e-Book: Creative ways to help children manage big feelings : A therapist's guide to working with preschool and primary children

Help children to stay on top of 'big'feelings like anger, sadness and anxiety with this ingeniously easy-to-use therapy toolkit. Focusing on making therapy for children both purposeful and playful, the book provides 47 activities to transform your sessions using everyday materials and a variety of tried-and-tested therapy models. The authors deliver sage advice on how to work with children, adapting your approach for different age groups and judging how and when to involve parents and teachers.

e-Book: Forum theatre for children : Enhancing social, emotional and creative development

Forum Theatre can help primary as well as secondary school students to explore personal and collective challenges in their lives. The book shows how FT can develop children's sense of solidarity, belonging, problem-solving, constructive protest and community membership, and give them a way to experiment with roles and find sustainable real-life solutions to personal and shared challenges. This book is an invaluable resource for primary and secondary school teachers, drama teachers and trainee teachers, and for psychologists, youth workers, social workers, drama students, theatre practitioners, art therapists and others interested in working with children and young people in educational and community settings.

e-Book: Helping children to cope with change, stress and anxiety

This book is full of creative ideas for use with children who have difficulty in coping with change, stress and normal levels of anxiety. Supported by a comprehensive but accessible theory section, the practical exercises are a simple and fun way of helping children to learn healthy stress management strategies.

e-Book: Working with challenging children : From theory to practice in primary education

The book presents in-depth background information and strategies to help pre-service and practicing teachers to understand, prevent and address the emotional, behavioral, and social problems found so often in today's schools. Techniques to understand and cope with anger, anxiety, attention or memory problems, problems in social interaction and school bulling and victimization, and ideas about practical implications and adaptations to the school environment are provided in a way easy to read and follow.

Училищна тревожност

Училищната тревожност е често срещан проблем. Той привлича особено внимание, тъй като най-характерният признак, който го отличавa, е училищната дезадаптция на детето и отрицателното влияние върху всички сфери на жизнената му дейност: не само върху учебния процес, но и върху общуването, в това число и извън пределите на училище, върху здравето и емоционално-психичното функциониране и благоплучие.

Характеристика на проявата на тревожност в началната училищна възраст

Началната училищна възраст обхваща периода от живота на децата от 6 до 11 години и се определя от най-важното обстоятелство в живота на детето – приемането му в училище. Влизането в училище поражда нови, специфични емоционални преживявания, тъй като свободата на предучилищната възраст се заменя със зависимост и подчинение на нови правила на живот. Ситуацията в училищния живот въвежда детето в строго нормализиран свят на взаимоотношения, изисквайки от него организация, отговорност, дисциплина и добри академични постижения. Новата социална ситуация за всяко дете, постъпващо в училище, увеличава психическото напрежение. Това се отразява на здравето на началните ученици и на тяхното поведение.

Проблема тревожности у младших школьников и пути коррекции

В статье исследуется проблема проявления тревожности у детей младшего школьного возраста. Экспериментальным путем доказывается, что практически у каждого младшего школьника наблюдается средний уровень тревожности с тенденцией к высокому, поэтому таким детям нужна целенаправленная и планомерная работа специалистов по оказанию психолого-педагогической помощи.

Determining children's primary school readiness level

This study aimed to determine the primary school students' readiness for school and analyze it according to some socio-demographic characteristics. Readiness can be defined as having the necessary precondition behaviors and reaching the desired maturity level for the child to be able to learn and develop. The level of readiness of the child is important in achieving the desired goals in education. In the study, the school readiness levels of the first grade primary school students were determined and examined regarding to their personal characteristics.

Взаимосвязь между тревожностью и развитием коммуникативных универсальных учебных действий у младших школьников

В статье выявлена взаимосвязь между школьной тревожностью и развитием коммуникативных универсальных учебных действий у младших школьников. В учебном процессе важно уделить особое внимание становлению коммуникативных универсальных учебных действий, так как именно в начальной школе ученик испытывает трудности коммуникации. Наличие тревожности как устойчивого личностного образования свидетельствует о существовании нарушений в личностном развитии и мешает в деятельности и коммуникативной сфере. Авторы делают вывод о том, что рост тревожности, излишней обеспокоенности относительно своего сотрудничества со сверстниками в классе, с педагогами снижает способность личности преодолевать препятствия в общении.

Expression and level of test anxiety in a sample of elementary students

This study examined the expression and level of test anxiety in a sample of 1221 elementary school students. The Test Anxiety Scale for Elementary Students (TAS-E), a new multidimensional measure developed based on recent conceptualizations of the test anxiety construct, was administered to elementary school-age students.

