Билингвално и бикултурално образование. Алтернативни образователни подходи към етно-малцинствените общности

Статията представя характеристиките на билингвизма според съвременните лингвистични теории, както и подходите при изработването и прилагането на билингвални образователни програми в Европа и САЩ. Посочени са предимствата на социокултурния подход при избора и прилагането на образователни интеграционни програми, като акцентът е поставен върху т. нар. продуктивно обучение.

О воспитании двуязычных детей

Согласно общепринятым представлениям, билингвизм (двуязычие) – это свободное владение двумя языками одновременно. Считается классическим определение У.Вайнраха, где он утверждает, что билингвизм – это владение двумя языками и попеременное их использование в зависимости от условий речевого общения. С позиций психолингвистики, билингвизм – способность употреблять для общения две языковые системы.

Bilingual education

Bilingual education is the process of teaching students using two languages. Educators usually teach students in their native language in conjunction with a second language utilizing differing levels of the native and second language depending on the requirements specified in lesson plans and teaching models. Below are common bilingual education models employed in public school schools, charter schools and private institutions across the United States.

Съвременно отношение към детския билингвизъм и обучение на билингвална основа

В първата част на статията се разглежда съвременното отношение към ранно двуезичие от гледна точка на влиянието му върху речевото и мисловно развитие. Разкриват се взаимоотношенията между социализация и език; социализация и етническа принадлежност. В тази връзка понататък се отделя внимание на обучението и образованието на билингвална основа, а също влиянието им върху успеха в училище. Посочват се съществуващи днес по света основни модели на програми за двуезично обучение.

К постановке проблемы социализации в двуязычной семье

В данной работе обсуждается вопрос об относительно слабой разработанности проблемы социализации ребенка, воспитывающегося в условиях билингвальной семейной среды, обозначаются некоторые перспективные направления исследований в этой области.

Bilingual learners and bilingual education

At Cambridge Assessment International Education (Cambridge), we use the term ‘bilingual’ or ‘bilingualism’ to refer to individuals or groups who routinely use two or more languages for communication in varying contexts. However, there are many definitions and understandings of the term ‘bilingual’, for example, a degree of competence in two languages.

Особености при усвояването на писмената комуникация от ученици роми в начална училищна възраст

Статията разглежда проблемите, възникващи в процеса на ограмотяване и социализация на децата от ромски произход, обучаващи се в билингвална среда. Акцентира се върху изясняване на феномена езикова интерференция и негативното влияние, което тя оказва върху мотивацията и нагласите на ромските деца за участие в образователния процес.

Проблема билингвизма в дошкольном образовании

Целью образовательной политики в сфере дошкольного образования является реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и психического развития детей как основы их успешного обучения в школе. Эта цель формируется на базовых идеях дошкольного образования, одна из которых, преемственность и непрерывность дошкольного и начального общего образования. В связи с этим, одно из направлений дошкольного образования связано с формированием предпосылок учебной деятельности.

The effect of bilingualism on the developing of english reading skill

Reading skill has been noticed by majority of Iranian English teachers and learners because of its importance in promoting language use and success in understanding authentic materials. Due to this fact that bilingualism and multilingualism have beenincreased around the world, most of the researchers investigated the impact of bilingualism in learning English. The aim of this study is to find the effect of bilingualism on learners reading ability. To this end, 60 female students from a secondary school in Kouhdasht , Iran, were selected, and assigned to two homogeneous groups of bilingual (Laki- Persian) and monolingual (Persian). During 12 sixty-minute sessions within eight weeks, both group practiced reading through extensive, intensive reading and summarizing. After treatment the result revealed that reading skill was statistically significant in bilingual students, incomparison with monolingual counterparts. The findings of this study have various implications for language teachers and policymakers to provide bilingual students with optimal teaching and learning opportunities.

Игровият подход в обучението по български език на деца билингви в детската градина

В статията се обсъждат възможностите за по-ефективно прилагане на игровия подход в обучението по български език на децата билингви. Представените авторови идеи в това отношение са разработени на основата на постиженията у нас в изследването на играта като феномен на детството, а също и в изясняването на проблемите на обучението по български език в детската градина в условия на билингвизъм. Тези идеи са концептуалната рамка на разработена и апробирана от авторите педагогическа игрова технология за начално овладяване на български език от деца билингви в детската градина.

