Подходи към ученето и начинът на организиране на обучението в контекста на социалните и на техническите промени

В публикацията се представят възможни подходи за учене, които са разгледани в контекста на социалните и на интензивните технически промени през последните две десетилетия. Тези подходи са ориентирани към разбиране за ученето като творчески процес, който е свързан със синтезиране на информация от различни източници, осмисляне на тази информация и търсене на нови и съвременни идеи за използването й в различни ситуации. В този контекст се обръща внимание на два основни момента в ученето: мотивацията и стремежа към познание. Първото зависи пряко от методите на преподаване на учителя/преподавателя (както и от множество други фактори като социалната и образователната среда например), а второто зависи пряко от избрания подход за учене.

Defining quality in early childhood settings: Experiences from the field

The successful education of the child during her/his years of schooling and the participation of that child in society as an adult, depends to a greater degree upon the foundation laid during the early years” (Evans, Myers and IIfled, 2000, p.7). Research indicates that learning is crucial to development whereby knowledge, skills, attitudes and values are developed. Research from disciplines such as physiology, nutrition, health, sociology, psychology and education provide evidence indicating that the early years are crucial in terms of developing intelligence, personality and social behaviour of children. If children are not provided opportunities to communicate, learn and develop they will not attain the optimal level of development and therefore will not thrive. It is therefore imperative that people working with young children understand the multifaceted aspects of children’s development within the context in which they grow, think and learn. Children spend a major part of their day in schools ‘learning’ and in interacting with other children and the adult/s (teacher/s). This implies that the role of the adult and significant others in the children’s life play a crucial role in providing opportunities for optimal development which include an emotionally safe and healthy environment, supportive interactions and relationships, stimulation and time. These are all important and integral aspects of quality in early childhood settings. Furthermore, research conducted in the area of early childhood in the UK and US indicate that the determinants of quality are a stimulating physical environment, staff knowledge and understanding of the curriculum, knowledge of how young children learn, adult skill in supporting children and helping parents to support children’s learning at home. (EPPE project, UK, 1999 to date).

Арт-педагогика как основа совместного обучения взрослых, работающих с детьми дошкольного возраста

В данной статье предлагается рассматривать искусство как образовательный ресурс, использование которого в педагогической деятельности способствует решению задач воспитания, обучения и развития личности. Но поскольку большая часть взрослых, воспитывающих детей дошкольного возраста, не владеет системным пониманием сущности искусства, его функций, значения для образования, технологиями работы с детьми средствами искусства, ставится вопрос об их подготовке в этой области. Обосновывается актуальность совместного обучения взрослых, работающих с дошкольниками, на основе арт-педагогики педагогического направления, в рамках которого осуществляется поиск, апробация и внедрение методов и технологий привлечения средств искусства для решения образовательных задач. Приводятся результаты самооценки компетентности взрослых, воспитывающих детей дошкольного возраста, в области привлечения искусства в педагогическую деятельность, полученные в результате опросов. Чтобы лучше понять особенности восприятия искусства взрослыми, являющимися педагогами разного профиля или членами семьи, предлагается рассмотреть структуру художественного образа в соответствии со схемой, которая отображает структуру взаимосвязей его компонентов. Раскрывается специфика педагогической работы с произведениями изобразительного искусства, выявляются стереотипы и ограничения восприятия художественного образа, обусловленные профессиональной специализацией воспитывающих взрослых. Описывается пример и демонстрируются возможности совместного решения образовательных задач при работе с произведением живописи педагогическими работниками разного профиля. Делаются выводы о целесообразности организации совместного обучения взрослых, работающих с детьми дошкольного возраста, с использованием методов и технологий арт-педагогики, направленные на освоение языка изобразительного искусства.

Педагогические концепции дошкольного образования

В статье рассматриваются педагогические концепции дошкольного образования, а также структура воспитания и образования в современном дошкольном учреждении.

Готовността на детето за обучение в училище

Основната причина за неуспеваемостта на болшинството учащи, се изразява в тяхната “незрялост”, недостатъчната готовност за сложните процеси на обучението. Съществено важно е своевременно да се открият, установят тези незрели деца и възможно по – пълно да се преодолее това още в предучилищна възраст, за да се предотвратят, да се вземат превантивни мерки срещу възникването на много проблеми.

Leading age-appropriate pedagogies in the early years of school

There is increasing pressure on leaders and teachers to improve the academic achievement of children in the early years of school. Alongside this is recognition that social and emotional development are the important drivers of children’s school and lifetime success. This paper reports on the design and leadership of the pilot phase of the Age Appropriate Pedagogies program commissioned by the Queensland Department of Education and Training to refocus pedagogical practices in the early years of school. This refocus was deemed to benecessary in order to achieve strong academic outcomes while ensuring that children’s holistic development remained a key component of all learning and teaching. The program was developed by a Griffith Universit research team using an innovative research-informed and research-led design framed around the core premises that underpin Fullan’s theory of action for educational change. The program consisted of both professional learning and research, with these two components being inextricably linked via school-based action research projects.

Кто сегодня воспитывает детей дошкольного возраста?

Целью статьи является актуализация роли сотрудничества воспитывающих взрослых в дошкольном образовании. Дается определение понятия «воспитывающие взрослые». Сегодня в практике отечественной школы цели обучения доминируют над воспитательными. При этом в дошкольных образовательных учреждениях именно воспитание имеет приоритетное значение.

Зависимост между мотивацията на децата от подготвителна група и овладяването на количествените отношения

Математиката като наука играе изключително важна роля в живота на хората, а също оказва и благотворно влияние върху психическото развитие на децата. И тъй като всяка човешка дейност се регулира от мотиви, за педагозите е важно да знаят каква е зависимостта между мотивацията и успеваемостта на учащите се. Това налага учителите да прилагат повече нови и интересни технологии за поднасяне на математическите знания. В статията са представени резултати от педагогическо изследване, които потвърждават връзката мотив – резултат.