Изследване на връзката между интелекта и тревожността на децата в начална училищна възраст

Настоящата разработка представя изследване на връзката между интелекта и тревожността на децата в начална училищна възраст. Тревожността при децата в начална училищна възраст е специфичен вид безпокойство, която се проявява при взаимодействие на детето с образователната среда. При тези деца тревожността е много ярък признак за затруднения в процеса на училищната адаптация. От проведеното изследване става ясно, че съществува обратно пропорционална връзка между тревожността на учениците и техният интелект. Децата, показали по-висока интелектуална възраст имат по-ниска степен на тревожност. Съответно децата, показали по-ниска интелектуална възраст имат по-висока степен на тревожност.

Особенности школьной дезадаптации у учеников начальных классов и работа по ее коррекции

В статье рассмотрены основные теоретические положения, касаемые вопросов школьной дезадаптации в начальных классах. Кроме того, представлены основные результаты эмпирического исследования особенностей развития выделенных показателей школьной дезадаптации, а также процесс создания коррекционной програмы.

The effect of an anxiety-coping program for children based on cognitive behavioral therapy on 4th graders' anxiety levels

The purpose of this study was to investigate the effects of an anxiety-coping program for children based on cognitive behavioral therapy on children's anxiety levels. As a result of the analysis, a significant decrease was observed in the general anxiety, general anxiety disorder, separation anxiety and social anxiety levels of the participants in the experiment group after the intervention which continued during the follow-up period. The findings indicated that the anxiety-coping program for children based on cognitive behavioral therapy is effective in terms of decreasing the anxiety levels of children.

Основните възрастови характеристики на децата в началното училище. Психологически характеристики на децата от началното училище

Началната училищна възраст обикновено се отнася за периода от 6-7 до 10-11 години. През този период настъпват значителни промени във функционирането на мозъка на детето. Това води до факта, че детето все по-самостоятелно и доброволно може да контролира своето поведение и дейности. По това време детето започва да ходи на училище и независимо от възрастта има пристрастяване, адаптация към новите условия на живот. Този процес се извършва индивидуално. Всяко дете има различни трудности, независимо дали е психологически готово да започне учебни дейности или не, като тези трудности се изразяват по различни начини.

Роль взрослых в развитии самооценки и тревожности первоклассников

В статье раскрывается роль значимых взрослых (родители, учителя) в развитии личности ребёнка, а именно в формировании его самооценки и определенного уровня тревожности. Описаны причины, ведущие к повышению уровня тревожности у детей младшего школьного возраста. Приведены результаты эмпирического исследования самооценки и уровня тревожности первоклассников.

Effects of the educational games on primary school students' speaking skills and speaking anxiety

The aim of this study is to determine the effects of educational games used in lesson Turkish on primary school fourth-grade students' impromptu speaking skills and speaking anxiety. According to the results of the study, it was concluded that educational games positively affected the three-dimensional speaking order and style of speech, including the use of voice, which are composed of audibility and meaningfulness dimensions, topic and thought transfer, refinement, and use of time. It was concluded that educational games did not affect students' speaking anxiety.

Езикова компетентност и прояви на езиков дефицит в начална училищна възраст

Общуването е генетично заложена потребност, неудовлетворяването на която води до отрицателен ефект върху цялостното развитие на индивида. Чрез нея хората обменят идеи, информация и чувства, достигат важни за тях цели, обсъждат събития, които са минали, или правят планове за бъдещето. Едно от най-съществените постижения на детското познавателно развитие е усвояването на езика. Езикът е една от най-сложните системи от правила, които човек изучава. Като средство за общуване, той е социално-психологическо явление в историята на човечеството.

Средства интеллектуального развития младших школьников

Ученики, обучающиеся в начальных классах, должны обладать индивидуальными качествами и навыками, которые позволяют им легче адаптироваться при обучении в средних классах. Необходимо создать в начальных классах такие условия, которые будут обеспечивать полноценное психическое развитие детей, связанное с формированием устойчивых познавательных интересов, навыков мышления и творческой инициативы. Задачи учителя используя различные методы обучения, в том числе игровые, систематически и целенаправленно развивать у детей подвижность и гибкость мышления. Поэтому в начальной школе должны быть заложены основы знания предмета. Для интеллектуального развития необходимо организовать учебные занятия в классе, чтобы дети сталкивались с ситуациями, когда их знания находятся в противоречии с новыми фактами.

Primary school adaptation problems of children: parental experiences and practices

In this study, according to the opinions of the parents whose children have adaptation problems when starting the first grade of primary school; identifying the sources of adaptation problems, the measures taken by parents and the practices they do was aimed. According to the findings obtained, parents stated that they faced social, physical and academic changes with their children starting school, they developed negative attitudes to school and displayed negative behavior in home.

Как дългото време пред компютъра въздейства на децата?

Прекомерното използване на екрани в предучилищна и начална училищна възраст води до проблеми, свързани с вниманието, концентрацията, дори и поведението. Увеличават се депресиите и нивата на тревожност сред децата. А, ако говорим и за видеоигрите, често може да се забележат и по-чести агресивни прояви.