Професионална компетентност на педагогическия специалист за организиране на празници в училище

В настоящата статия се разглеждат възможностите и ефективността при прилагане на нетрадиционни и алтернативни форми при организиране на празници. Демонстрира се, че организирането на празници възпитава основни социални и нравствени качества. Разкрива се същността на видовете празници и се очертават различията между традиционните и иновативните форми на организация на празниците.

Парадигма профессиональной компетентности педагога-хореографа в образовательном пространстве

Цель исследования заключается в построении универсальной модели профессиональной компетентности педагога-хореографа. Научная новизна исследования заключается в разработке универсальной модели педагога-хореографа на основе анализа образовательных стандартов.

The role of motivation in the formation of professional competence in foreign students in the pre-university period

The article analyzes the role of motivation in the professional development of a person. The article proves that the formation of professional competence should begin in the period of training foreign students. The author studies the concept of professional competence and its components. The article explains the role and significance of motivational processes in the formation of professional competence.

Aктивното учене в дигитална образователна среда: средство за формиране на педагогическа компетентност

Новата дигитална образователна реалност налага нуждата от промяна на методите на преподаване и учене в процеса на формиране на педагогическа компетентност. Бъдещият педагогически специалист трябва да е подготвен за предизвикателствата на съвременното образование и да бъде подготвян така, че да може да им отговори.

Мониторинг уровня сформированности профессиональной компетентности педагога

В научной статье рассматриваются вопросы использования мониторинга как инструмента влияния на педагогическое развитие с целью организации качественного сопровождения профессионального становления педагога, который должен приводить собственную педагогическую деятельность в соответствие с быстро меняющимися требованиями, эффективно реагируя на новые вызовы.

Does teacher's willingness to change enhance professional competence?

This study investigates the contribution of teachers' willingness to their professional competence in adapting to digital learning transformation during the Coronavirus disease (COVID-19) pandemic and its relationship to instructional leadership and self-efficacy.

От реформата към промените в учебната програма по география и икономика за VI клас

В статията са проследени измененията и допълненията на новата учебна програма, като успоредно с това е направено сравнение със сега действащата учебна програма. Направен е контент-, системен, аналитичен, сравнителен и ситуационен анализ по подборни елементи на учебната програма и са представени дидактически интерпретации и анализи за особеностите и спецификите, проблемите и допуснатите неточности в учебната програма по география и икономика за VI клас.

Анализ проблемы развития профессиональной компетентности педагога

В статье рассматриваются особенности профессиональной компетентности педагога, представлены результаты изучения ее структурных компонентов в зависимости от условий образовательной среды и стажа педагогической деятельности

Comparative analysis of primary school teachers’ satisfaction with the profession in Bulgaria and Macedonia

This study aims to examine primary school teachers’ satisfaction with their professional activity. The subject of study are 232 Bulgarian and 123 Macedonian primary school teachers who teach different school subjects. A modified questionnaire, with 22 items related to the satisfaction with the teaching profession, is applied.

Дигитални педагогически компетентности на учителите по технологии и предприемачество

В статията са изяснени съдържателните параметри и специфичните изисквания към дигиталните педагогически компетентности на учителите по технологии и предприемачество, определени на база модела TPACK ( Technological Pedagogical and Content Knowledge – Технологично, педагогическо и предметно знание) и стандартите за подготовка на учители в цифровата епоха, разработени от международната общност за използване на ИКТ в образованието ISTE (International Society for Technology in Education).

Профессиональная компетентность педагога

В статье рассмотрена сущность понятия «компетентность». Уделяется особенное внимание структуре педагогической компетентности.

The independent work of students as a means of forming professional competence

The independent work of students, seen as a means of forming their competence, is one of the important parts of the learning process. Its successful implementation requires skillful planning and timely control and evaluation.

Компетентностният подход в обучението по социална педагогика като фактор за качество на професионалната помагаща дейност

Темата за компетентностния подход се дискутира повече в контекста на училищното образование, но тя има своето място и във висшето образование, което се явява негово продължение в рамките на ученето през целия живот и допринася за надграждане на ключовите компетентности за успешна социална и професионална реализация на личността.

Профессиональные компетенции и компетентность педагога

В статье анализируются различные интерпретации и функциональная составляющая педагогических категорий «компетентность» и «компетенция». Рассмотрено понятие «компетентностный подход», а также дана характеристика и значение данного подхода в системе образования.

Sustainable professional development through coaching: benefits for teachers and learners

The article focuses on ensuring sustainability in teachers’ professional development and improving teachers’ competence by introducing them to basic coaching skills which they can use to improve learners’ results and their relationships with educators.

Нормативен модел на стандартите за професионално развитие на учителите по физика в Албания

Статията представя стандарти за професионално развитие на учителя по физика в Албания. Стандартите са изследвани на структурно-съдържателно ниво, на ниво кариерно развитие, като представя и непрекъснатия процес на професионално развитие на учителя по физика като изискване, знания, професионални практики и компетенции.

Профессиональные компетенции учителей

В данной статье даны мнения об обеспечении системы образования высококвалифицированными кадрами, совершенствование системы мониторинга развития образования, профессиональные компетенции учителей в том числе создание национальной образовательной статистики с учетом международных требований, подготовка качественных специалистов, соответствующих социально-экономическим требованиям современного общества.

Competence-based approach: tools for self-management of the youth worker

The purpose of this article is to introduce the competence-based model for youth workers and to link it to diversity of personal youth work practices. It puts the European Training Strategy (ETS) competence model for youth workers within the context of European youth policies and programmes and explains the benefits and challenges in front of youth workers.

e-Book: Creating and Sustaining a Collaborative Mentorship Team: A Handbook for Practice and Research

This book provides a model for collaborative mentoring, based on best-practice, grounded in theory and research, and framed by the Dynamic Model of Collaborative Mentorship. Each chapter provides a description of one of the five components of the mentoring model which are grounded in theory and include: agency, values, engagement, patterns, and roles.

e-Book: Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence : Revisited

This edition refines the definitions of the five ‘savoirs'of intercultural competence, and includes new sections on issues such as moral relativism and human rights, mediation, intercultural citizenship and teachers' ethical responsibilities.