Алтернативното образование: за и против

Образованието е един от най-важните фактори, определящи живота на човека. В свят, дефиниран от многообразието му, не е редно то да бъде ограничено. Хората са различни и виждат и възприемат света по различен начин. Задължение на образователната система е да се съобразява с тези различия и вместо да ги игнорира, да се стреми към развитието на пълния им потенциал. Първа стъпка към това е предоставянето на избор.

Альтернативное образование: преимущества и недостатки

Многие современные родители недовольны существующей системой образования. Основные причины: низкое качество и развитие комплексов у детей. Поэтому определенную популярность снискало альтернативное образование. Но и оно несет как неоспоримые преимущества, так и таит недостатки.

Альтернативные школы: как выбрать и чего ожидать

В последнее время все больше родителей Украины отказываются от общеобразовательных школ в пользу альтернативных методов обучения. Кого-то не устраивает уровень образования в обычных школах и не верится, что ребенка можно чему-то научить в переполненом классе. Некоторые дети не уживаются со сверстниками в школьном коллективе, а бывает и так, что школьные учителя хотят избавиться от „неудобного” ученика. На что же обратить внимание родителям при выборе альтернативного учебного заведения?

Альтернативное образование: в школу можно не ходить!

Сегодня все больше семей выбирают для своих детей альтернативное образование. По статистике, около 100 тысяч семей в нашей стране ежегодно проходят обучение вне школьных стен.

An alternative educational system based on the opinions of educational stakeholders: home schools

Schools, which enable children to socialize and adapt with the society, are obliged to undergo changes overtime. With this respect, many alternative educational practices have been developed. Home schools, whose applicability has increased recently, are only one of these alternative educational practices. The main purpose of the implementation is to remove thebad habits acquired from schools and to enable cultural transmission. There are no comprehensive studies in Turkey on homeschooling. This study was conducted to determine how homeschooling is perceived and its applicability in Turkey. The study group consists of teachers, school administrators and educational inspectors working in secondary schools.

Как се създава Монтесори училище в България?

В Монтесори методологията повечето хора идентифицират материалите като основен отличителен белег. Но Монтесори обучението на възрастния, оборудването на класните стаи, приравняването на програмата към българските образователни стандарти, супервизията, процедурите и лицензите са техническата фундаментална основа – задължителната база, върху която трябва да се работи.

Child creativity in the context of education at standard and alternative schools in Slovakia

The contribution gives a review of the research findings mapping (survey) the pupils’ creativity level. It provides information about education in alternative schools: Montessori, Waldorf and the Integrated Thematic Instruction (ITI), where the research was realised. The Torrance test (TTCT) and Urban test (TSD-Z) were used for the identification of pupils’ creativity. The procreative tendency of the teachers was examined by the Self-Rating Scale of the Creatively Oriented Personality (SRSCP). The comparison of pupils’ and teachers’ results from standard and alternative schools brought diverse results. Our findings regarding the creativity level of pupils attending the second grade of Montessori and Waldorf schools (N=50) in comparison with the children in standard schools suggest no significant differences. The pupils of the alternative classes of ITI (N= 206) achieved significantly higher scores of originality than those of standard schools (N=194). A link between the teachers’ creative orientation and their pupils’ creativity has not been found.

Реформаторската педагогика на д-р Мария Монтесори

Методът Монтесори в много отношения е революционен, противопоставен на статуквото в педагогиката, а именно: детето е обект на образованието, то е пасивна страна и възрастните налагат авторитета си, като само те определят насоките в развитието му – игра, умения и навици за ежедневието, отношения с другите и морални ценности. Авторитетите ръководят целия този процес. Според Мария Монтесори детето е в центъра и също е активна страна на образованието, а възрастните се съобразяват с неговата индивидуалност, като чрез наблюдение намират подход към обучението му.

Вальдорфская школа и специальное обучение

В 1919 г. в г. Штутгарте (Германия) для детей рабочих была открыта первая школа, идею и содержание деятельности которой предложил Р. Штайнер. Он же был и научным руководителем этой школы. Штайнеровская педагогика по праву может быть отнесена сегодня к наиболее перспективным и успешно развивающимся направлениям мировой нетрадиционной педагогики. В настоящее время имеется свыше 600 штайнеровских школ в большинстве развитых стран мира, в том числе около 100 школ в России и странах СНГ. В вальдорфских детских садах и школах дети с отклонениями в развитии чувствуют себя комфортно, так как учебный процесс позволяет учитывать их особые образовательные потребности. Штайнеровская педагогика с ее бережным, внимательным отношением к внутреннему миру ребенка оказывает благотворное влияние на детей с проблемами в развитии.

Montessori preschool elevates and equalizes child outcomes: A longitudinal study

Quality preschool programs that develop the whole child through age-appropriate socioemotional and cognitive skill-building hold promise for significantly improving child outcomes. However, preschool programs tend to either be teacher-led and didactic, or else to lack academic content. One preschool model that involves both child-directed, freely chosen activity and academic content is Montessori.

