Към създаването на Европейско пространство на образование до 2025 г.

Европейската комисия излага своята визия за това как да се създаде Европейско пространство на образование до 2025 г.

Standardization of (higher) education in Europe: policy coordination 2.0?

The European educational landscape is changing. Education remains formally under the sphere of the nation states and has traditionally been resistant towards EU involvement. Several recent initiatives from joint policy-making point towards increased standardization as a key element of European integration in education and higher education. The article builds on the notion of standards-based governance and outlines this as a distinct mode for policy-making in the EU, emphasizing incentives and voluntary implementation, the use of expertise and technical calibration, their quasi-regulatory nature of the process. The article draws on a number of empirical examples to show how standards have been used for higher education policy on EU level.

Образователни политики в ЕС в български контекст

Политиките на Европейския съюз по отношение на училищното образование следват поредица от приоритети. Тяхната цел е да осъществят запазването на националната идентичност и спецификите на образованието във всяка държава членка. Едновременно с това се проправя пътят успешно да се върви към единна Европа, базирана на знанието и на ученето през целия живот. Предизвикателствата пред модерното общество на знанията и технологиите трябва да се регламентират за всички – в стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението. Основната цел на провежданите политики е да се оказва подкрепа на държавите-членки за развитие и синхронизиране на образователните и обучителните системи за признаването на знания, умения и компетенции, за да направи по-лесен процесът за всички – да учат и работят навсякъде в Европа. Остава открит и недостатъчно изследван въпросът как точно се вписва в тези политики реформиращото се образование в нашите условия.

Образователна политика на Съвета на Европа (СЕ)

Програмите и инициативите на Съвета на Европа оказват значително влияние върху оформянето на националната политика в областта на образованието, от една страна, а от друга – защото съдържат някои възможности за пряко участие на образователни институции, преподаватели и ученици. Тя се публикува от Министерство на образованието и науката, което управлява програмите в национален мащаб.

Organising lifelong learning

The aim of this report on “Organising lifelong learning” is to frame the central questions that should be taken into account and considered when implementing a university strategy and business model for lifelong learning at a university. The hope is to boost the organisation of lifelong learning in universities by paving the way for actual changes in institutional strategies. The goal is to involve and stimulate stakeholders (universities, governments, social partners, businesses) in operating lifelong learning and to present them with possibilities and opportunities for organising this.

Higher education mobilities: A cross-national european comparison

Within the extant literature on patterns of mobility of European higher education students there is some recognition that these differ across geographical space – in relation to variations in national uptake of the European Union's Erasmus scheme, for example. However, strong similarities are also often identified – about the way in which mobility is desired by students, higher education institutions and national governments, and how this is stimulated, in part, by various european initiatives such as the commitment to forging a european higher education area. Moreover, while scholars have critiqued normative expectations of mobility – pointing out, for example, that not all students have the necessary social, cultural and economic resources to support a period of study abroad – there has been less critical focus on the way in which constructions of the ‘mobile student’ vary spatially. This article draws on a dataset of 92 policy documents from six european nations to argue that, while some convergence is notable, particularly in relation to the ways in which student mobility is placed centre-stage within internationalisation strategies, key differences are also evident – with respect to: the scale of desired mobility; the characteristics of the imagined ‘mobile subject’; the extent to which social justice concerns are brought into play; and the prioritisation given to outward mobility. These raise important questions about the degree of 'policy convergence' across Europe and the ostensible homogenisation of european higher education systems around an anglo-american model.

Основни насоки в образователните политики в глобален и европейски аспект. Българска образователна система

Образователните системи в Европейският съюз приемат Целите на хилядолетието за развитие и работят упорито за подобряване качеството на образование, което допринася за намаляване на бедността и подобряването на условията за живот. Според анализите на международни и национални изследвания в областта на образованието преструктурирането на българското образование трябва да продължи в следните насоки: насърчаване на конкуренцията между училищата, така че търсенето от страна на родителите да създаде повече стимули за училищата, въвеждането на система за оценка на знанията, която да позволи идентифициране на качествените училища и учители, осигуряване на по-голяма автономност на училищата.

Inclusive education and european educational policy

There is a need to examine the policy of inclusive education, both its recent changes and its future direction, that European countries are undertaking, highlighting implications for both practitioners and academic researchers. Such an examination should not focus on practice—that is, the actual implementation of country policy—or on academic research into policy or practice for inclusive education in countries. Rather, it should focus on recent policy developments that are shaping practice in European schools, as well as potential future developments. The key messages emerging from a consideration of the European experience are highly applicable to other global regions.

Образование, професия, реализация: подпомага ли ЕС ефективната връзка между образование и професионална реализация?

При изработването и прилагането на своите политики Съюзът взема предвид изискванията, свързани с насърчаването на високо равнище на образование и обучение. Сред дългосрочните стратегически цели на ЕС по отношение на образованието и обучението са превръщанетона ученето през целия живот и мобилността в реалност; подобряването на качеството и ефективността на образованието и обучението и насърчаването на социалното сближаване и активното гражданско участие.

Европейска езикова политика

This paper offers a summarized approach presenting the development of the European languages policy based on conducted extensive study of literature, internet sources and legal documents of the European Union, which conceptualize the languages policy.

