Воспитательно-развивающий потенциал игровых технологий обучения в образовании

Настоящая исследовательская работа посвящена рассмотрению и подробному изучению воспитательно-развивающего потенциала игровых технологий обучения, применяемых в процессе образовательной деятельности в современных условиях информатизации и глобализации. Отдельное внимание уделяется специфике данного вопроса, определению ключевых аспектов, связанных с игровыми технологиями в образовательном пространстве современной образовательной организации.

The role of the didactic games in enhancing cognitive activity in preschool children

The article is dedicated to learn the impact of increasing cognitive activity in preschool children. It is determined that organization of transforming didactic games into a leading activity in preschool preparation of children and trying to improve the activity of game increases the cognitive activity. The research has shown that there is a significant dependence between increasing the cognitive activity and didactic games.

Продължаваща професионална квалификация за учители в предучилищното и училищното образование

Повишаването на квалификацията е непрекъснат процес на усъвършенстване и обогатяване компетентностите на педагогическите специалисти за ефективно изпълнение на изискванията на изпълняваната работа и за кариерно развитие. Планирането, координирането, управлението и контролът на дейностите за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти се осъществяват на национално, регионално, общинско и училищно ниво. Директорите на детски градини, училища и центрове за подкрепа за личностно развитие са длъжни да осигуряват необходимите условия за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти.

Непрерывное профессиональное образование педагогов как социально-экономический феномен

В статье понятие непрерывного профессионального образования рассмотрено в социально-экономическом аспекте как ответ на вызовы времени современному обществу. Автором проанализированы проблемы образовательной сферы с позиций достижения обществом целей устойчивого развития. Обозначены ключевые компетенции, которые характеризуют качество образования для формирования «устойчивых граждан», творчески и самоорганизованно действующих для осуществления позитивных изменений в обществе.

Trends and direction of adult education

In the field of adult education, there has been a change from social justice, anti-poverty to efficiency and job-oriented adult education; from more social and politically-driven in the past decades to more job-related and economically-driven in recent years, from serving the marginalized people to serving the elites. Technology, nature of the field of adult education, and structural setting of the higher education constrained the development of adult education.

Подпомагане на изследователските и рефлективни практики на STEM учители

Предоставянето на ефективно продължаващо професионално обучение (ППО) на STEM преподаватели е приоритизирано на политическо ниво в страните от ЕС. Основна грижа е подкрепата на учителите в подпомагането на учениците да придобият уменията, за живот и работа през 21 век. Научната литература дава представа за характеристиките на въздействащите форми на ППО, сред които: училищни дейности, участие в професионални мрежи, активно обучение и сътрудничество, основано на иновации, съдържание, адаптирано към практическите нужди, устойчива продължителност и последващи дейности.

Непрерывное образование управленческих педагогических кадров в условиях цифровой трансформации

Трансформация системы подготовки управленческих педагогических кадров должна быть организована с использованием новых образовательных инструментов, с учетом постоянно увеличивающихся потоков информационного поля; только в этом случае наступит принципиально новая эра получения руководителями образовательных организаций необходимых знаний, умений, навыков и практического опыта их применения в процессе профессиональной управленческой деятельности в условиях цифровой трансформации.

Forms and teaching methods in the system of continuing professional education

The search for innovative forms and teaching methods is highly significant in the context of continuing education, since the competitiveness of modern teachers depends on the quality of the continuing education process. The purpose of the article is to analyze the experience of using innovative forms and methods in the system of advanced training and professional retraining of students. The article presents the experience of organizing the work of students using modern forms and methods of advanced training. The implementation of video conferencing allows students to learn advanced professional experience, exchange relevant information, ask leading experts questions of interest and receive recommendations. Training activities contribute to the intensification of the learning process. It is aimed both at mastering the cognitive component of the information transmitted by the teacher, and the formation of new professional models of behavior that meet modern requirements for the implementation of pedagogical activity. Mental maps are a means of logical structuring of information and are aimed at its operational development. Project activities allow students to build professional competence, find new innovative ways to solve problems, assess the feasibility and effectiveness of project ideas.

В подкрепа на професионалното обучение за развиването на компетенции на учителите по STEM

През последните години в България стартира реформа в образователната система и съответната регулаторна рамка. Реформата определя нов профил на учителя като основен участник в образователния процес. Националните образователни стандарти за очакваните резултати в природните науки, технологиите, инженерството и математиката (STEM) подчертават нуждата от развитието на ключови професионални компетенции. Промяната в знанията, уменията и нагласите на учителите, на професионалните им навици и поведение, едновременно с новото разбиране за отговорностите на учителите, е предизвикателство не само за самите учители, но и за свързаните с процеса институции - МОН, РУО към МОН, институциите за обучение на учители и училищата.

Система непрерывного педагогического образования как условие обеспечения подготовки педагога в соответствии с квалификационными требованиями профессионального стандарта

Требования к профессиональной подготовке педагогов формируются в логике идей непрерывного образования. Цель - на основе выявленных закономерностей и принципов формирования системы непрерывного образования разработать и обосновать систему непрерывного педагогического образования с учетом современных требований к профессиональным квалификациям педагога и определить организационно-педагогические условия ее реализации. Основу и новизну разработанной системы непрерывного педагогического образования составляет совокупность принципов профессиональной направленности с учетом требований к профессиональным квалификациям в соответствии с профессиональным стандартом педагога. Системным эффектом реализации данной модели является потребность педагогов в непрерывном педагогическом образовании для решения различных уровней профессиональных задач.