Ролята на учителя за формирането на умения за общуване у деца от ромски произход в началното училище

Речевото развитие на децата от ромски произход представлява интерес от педагогическа, психологическа, лингвистична и социална гледна точка. Психолого-педагогическият аспект на проблема се изразява в търсенето на такава организация на обучението, при която влиянието на по-бавния темп в овладяването на езика върху психологическото развитие на децата да се сведе до минимум.

Особенности билингвизма при двуязычии

В статье рассматриваются вопросы билингвизма и лингводидактического решения проблемы становления коммуникативной личности билингва. Лингвистический статус билингвизма и его характеристики еще не выступали предметом специального научного исследования. Объектом изучения данной работы послужил билингвизм в качестве лингвистического феномена. Цель работы - дифференциация и объяснение лингвистического статуса билингвизма и обоснование его характеристик.

Bilingual education for young children: review of the effects and consequences

Bilingual education has been an educational option in many countries for over 50 years but it remains controversial, especially in terms of its appropriateness for all children. The present review examines research evaluating the outcomes of bilingual education for language and literacy levels, academic achievement, and suitability for children with special challenges. The focus is on early education and the emphasis is on American contexts. Special attention is paid to factors such as socioeconomic status that are often confounded with the outcomes of bilingual education. The conclusion is that there is no evidence for harmful effects of bilingual education and much evidence for net benefits in many domains.

Ромските приказки: възможност за интеркултурна комуникация

Статията проучва проблема за изучаването на ромските приказки като възможност за интеркултурна комуникация. Усещането на ромските ученици при изучаването на художествени истории с герои роми в текстове е решаващо за тяхното самопознание, разбиране на морални стойности и издигане на достойнството им. С четенето на ромски приказки те успяват по-добре да разберат текста, който е свързан с техните традиции и характеристики, откриват собствената си идентичност в общия опит на образователните условия при интеркултурна комуникация.

Различен поглед към овладяването на българския език от ученици, за които той не е майчин

Статията разглежда проблемите на грамотността и изучаването на българския език от ученици, за които той не е майчин. Обръща се внимание на билингвизма и проявите му, като се търсят възможности за овладяването на националния език в образователния процес. Отделя се специално внимание на разнообразието от методи и похвати за мотивиране на учениците билингви към общуване и групови занимания. Отчита се ролята на изучаването на езика в контекста на интеграция и социализация на индивида.

Билингвизм как тенденция развития современного общества

В статье раскрывается понятие билингвизма; подчеркивается его значение и роль в развитии современного общества. Подробно описываются виды билингвизма.

14 Pros and cons of bilingual education

A bilingual education provides two languages to students simultaneously. Most programs are structured to teach in one language during one part of the day, then the other language for the other portion of the day. Is this an educational structure that is beneficial Here are some of the key pros and cons to discuss.

Социално-педагогически процес: особености и съдържание

Особено внимание в социалната педагогика се отделя на въпроса за социално-педагогическия процес. Той се разглежда като динамика на развитието на съответното социално-педагогическо явление или последователността от действия (педагогическата дейност) на социалния педагог, взаимодействието на възпитателя и възпитаника, обезпечаващо достигането на определена социално-педагогическа цел.

Сущностная характеристика деятельности социального педагога

Целью деятельности социального педагога является создание условий для психологического комфорта и безопасности ребенка, удовлетворение его потребностей с помощью социальных, правовых, психологических, медицинских, педагогических механизмов предупреждения и преодоления негативных явлений в семье, школе, ближайшем окружении и других социумах.

Professional preparation of students of social pedagogy in the Czech republic

This paper addresses the professional preparation of future teachers of social pedagogy (social educators) in the context of current tasks which the social pedagogy in the Czech Republic still has. Based on the results of the research which aims to present the professional characteristics of students of social pedagogy, we propose an innovation of the current curricula in social pedagogy study program and thus strengthen the independence of the profession which has undergone a specific development in our country. BIP questionnaire was used to obtain data. The main aim of the research was to analyze the professional orientation of social pedagogy students with the use of the standardized BIP questionnaire. The research has involved 154 social pedagogy students in a chosen Faculty of Humanities in the Czech Republic. Besides the research of the students' professional characteristics, an analysis of the study program Social Pedagogy has been done in order to create a constructive proposal of innovation of the study program subjects. So the authors call the attention to the fact that the study program must necessarily not only respond to the present demands of the tertiary sector (services marketing) but also be adapted to the professional identity of future social pedagogues and the development of students' competences.