Езикови политики в Европейския съюз: многоезичие и мултикултурализъм и мястото им в обучението по чужди езици в българското средно училище

Направен е обзор на политиките на Европейския съюз по отношение на необходимостта от изучаване на чужди езици, обучение по гражданско образование и формиране на междукултурни компетентности чрез изучаване на чужди езици. Разгледан е въпросът как тези политики за мултикултурализъм и многоезичие намират място в националните стратегии и учебни програми в средното училище.

University pedagogy: a new culture is emerging in greek higher education

The aim of this paper is to highlight University pedagogy as a field that focuses on academics' teaching role in Greek higher education. EU has recognized the need of improvement of the teaching skills of academics and urges the member states to recognize them as an important element of their professional profile. Only recently academics in Greece have launched the debate on innovative teaching and learning methods and practices. A Symposium that took place in 2016 and a significant empirical research are presented, because they are considered to mark the beginning of an emerging university culture, which incorporates the concern on teaching and learning excellence within higher education approaches in our country. The results of these initiatives indicate that critical self-reflection on teaching can lead to the transformation and to the adoption of alternative teaching practices, since the critically reflective process is a crucial point for the enhancement of an academic's pedagogical, curricular and instructional knowledge.

Същност и основни характеристики на образователната политика

В статията се разглежда проблема за същността и основните характеристики на образователната политика. Изясняват се основните гледища по отношение на категорията «политика» и понятията: конкретни политики, публични политики и социална политика. Разглеждат се различни определения за същността на понятието образователна политика в българската, рукоезична и англоезична научна литература. Анализират се основните характеристики на макро и микро политиката в сферата на образованието.

Religious education in public schools in Western Europe

Christianity is one of the cultural and ethical cornerstones of Europe. In the European Union (EU) there is no overarching policy on religious education (RE) in the school system. The authors use a comparative methodology to analyze the constitutions of Western European countries in relation to different aspects of RE. Specifically, it is focused in Germany, Austria, Belgium, France, Ireland, Luxembourg and the Netherlands. Whereas the right to religious freedom for all is clearly established in these constitutions, obvious differences are revealed in the legal provisions for and attitudes towards religious education. For example, the legal framework of this education has been included in the constitutions of all the analyzed countries, except in the case of France. Also, optional subjects are on offer in Germany, Belgium, the Netherlands, and Luxembourg, however no alternative subjects to RE are on offer in Austria. In this sense, the authors defend that it is essential to open up the academic dialogue about religious and spiritual issues.

Образователната система в България продължава да се сблъсква с предизвикателства

Обратно на общата тенденция в Европейския съюз (ЕС) делът на преждевременно напускащите училище в България се увеличава, показва последният Мониторинг на образованието за 2017 г., представен от Европейската комисия (ЕК). Големият брой на отпадащите всяка година се свързва със социално-икономически фактори, трудности от образователен характер и във все по-голяма степен – емигриране.

Училищното образование и социалното партньорство: предизвикателство на нашето време

В статията е направен сравнителен анализ на ролята на синдикалните организации в някои от образователните системи в света при формулирането на политиките по отношение на училищното образование на макрониво. Представени са примери от различни страни за успешен социален диалог и ефективно разпределение на ролите и отговорностите между всички звена в образователния сектор. Очертана е новата визия на синдикатите в страни с водещи образователни системи в световен мащаб.

Познание и възпитание чрез народните празници, традиции и обичаи

Празниците имат голямо възпитателно значение. Със своята форма и съдържание те съдействат за цялостното формиране на детската личност. Украсата, костюмите, музиката, танците възпитават естетически чувства. Подготовката на празника създава ярки колективни преживявания, атмосфера на радост, симпатия и дружелюбност. По достъпни начини се постига осмисляне на някои събития; децата се приобщават към традициите на народа. Интересът към празниците става предпоставка те да овладеят норми на лично и обществено поведение, стават внимателни и отзивчиви помежду си, проявяват учтивост към гостите.

Значение народных традиций в воспитании детей

Народные традиции - это исторически сложившиеся совокупности воспитательного и социального опыта, норм поведения, общественных традиций, передаваемых их поколения в поколение. Трудовые традиции духовного воспитания приучали детей к систематичному труду, передавая все известные в крестьянском мире навыки, знания и умения, способствовали формированию привычки трудиться, трудолюбию, почтение и уважение к труду, ответственность за порученное дело.

Intercultural upbringing in a family in the context of national traditions

Intercultural upbringing of pupils and students is one of the fundamental and topical issues. Today education is becoming more open to intercultural cooperation and tolerance.Thus, it is necessary to use a potential of an educational process and a family in the cultures dialogue formation. The paper presents a theoretical and empirical study of intercultural upbringing of students through family traditions; it also explains the need of applying educational potential of family traditions in intercultural interaction formation while training of students - future teachers and parents. The study was conducted among the students of the Institute of psychology and education at Kazan federal university.

Влияние на българския фолклор върху детската личност

Практиката на българското училище отдавна е потвърдила непреходното педагогическо значение на най-добрите фолклорнио образци, които се приемат с интерес и любов от всяко ново поколение деца.