Интерактивна класна стая: образователна среда на бъдещето

Атмосферата, в която учениците прекарват голяма част от деня си, следва да бъде приветлива и да им позволява да се чувстват добре. Интериорът в класната стая влияе върху тяхното учене, ентусиазъм и мотивация. Образователни софтуери, платформи и апликации позволяват достъпа до разширена база учебни данни и превръщат процеса на обучение в увлекателно преживяване за децата.

Интерактивные методы обучения в системе современного образования

Внедрение интерактивных методов обучения – одно из важнейших направлений совершенствования подготовки учащихся современном образовательном учебном заведении. Основные методические инновации связаны сегодня с применением именно интерактивных методов обучения.

Using smartphones for formative assessment in the flipped classroom

Flipped classrooms are by design highly interactive. As a result, formative assessment is a necessary component of the flipped classroom. Professors need to be able to assess students' in the class, use this assessment information to inform classroom activities in real time and personalize learning for their students. One way to integrate formative assessment in the flipped class is with the use of smartphones. This paper describes strategies used to effectively incorporate smartphones into the classroom to enhance teaching and learning. Examples of innovative teaching practices to improve student understanding and performance using a classroom response system app are provided. Ways to capitalize on the benefits and minimize distractions from smartphone use are discussed. Data from exit surveys administered to assess students' perception of mobile technology effectiveness in the classroom are also reported. Results suggest that using this technology enhances student understanding of course concepts. Using the strategies outlined in this paper, professors will gain insight into students' understanding of course materials and these insights could be used to guide current and future lesson plans.

Иновация: интерактивност в действие с помощта на ИКТ и развиващи игри с деца в предучилищна възраст

Интерактивността е ключ за привличане на детското любопитство и основен инструмент за подтикване на децата да проучват света, който ги заобикаля, като търсят и проверяват хипотези, експериментират и правят изводи. Така те израстват не само интелектуално, обогатявайки своята осведоменост за света и средствата за неговото опознаване и преобразуване, но и социално и емоционално, защото в този процес те изявяват себе си като личности, активно комуникират и търсят своето най-добро „аз“, проверяват къде стоят в детското мини-общество, самоанализират се и проверяват нови възможности за самоизява.

Интерактивните методи и педагогическо взаимодействие с децата от предучилищна възраст

По своята същност педагогическото взаимодействие предполага активно общуване и партньорско сътрудничество между участниците в педагогическия процес. В статията се поставят и се търси отговор на въпросите: “Какво се постига чрез интерактивните методи, използвани в педагогическия процес на детската градина”? “Каква организация изискват интерактивните методи?” “Как се съчетават с другите методи на педагогическо взаимодействие?”. Целта е да се обогати предучилищната теория и практика с методи, насърчаващи споделянето, съпреживяването и емоционалната удовлетвореност на децата от съвместното учене.

Интерактивные образовательные формы как системообразующий фактор современного обучения

В статье рассматривается проблема объединения разнородных способов деятельности в интерактивном режиме под единной формулировкой – „интерактивные образовательные формы“, анализируются понятия „метода“, „технологии“ и „формы“, приводится авторская классификация интерактивных форм, разделенных на три уровня педагогической деятельности.

Using technologies as virtual environments for computer teaching: A systematic review

This research discusses the use of augmented Reality, virtual Reality and mixed Reality technology applications in the learning process of relevant content to the computer science area. This systematic review aims to identify applications that use technologies to represent virtual environments and support the teaching and learning of computer science subjects.

Мултимедията в детската градина

Съвременното дете расте в един бързоразвиващ се в технологично отношение свят и педагога трябва да работи по нов начин, интересен за децата и отговарящ на техните потребности. Това налага все по-честото използване на иновативни методи и технологии в педагогическия процес.

Интерактивные технологии и применение их в образовании

Статья посвящена интерактивным технологиям в образовании. Рассматриваются их разновидности и особенности применения в учебном процессе.

The interactivity of ICT in language teaching in the context of Ukraine university education

The purpose of the study is to examine and evaluate the impact the the multimedia textbook-based interactive, based on ICT model learning environment provides for the learning styles of the university students majoring in philology. The research is advancing the knowledge of integration ICT (multimedia) tools into teaching, and specifically the use of multimedia textbooks to deliver Ukrainian english course to the students majoring in philology.

Интерактивные технологии в дошкольном образовании

Интерактивное обучение может эффективно использоваться в дошкольном образовании в интересах развития детей. В соответствии с возрастом педагоги могут использовать разные формы организации интерактивного взаимодействия детей в группе.

