Повишаване мотивацията за работа на учителите

Да се ръководят и мотивират днешните ученици е трудно начинание. Децата следват и уважават учителите, които са уверени в действията си. За да повишите мотивацията у своите възпитаници, Вие самите трябва да се чувствате удовлетворени от нещата, които правите. В следващите редове ще Ви представим полезна информация и идеи, които ще повишат Вашето желание за работа!

Психологически анализ на учителската професия

Сред особеностите на учителската професия са творческият характер на работата, непрекъснатата актуализация на знанията и уменията съобразно новостите в света на науката, възможността за развитие в личностен и професионален план, за интелектуално, общокултурно и професионално-педагогическо израстване. Заедно с това обаче учителският труд не търпи повърхностно отношение, стереотипност, схематизъм и шаблони.

Най-важните предупредителни знаци, че страдате от синдрома на Бърнаут

Ако сте в постоянен стрес, ако се чувствате безпомощни, разочаровани и напълно изтощени, може би страдате от Синдрома на бърнаут, при който дори малки проблеми ни изглеждат напълно непреодолими, а всичко около нас е толкова мрачно и безсмислено, че е трудно дори да съберем енергията си, а какво остава да се погрижим за себе си. Синдромът на бърнаут, известен и като синдром на професионалното прегаряне, е състояние на емоционално, психическо и физическо изтощение, причинено от прекомерен и продължителен стрес.

Какво знаем и не знаем за синдрома „бърнаут“?

Темата „Синдром на професионалното изчерпване“ не е нова за никого – през последните години се изписа много за т.нар. бърнаут-синдром, който се смята за един от най-страшните проблеми на съвременния работещ човек. Огромното психическо натоварване и твърде големите изисквания, пред които ни изправят бързото развитие на технологиите, промените на пазара на труда, развитието на междуличностните взаимоотношения, както и изкривената обществена ценностна система и невъзможността за истинско отърсване от общественото напрежение стават причина за достигане на един изключително неприятен момент, а именно феноменът „професионално изчерпване“. Тъй като човешкото тяло е единна функционираща система, този синдром може да окаже негативно влияние както върху психическото, така и върху физическото здраве. Колкото повече информация обаче се натрупва в медиите за грозящата почти всеки един опасност от „професионално изчерпване“, толкова повече стават и въпросите около достоверността на част от изказванията и констатациите.

Study engagement and burnout profiles among Finnish higher education students

A person-oriented approach was applied to identify profiles of study engagement and burnout (i.e., exhaustion, cynicism, inadequacy) in higher education in a large and representative sample of 12,394 higher education students at different phases of their studies in universities and polytechnics in Finland. Four profiles were identified: Engaged (44%), engaged-exhausted (30%) inefficacious (19%) and burned-out (7%). The engaged students had the most positive engagement accompanied with the least burnout symptoms compared to other groups. The engaged-exhausted students experienced emotional exhaustion simultaneously with academic engagement. The inefficacious group had heightened experience of inadequacy as a student. The burned-out students showed very high cynicism and inadequacy and very low academic engagement compared to the other groups. Of these groups, the engaged students tended to be in the earlier stages in their studies, whereas the burned-out and inefficacious students had been studying the longest. The pattern suggests that students starting out with high engagement and that burnout becomes more common later in the academic career. Supporting demands-resources model, the covariates reflecting the demands were higher and those reflecting resources were lower among the burned-out and inefficacious students compared to the engaged students.

Синдром на професионално прегаряне /Бърнаут/

Синдром на професионалното изчерпване ( на английски: burnout [‘бърн,аут] ) е понятие, използвано в статията „Прегарянето: Високата цена на високите постижения“ на американския психиатър Хърбърт Фройденбергер през 1974 г., който забелязал този синдром сред своите колеги. Характеризира се със специфични симптоми и стадии на развитие.

Burnout among Swedish school teachers – a cross-sectional analysis

Teachers are at high risk of stress-related disorders. This study aimed to examine the occurrence of burnout in a sample of Swedish school-teachers, to test a combined measure of three burnout dimensions on the individual level, to characterize associations between burnout and factors encountered during work and leisure time, and to explore any differences between the genders.