How Does Learning Happen?

During our first years of life, the brain develops at an astounding rate. Scientists now know this process is not just genetic but is dramatically influenced by our early experiences with people and our surroundings.

Обучение детей дошкольного возраста – принципы и воплощение

Дошкольное обучение – первое структурированное образование, с которым ребенок сталкивается при вхождении во взрослую жизнь. Оно охватывает временной промежуток от рождения до возраста шести лет, когда ребенок отправляется в школу.

Взаимовръзки между някои образователни модели в предучилищна възраст

В нашето съвремие образованието следва да бъде насочено към развиване на заложбите и дарованията на всяко дете. То трябва да насърчава проявленията и максималното развитие на неговите способности както в процеса на обучение (натрупване на знания и формиране на умения), така и в процеса на възпитание (развитие на личността

Early childhood policy and practice in England: twenty years of change

This article offers a chronological account and critical appraisal of changes to early childhood education and care (ECEC) services in England over the past 20 years. It describes the policy initiatives, educational interventions and research programmes introduced by successive governments that have effected significant changes to ECEC since 1990. The article covers four key areas: policies designed to reduce social inequality; the professionalisation of the children’s workforce, and changing status of adults employed in pre-school education and care settings; changes to early years pedagogy and the early years curriculum; and finally how major research programmes such as the Effective Provision of Pre-School Education (EPPE) project and the Millennium Cohort Study have informed our understanding of the effects of social disadvantage and the characteristics of ‘high-quality’ pre-school provision that can alleviate this. There is now persuasive evidence that investment in state-maintained early education is highly cost effective, particularly for disadvantaged children. The current government, however, is shifting the burden of funding for professional training and high-quality integrated services for children and families from the state to the private and voluntary sectors. Time will tell if this is a backward step or movement in the right direction.

Современные тенденции дошкольного образования

Анализируются основные образовательные программы, использующиеся в учебно-воспитательном процессе дошкольного образовательного учреждения как в России, так и в зарубежных странах. Подчеркивается исключительное значение физического воспитания детей и необходимость поиска путей его дальнейшего совершенствования.

Националната оригиналност на българското предучилищно възпитание

Тезата на автора е, че българското предучилищно възпитание е не само на „гребена на вълната“ на европейската педагогика, а има и свои авторски приноси в историческия процес. Доказателства за националната оригиналност на българското предучилищно възпитание са личностите, идеите и експериментите на Драган Цанков, Никола Живков, Георги Живков, Иван Д. Шишманов, Виктория Живкова, Елка Петрова и др.

Использование информационно-коммуникационных технологий на уроках иностранного языка в школе

ИКТ на уроках иностранного языка становятся ведущими технологиями в образовательном процессе, которые способствуют формированию умений самостоятельно пополнять знания, осуществлять поиск и ориентироваться в потоке информации, а также формируют коммуникативную культуру учащихся и их познавательную самостоятельность.

Приложение на информационните и комуникационните технологии в обучението по музика в общообразователното училище и оценка на резултатите от използването им

Информационните и комуникационните технологии (ИКТ) стават неизменна част от обучението на подрастващите. Възможностите, които предоставят ИКТ устройствата, софтуера и мрежата биха могли да играят съществена роля за мотивацията им за учене, както и за оптимизиране възприемането и затвърдяването на новите знания. Това в много голяма степен се отнася и за обу чението по музика. В разработката се прави опит за систематизиране на ИКТ инструментите, използвани в часовете по музика и начините за изследване на техния ефект върху образователния процес. Разглеждат се анализи по темата и емпирични тествания на ефекта от ИКТ в часовете по музика.

Использование информационных технологий в развитиии речи учащихся с ограниченными возможностями здоровья при помощи малых фольклорных форм

В современных условиях при широком использовании новых информационных технологий актуальной остается проблема развития речи ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Ведь именно от уровня развития речевых способностей зависит дальнейшее овладение знаниями, полноценное развитие детей.

Програма за адаптиране на образователната система към дигиталното поколение

Поколението на седемте екрана - на телевизора, компютъра, лаптопа, таблета, фаблета, смартфона и интелигентния часовник не може и не бива да се обучава така, както са били обучавани неговите родители. Необходимо е, чрез масово и ефективно използване на ИКТ-базирани иновационни образователни технологии и дидактически модели да се адаптира образователната система към дигиталното поколение, а чрез въвеждане на изследователския подход в образователния процес, същият да се преориентира от механично усвояване на факти към преоткриване на знанията и развиване на уменията.

Implementing blended learning technology in higher professional education

The paper dwells on the learning outcomes of experimental implementing of blended learning technology in the English language teaching to engineering students of the Tomsk Polytechnic University. The aim of blended learning application is to enhance efficiency of the learning process by means of up-to-date highly-technological means of instruction. The author identified the level of information competency of engineering students, analyzed psychological readiness of engineering students to handle information and communication technologies, verified the efficiency of information and methodological support of blended learning in teaching foreign language to engineering students and performed the processing and analysis of the experimental data.

Учитель и современные информационно-коммуникационные технологии

Рассматриваются особенности использования современных информационно- коммуникационных технологий учителями общеобразовательных учреждений. В современных условиях роль педагога образовательных учреждений серьезно трансформировалась. Учитель перестал быть единственным источником информации для своих учеников. Сейчас ему приходится конкурировать с иными образовательными ресурсами, интернет-технологиями, для того, чтобы оставаться интересным своим ученикам.