Application interactive methods and technologies of teaching chemistry

The problem of activation of mental activity, the development of self-reliance and creativity of students was and remains one of the topical problems of science. Universities, schools and governments spent large sums of money to build a sufficient infrastructure, to develop multi-media-based learning materials, and to equip students with the necessary computers . From the origin, the implementation of ICT in education was to transform the teaching and the learning process from the traditional instructional teacher-centered endeavour to a learner-centred approach with active participation of the learner coach .

Интегративна педагогическа технология за езиково развитие и опознаване на света в подготвителна група

Принципите за изграждане на интегративни иновационни технологии в детската градина и началното училище са свързани с осигуряване на най-добрата информационно-образователна среда за съвременното дете. Това извежда на преден план пред настоящия учител въпроса за подобряване и модернизация на учебно-възпитателния процес, за по-широко използване на нови, по-рационални технологии. В статията са включени примери за нови програмни системи за обучение, прилагани в предучилищната учебна дейност, които са базирани на съвременните интегративни подходи и методики.

Инновации как научная категория современного профессионального образования и обучения

Реализация сопряженных задач профессионального развития человека и кадровой обеспеченности инновационных производственных процессов стала предметом обсуждения в сообществе ученых различных отраслей научного знания. Подготовка современных человеческих ресурсов, обладающих необходимыми инновационными качествами, одна из проблем современного профессионального образования. Решение этой социально-педагогической проблемы лежит в плоскости обеспечения качества профессионального образования и обучения на основе внедрения в образовательный процесс обогащающих друг друга педагогических инноваций. Вместе с этим, переход на новую парадигму непрерывного, всеохватывающего образования на протяжении всей жизни для всех это серьезный ответ на сегодняшние вызовы, соответствующие миру завтрашнего дня.

Digital literacy of future preschool teachers

The basics of digital literacy begin to form at an early age, and as they grow older, digital literacy must continue to evolve, adapting to the rapidly changing digital world. The first (both in importance and in time) after the family cognitive social institution for most people is the educational system, or rather, the system of preschool education. The problem of increasing the digital literacy of preschool teachers, their willingness to use information technology in educational activities is clearly relevant. Studies have shown an insufficiently high level of digital literacy of future teachers. The goal of this work is to strengthen the digital literacy component in preparing future preschool educators.

Проектният метод: основа за развитие на познавателната активност на 4-5 - годишните деца в ситуациите по конструиране и технологии

Статията е посветена на проблема за създаване на ефективни педагогически условия, стимулиращи познавателната активност на подрастващите. В съвременното образователно пространство все повече се говори за интерактивно преподаване. Основа на интерактивното обучение е проектният метод. Направено е теоретично проучване и е предложен адаптиран съществуващ модел по метода на проектите за приложение в ситуациите по конструиране и технологии в детската градина. Моделът е насочен към максимална реализация на интересите и потребностите на децата и зашитава тезата, че приложението му в обучението се явява ефективен образователен инструмент за развитие на познавателната активност на 4-5 годишните деца.

Концепция человеческого развития - ответ на глобальные вызовы современности: европейский контекст

Глобализационные процессы бросили серьезный вызов мировому сообществу, возникла острая потребность в его реструктуризации на основе современной концепции человеческого развития, ориентированной на повышение качества жизни. Последовательные шаги в создании единой Европы обеспечиваются инновационными трендами в виде инвестиций в человеческие ресурсы. Разработка моделей устойчивого развития в странах Европейского Союза ключ к преодолению текущих проблем. Одновременно непрерывное, всеохватывающее, качественное образование на протяжении всей жизни для всех это серьезный ответ на сегодняшние вызовы, соответствующие миру завтрашнего дня.

The use of innovative technologies in the course of teaching the economy in the higher school

The article substantiates the use of innovative technologies in the course of teaching the economy in the school, outlines the features given to some economic examples of case studies, projects, and discussions. The main goal of introducing innovative technologies in education is to show the students the applicability of theoretical models in practice, the solution of economic situations. Innovative technologies along with traditional form are the core competencies of students in studying the economy.

Интегрирано обучение на деца със СОП

Идеята за обучение на деца с увреждания в обикновеното училище започва да занимава специалистите 70 години след възникването на специалните училища. За инициатор на това, което днес наричаме интегрирано обучение се счита големият австро-унгарски педагог на зрително затруднените Йохан Клайне. През 1839 г. той публикува „Ръководство за обучение на слепи деца от най-ранно детство, вкъщи и местното училище.

Интегрирано обучение на деца със специални образователни потребности

Образованието чрез интегрирано обучение е стратегия, насочена към постигане на основната цел за развитие на включващо общество, на общество, което позволява на всички деца и възрастни, независимо от техния пол, възраст, способности, етническа принадлежност, увреждане да участват в него и да имат принос. Образованието е право на всяко дете и в този смисъл интегрираното обучение се стреми да осигури достъп на всички деца до съответното подходящо, достъпно и ефективно образование.