11 съвета как да се справим с Бърнаут синдрома

Какво е Бърнаут синдром? Прегаряне по време на работа … Тази фраза ние възприемаме по-скоро като шега. Професионално прегаряне също е придружено с драстични промени в здравето на човека, които направо го разстройват.

Dimensions of work engagement and teacher burnout: A study of relations among Iranian EFL teachers

Among different teacher-related variables burnout can have irrevocable effects on the whole educational system. Due to the importance of considering all positive and negative related variables, and also lack of attention to positive criteria in the area of work-related factors, this study is the first attempt in Iran in the field to include engagement as a positive factor involved. The purpose of the present study is to investigate any possible relationship between work engagement and teachers' sense of burnout, as well as associations between work engagement, burnout, and teachers' years of experience. The correlational analyses indicate a significant and negative relationship between work engagement and burnout. Moreover, the higher the participants' experience is, the greater the amount of their work engagement is. On the contrary, as the number of years of teaching increases, the level of burnout decreases. On the other hand, negative relationship exists between burnout and their experience. The results offer a number of implications for in-service and pre-service teacher training systems.

Коррекция и профилактика синдрома эмоционального выгорания в профессиональной деятельности педагогов

В статье представлен анализ особенностей синдрома эмоционального выгорания у педагогов. Раскрыта модель коррекции и профилактики синдрома эмоционального выгорания в профессиональной деятельности педагогов.

Емоционалното "изгаряне" в учителската професия

Поради своите специфични особености учителската професия винаги е била във фокуса на общественото внимание, а учителят винаги е бил натоварван с много високи очаквания и отговорности. Неслучайно именно учителите са сред рисковите професионални групи, засягани най-често от синдрома на емоционалното „изгаряне”.

Investigating the relationship among the level of mobbing experience, job satisfaction and burnout levels of primary and secondary school teachers

The aim of this study is to examine the level of mobbing experienced by primary and secondary school teachers and to determine how and to what extent this affects their job satisfaction and burnout levels. This research used a relational survey model. As a result of the study, it has been determined that there is a negative and medium-level relationship between the teachers' level of exposure to mobbing towards their profession or social relationships and their job satisfaction levels; a positive and medium-level relationship between the teachers' level of exposure to mobbing towards their profession or social relationships and their burnout levels; and a negative and low-level relationship between their internal and external job satisfaction levels and their burnout perceptions. According to the results of the path analysis, the teachers' job satisfaction level decrease in line with an increase in their mobbing experiences related to their profession and social relationships, and thus, their burnout levels also increase. However, it has also been determined in the study that in line with an increase in the internal and external job satisfaction levels of teachers, their burnout perceptions decrease. Accordingly, it has been concluded that mobbing towards their profession and social relationships is a stronger predictor of burnout level in comparison to job satisfaction.

Представления воспитателей дошкольного образовательного учреждения о причинах собственного эмоционального выгорания

В статье рассматривается проблема эмоционального выгорания воспитателей, которая в настоящее время недостаточно изучена. Наибольшие разногласия сохраняются в отношении вопроса об обстоятельствах, детерминирующих возникновение и протекание синдрома выгорания в данной профессиональной группе. Важным условием успешности мероприятий по профилактике и преодолению выгорания является ясное видение происхождения данного явления целевой группой, то есть самими педагогами ДОУ. Наше эмпирическое исследование позволило выявить представления воспитателей о причинах эмоционального выгорания и описать влияние фактора возраста детей, с которыми работают обследованные, на объективную интенсивность выгорания. Совокупный анализ результатов анкетирования и формализованной диагностики позволил выявить ряд закономерностей. В частности, показано, что наибольшей субъективной значимостью для всех категорий воспитателей обладают эмоциональные, психосоматические и семейные причины выгорания, объективно же наиболее интенсивное выгорание присутствует у работающих с детьми раннего возраста. Полученные данные могут послужить ориентиром при содержательном планировании и осуществлении программ, направленных на профилактику и коррекцию выгорания у воспитателей.