Валдорфски детски градини и училища

Обучението по тази система включва в себе си практически, артистични и интелектуални умения, които естествено се хармонизират в ежедневието. Важен аспект в обучението е въображението, развитието на мисленето, усещането за изкуството и развитието на цялата палитра от човешкия потенциал на всеки един. Целта е да бъдат възпитани свободолюбиви и волеви хора, които да са морално ангажирани към себе си и обществото и преследващи собствената си съдба. За да се справят с трудностите и темпото в ежедневието на съвременния човек, малките деца биват учени на гъвкавост, динамика, самосъзнание и ясна представа за това, че човек се учи цял живот.

Вальдорфская школа: к осмыслению педагогических идей и опыта

В статье на основе отечественных и зарубежных публикаций дан общий концептуальный очерк основных идей и опыта вальдорфской педагогики, в том числе и в свете параллелей с отечественной педагогической мыслью. Обсуждаются отдельные отличительные особенности вальдорфской педагогики как системы, ориентированной на сбалансированное сочетание гуманитарного и естественнонаучного образования, с одной стороны, и гармоничное творческое развитие личности ребенка, с другой.

Montessori education: a review of the evidence base

The Montessori educational method has existed for over 100 years, but evaluations of its effectiveness are scarce. This review paper has three aims, namely to (1) identify some key elements of the method, (2) review existing evaluations of Montessori education, and (3) review studies that do not explicitly evaluate Montessori education but which evaluate the key elements identified in (1). The goal of the paper is therefore to provide a review of the evidence base for Montessori education, with the dual aspirations of stimulating future research and helping teachers to better understand whether and why Montessori education might be effective.

Демократичните училища вече са обозрими

Гражданските компетенции са сред ключовите компетенции за учене през целия живот на Европейския съюз. Младите хора, заедно с техните учители, заслужават подкрепа, за да могат да упражняват своите права и да станат активни, ориентирани към бъдещето граждани. Как могат училищата да им помогнат в това начинание?

Проблема образования и личностного роста обучающихся в контексте педагогического опыта Вальдорфской школы

В данной статье будут представлены подходы к обучению и воспитанию детей в соответствии с принципами Штайнеровской школы. Приведена актуализация педагогических целей. Определены наиболее важные задачи современной школы. Также в статье затрагиваются вопросы стиля общения учителя и обучающегося, в частности, демократический стиль общения. Дана характеристика роли обучающегося и учителя в педагогическом процессе. Рассматривается процесс и необходимость внедрения в систему образования альтернативных моделей обучения и воспитания.

Social competence in urban alternative schools

This exploratory grounded theory study examined teacher perspectives of social competence in urban alternative high schools. Research questions elicited teachers' conceptualizations of social competence and descriptions of how their views on students' social-emotional behaviors influence pedagogy. The specific school context was behavior-focused alternative schools, which serve a disproportionate number of Black students and students with disabilities. Findings indicated urban alternative high school teachers highly value and prioritize within their classrooms the learning and application of specific social competencies perceived to influence post-high school employability. Implications are discussed.

Рефлексията: движеща сила за развитието на личността на ученика

В настоящата статия е представена идея за система от задачи, с която се цели да се разширят и задълбочат знанията на учениците за сравняване на числа, които са зададени чрез логаритмични изрази, както и да се усъвършенстват уменията им в тази насока.

Reflective learning views of students, teachers and instructors: A mixed-methods study

Teachers need to modernize themselves and keep pace with changes in order to adapt themselves to the developing and changing system. At this juncture, the "reflective learning" model becomes an important element of teachers' professional development.

Рефлексивен модел за развитие на квалификационните дейности в системата на училищното образование в съответствие с новите тенденции в етнопсихологията

Учителите играят ключова роля не само по отношение на осигуряване на качеството на образователния процес, но и за задържане на учениците в училище. Това обосновава поставянето на специален акцент върху кадрите. Съвременното развитие на обществата и икономиките очертава нови предизвикателства пред образователните системи: засилват се междунационалните контакти, развиват се информационните технологии, възникват нови мултикултурни ценности, бързо се променят изискванията на пазара на труда, което налага развитие на комплекси от ключови компетентности.

Рефлексия как этап урока: виды, приемы, примеры

Учителя, которые только начинают свой профессиональный путь, часто не придают значения такому важному этапу урока, как рефлексия. Но с опытом приходит понимание, что рефлексия здорово помогает учителю контролировать класс, уже в ходе урока видеть, что было понято, а что осталось на доработку, то есть, "держать руку на пульсе". Не стоит забывать и о том, что рефлексия — это то новое, к чему стремится современная педагогика: учить не науке, а учить учиться. Рефлексия помогает ребенку не только осознать пройденный путь, но и выстроить логическую цепочку, систематизировать полученный опыт, сравнить свои успехи с успехами других учеников.