needs of the student's career are the main components of the student's broad scope. This research focuses on the use of digital applications to improve ESP students' abilities, especially in speaking. This study was conducted during the teaching practicum at the Faculty of Language and Arts, Satya Wacana Christian University.

Развитие на средното образование чрез дигитални методи на обучение

Методите на преподаване в средното образование претърпяха зна­чителни промени поради COVID 19. Раз­гледано е положителното въздействие на инвестирането в образование чрез Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и учене­то в Република България (2021-2030 г.) и дигиталните технологии

Использование цифровых ресурсов в образовательном процессе

В данной статье рассматривается важность использования цифровых образовательных ресурсов в образовательном процессе, описание методических особенностей, анализ содержания и структуры цифрового образования, создаваемого в рамках проекта системы электронного обучения.

Student co creation of digital learning resources: an evaluation and reflection of veterinary pharmacy and care home pharmacy interprofessional education packages

Funding secured from the university of nottingham was used to enable students to work together with academics to develop two interprofessional education (ipe) e: learning resources using xertetm. one project focussed on veterinary pharmacy and involved six students from both the school of pharmacy and school of veterinary medicine and science.

Дигитални инструменти в помощ на учениците от 12. клас за усвояване на идиомите в английския език

При преподаването на идиоми съвременният учител по английски език се сблъсква с редица трудности. Oсновният проблем, пред който се изправя той е, че знанията на учениците за английските идиоми от предходните години се оказват нетрайни. Множество ученици са съхранили само теоретични знания, а не практико-приложими.