Adult learning and continuing vocational education and training valued by europeans briefing note

This briefing note provides insights from a pan-European opinion survey conducted by Cedefop. This survey explores what adults living in the European Union (EU), Iceland and Norway think about adult learning and continuing vocational education and training (CVET), given that image and perceptions influence action. The survey defines adult learning and CVET as any learning activities undertaken by adults (employed or not) with the intention of improving their knowledge or skills.

Хевтагогията: развиване на умения за учене през целия живот

Хевтагогията се основава на няколко принципа, някои от които не са нови. Сред тях например има идеи за самостоятелно учене, гъвкавост и способност. Хевтагогията има много общо с така наречените глобални умения или житейски умения, които напоследък са приоритет. Казват, че овладявайки ги, човек вероятно ще има успех в образованието, кариерата и живота си като цяло.

Стратегия формирования семейных ценностей в третьем тысячелетии в условиях непрерывного образования

В статье описывается сущность формирования у обучающихся семейных ценностей в третьем тысячелетии в условиях непрерывного образования. Высказывается мысль о взаимосвязи семьи как типа социального и ценностного единства людей и важности целенаправленного формирования семейных ценностей, лежащих в основе социализации личности. Утверждается, что нравственное воспитание в условиях построения непрерывного образовательного процесса нацелено на формирование семейных ценностей у обучающихся. Семейные ценности рассматриваются как многоаспектные, значимые, вневременные, постижимые, направленные на создание, сохранение и укрепление современной семьи. Определяется модель формирования у обучающихся семейных ценностей, включающая подходы, принципы, педагогические условия нравственного воспитания.

Humanizational features of pedagogy of cooperation in the system of continuous education

In these days, humanistic pedagogy is interpreted as a scientifictheoretical system that develops the student on the basis of his own abilities, which can see him in the role of an active, conscious, equal participant in the educational process. This article interprets the step-by-step study of collaborative pedagogy in the system of continuing education.

Проучване и анализ на добри практики на професионално продължаващо образование и обучение в интерактивна образователна среда в България

Целта на настоящия анализ е да представи десет добри практики и методики за професионално и продължаващо образование и обучение в България, като по този начин да се изведат основните тенденции, подходи, политики, стратегии, практики и проблеми в управлението и развитието на този динамичен и стратегически важен процес.

Непрерывное профессиональное образование: отечественный опыт и зарубежная практика

В статье рассмотрены современные проблемы реализации непрерывного профессионального образования в российской практике. Показано, что в настоящее время основными положениями конкурентоспособности каждого человека является совершенствование его знаний и практического опыта. Представлены основные моменты зарубежной практики в вопросах развития непрерывного профессионального образования. Логичным представлен вывод о надобности последующей эффективности обучения в течение всей жизни посредством развития современных компетенций.

Modeling participation intention of adults in continuing education - a behavioral approach

The study examined how attitudes and subjective norms could be used to predict participation intention of adults in continuing education. In this research, attitudes comprised the two variables of positive attitude and negative attitude and subjective norms included normative belief and motivation to comply. It was concluded that positive attitude, negative attitude, normative belief and motivation to comply with perceived social influence provided meaningful indicators of the respondents in the sample as well as reliable predictive variables to participation intention in continuing education.

Международное измерение развития профессионального образования и обучения в контексте обучения взрослых

Современный контекст системных вызовов трансформирует международную повестку дня в части доступности образования, расширения его возможностей и форм, вовлечения взрослого контингента в систему обучения в течение всей жизни. Активная модернизация системы образования, учитывающая особенности «взрослого ученика», его потребности, цели и задачи, предопределяет необходимость адаптировать систему ППО под новую реальность. Целью статьи является рассмотрение современных трендов развития профессионального образования и обучения (ППО) в контексте обучения взрослых.

Ethno-aesthetic communication in the context of the formation of technological culture of students in the system of continuing education

The relevance of the problem presented in this study is conditioned by the fact that the multifactorial nature of qualities of technological culture of the individual requires a search for paradigms, an identification of the range of approaches aimed at developing not only technological, professional, but also cultural competences of students in multiparadigmatic viewpoint. The purpose of the article is to theoretically substantiate the polyparadigmatic approach to the formation of technological culture of students in the system of continuing education based on ethno-aesthetic values.

Рефлексията и саморефлексията като условия за личностно развитие

Рефлексията е човешко умение, което се състои в самоанализ и самосъзнание за нечия дейност, поведение, както и действия. На свой ред саморефлексията е като да се погледнеш в огледалото и да опишеш това, което виждаш. Това е начин да оцените себе си, методите си на работа и как научавате. Най-просто казано, "размисъл" означава да се мисли за нещо. Отразяването и съставянето на парче саморефлектиращо писане се превръща във все по-важен елемент от всяка форма на осъзнаване или учене.