Бърнаут синдром засяга отговорните към работата

Бърнаут ("burn-out") синдромът е известен още като болестта на професионалното изчерпване. Това понятие се използва в специализираната литература като синдром на "коровото прегаряне". Американският психиатър Хърбърт Фройденберг през1974 г. го определя като синдром на "високата цена и високите постижения". Основанията му за синдрома се появяват след наблюдение над колегите му, които непрекъснато се претоварвали в професионалната среда и развивали много специфична клинична картина, която за всеки можело да бъде със строго специфичен симптом или комплекс от симптоми.

Burnout syndrome and self-efficacy beliefs in professors

The presence of the Burnout syndrome in professors may be regarded as a deterioration of their mental health with negative impacts on their job performance. It is known that teachers develop different activities in the areas of teaching, outreach and research. This study aims to analyze the relationship between the Burnout syndrome and self-efficacy beliefs and the academic performance in professors of the psychology and dentistry programs at a private university in the city of Barranquilla. This study is empirical and analytical with a descriptive-correlational design. The study population consisted of 93 teachers of the psychology and dentistry programs. To choose the sample, a non-probabilistic sample was used according to the inclusion and exclusion criteria that allowed selecting a total of 36 teachers who met the criteria for the study. The instruments that were used in this study was the Maslach Burnout Inventory (MBI, 1981) adapted by Seisdedos (1997), and the Teachers' Self-Efficacy Beliefs of Tschannen-Moran and Woolfolk (2001) adapted by Covarrubias and Mendoza (2016). According to the results, it was observed that there is no significant relationship between Burnout, Self-efficacy Belief and the academic performance.

Проблема эмоционального выгорания у представителей педагогической профессии

Данная статья посвящена вопросам профилактики синдрома эмоционального выгорания у представителей педагогической профессии, в частности, у студентов педагогических вузов, будущих учителей.

Стресът в учителската професия и копинг стратегии

Общоприет факт е, че стресът сред учителите е сериозен проблем, оказващ влияние върху тяхното здраве и трудоспособност. В настоящата статия са разгледани видовете стрес и основните стресори в учителската професия. Специално внимание е отделено на шума в училището и неговото влияние върху здравето на учителите. Целта на статията е, след като се изследват факторите за стреса при учителите, да се посочат и стратегии за справяне със стреса и напрежението. Описани са някои поведенчески и психологически копинг-стратегии, които, според редица автори, биха могли да бъдат допълнени с вярата, надеждата и любовта.

Дуальное образование как фактор модернизации системы социального партнерства вузов и предприятий

В статье рассматриваются специфика и преимущества дуального обучения. Перечислены задачи, которые необходимо решить для развития системы образования Республики Адыгея в дуальном формате. Рассматривается дуальная система образования в Германии, которая демонстрирует высокие показатели качества образования. Делается вывод о том, что дуальная система обучения это одна из успешных моделей кооперации обучения и производства, которая может быть использована как инновационный тип организации целевой профессиональной подготовки.

German dual system: a model for Kazakhstan?

For the last twenty-five years, the Kazakh vocational education and training system (VET) has undergone significant change. The dynamic economic development has led to structural changes in the labour market and an increased demand for skilled manpower. These conditions have challenged the education policy in Kazakhstan as well as the economy. The VET – in Kazakhstan, this type of education and training is more commonly known as technical and professional education (TPE) – has become the link between two national strategies of utmost priority: reforming the whole educational system and increasing the competitiveness of the country’s economy. The German dual VET system has historically been associated with economic progress and a prospering society. It is considered a model of success which many countries have used as a template. Kazakhstan, too, has turned to this model to modernise its VET system.

Среднее профессиональное образование: проблемы подготовки специалистов рабочих профессий

Предприятиям сегодня необходимы квалифицированные специалисты, владеющие достаточным уровнем теории и практики, адаптированные к условиям современного производства. Конкурентноспособными являются специалисты, проявляющие социальную зрелость, активность, способность адаптироваться в социуме и готовность к профессиональному росту и развитию.