Иновативни технологии в образователната дейност

Бързото развитие на обществото диктува необходимостта от промени в технологиите и методите на образователния процес. Завършилите образователни институции трябва да бъдат подготвени за тенденциите на променящата се модерност. Следователно въвеждането на технологии, насочени към индивидуален подход, мобилност и дистанция в образованието, изглежда необходимо и неизбежно.

Использование инноваций в образовательной среде

В настоящее время в образовательной среде не определена единая концепция инновационной деятельности, в связи с чем, инновационные процессы носят проблемный характер. В проведенном исследовании, значимость использования инноваций рассмотрена на примере активности трех крупнейших вузов Москвы, Казани и Санкт-Петербурга, которые эффективно интегрируют науку и образование. Авторы полагают, что, несмотря на происходящие изменения в сфере образования, общие требования к результатам работы вузов должны повышаться, т.к. использование инноваций в образовательном процессе позволит получить качественные социально-экономические эффекты.

Contemporary classroom innovation: Exploration

Today's students expect more than lectures more from higher education. Contemporary students are searching for the education they need to advance in the workplace, though they want their education to be engaging, applicable, and relevant to the real-world. Technology and innovation are in the news almost every day and people automatically think about their phones, computers, and self-driving cars. Innovation is the "the design, invention, development and/or implementation of new or altered products, services, processes, systems, organization structures or business models for the purpose of creating new value for customers" (DasGupta, 2017, p. 345). Innovation keeps businesses relevant and successful. Having an innovative organizational culture is becoming vital to the success and relevancy of business and thus, in education today. In secondary and post-secondary education, usage of technology has increased dramatically in online education. This paper and will explore the iterative process that the researchers are taking toward incorporating innovation and technology into the classroom.

Иновации в образованието: Позитивно образование

Днес в училище има среда, създаваща условия за масово прилагане на един образователен подход, който на теория работи за всички, а на практика – за никого. Настоящата статия се базира на вяра в обратното – че е нужна среда и условия за прилагането на комбинация от различни подходи, които може на пръв поглед да не работят за никого, но реално са полезни за всички. Сред тези възможни подходи е позитивното образование.

Педагогическиe инноваций в процессе образования

В статье рассматриваются важнейшие направления развития и появления ключевых областей обучения студентов на разных уровнях образования, способы использования педагогических инноваций, а также роль и место инноваций в профессиональной деятельности учителей. Авторы утверждают, что педагогическая инновация, в отличие от инноваций в других областях, рассматривает развитие человека, а не материальные, технические и экономические процессы. Упоминается, что благодаря педагогической инноваций мы можем улучшить направление и результаты образовательного процесса в педагогической системе. Внедрение инновационных педагогических технологий в образование на всех его уровнях требует высокого уровня процесса обучения, основанного на передовых методах преподавания.

Innovation in initial teacher education through a school-university partnership

Global criticism on the quality of initial teacher education has led to calls for reform. One initiative that emerged in Australia was the establishment of Hub School partnerships, which facilitate collaborations between schools and universities to explore how initial teacher education could be improved. This paper reports one such partnership, which applied improvement science in its design to develop an ambitious approach to initial teacher education.

Технологичните иновации в училище

Свидетели сме на значителни промени във всяка една област от човешката дейност, породени от развоя на технологиите. Поставено е началото на нов етап в развитието на обществото, в който информационните и комуникационните технологии (ИКТ) ще имат все по-значителна роля. Както всички останали науки, педагогиката също изпитва влиянието на промените, новите технологични разработки са важна предпоставка за научнообосновани нововъведения в сферата на образованието. Образователните технологии са все по-тясно свързани с техническите постижения, използвани в процеса на преподаване, а това води и до нови психологически и педагогически теории за ученето.

Диалог традиций и инноваций в современном образовании

Одним из путей сохранения конструктивного потенциала традиций в условиях трансформировавшегося современного общества является их диалог с инновациями.

Practical learning innovation: real condition video-based direct instruction model in vocational education

This study aims to improve student learning outcomes through the implementation of direct learning models that are supported by learning videos.

Место инноваций в решении современных проблем непрерывного образования

В статье анализируется роль инновационного образования в решении проблем современного непрерывного образования.

Иновациите в училище не са просто нови технологии

Българското училище в момента набляга главно на знанията, но ако иска да задържи и мотивира и без това намаляващите си ученици, ще трябва да се научи и да формира умения. Едно от основните предизвикателства пред образованието в бъдеще ще е именно да отговори на нуждите на работодателите, които все повече търсят кадри с т.нар. „меки умения“. Такива са уменията за работа в екип, за решаване на проблеми, за управление на конфликти, за изграждане на доверие, сътрудничество, лидерство, управление на времето и др. – все неща, които не се преподават целенасочено в училище.

К вопросу о развитии инновационных процессов в мировом дополнительном профессиональном образовании

Активизация инновационных процессов в образовании, которые касаются дополнительного образования как общеобразовательной системы, является характерной чертой нашего времени. Основная задача автора статьи – исследовать содержание, роль и сложный необратимый характер современных инновационных процессов в системе дополнительного профессионального образования в России и за рубежом. Рассмотрена проблематика разработки мобильных образовательных моделей и технологий инновационного характера, способных переходить на новый уровень качества и менять свое содержа ние в целях социально-экономического развития общества и улучшения его жизненного пространства.

Perceptions of school principals working at science and social sciences high schools on the characteristics of innovative teachers

A school principal's perceptions of the definition of innovation in education, the teacher's role in providing innovation in the classroom, and the willingness to adapt to meet the needs of the modern student are important in the professional development of teachers. Teachers have a major role in educating future generations and principals are critical for it's implementation. The aim of this research is to determine the views of school principals working in the science and social sciences high schools towards innovation, innovative teachers, and practices of innovative teachers.

Инновации в начальной школе

Коренное изменение образовательной цели переориентирует процесс обучения на личность ребенка, его гуманизацию, общеразвивающий характер. Личностно ориентированное обучение предполагает организацию обучения на основе глубокого уважения к личности воспитанника, учета особенностей индивидуального развития, отношение к нему как к сознательному субъекту учебно-воспитательного процесса.

Система высшего образования как главный ресурс инновационного развития общества

Высшая школа по масштабу и силе воздействия на все стороны развития общества не имеет себе равных, поэтому должна отвечать современным требованиям общественного развития. Переход общества к новому состоянию сопровождается качественными сдвигами во всех сферах жизнедеятельности человека, в том числе и в сфере высшего образования, которое играет многофункциональную роль. Цель исследования - выявить ресурсный потенциал высшего образования в инновационном развитии общества.

Иновативни подходи за преподаване и учене в обучението по технологии и предприемачество в началното училище

Новите учебни програми по технологии и предприемачество са отправна точка за търсене на възможности за обосноваване на иновативни подходи, които биха подпомогнали провеждане на технологичното обучение. Обект на изследването са иновативните подходи, като следствие от съдържателните и организационните промени в обучението по технологии и предприемачество. Иновативните подходи трябва да допълват традиционно използваните подходи и в същото време да са еднакво полезни и за учителите, и за учениците.

Вопросы внедрения современных инноваций в высшем военном образовании

В данной статье рассматриваются проблемы, с которыми сталкивается военная система образования в современном мире, в попытке своего обновления и внедрения инновационных технологий, облегчающих и улучшающих само качество образования. Раскрываются первопричины торможения процесса усовершенствования, важность и своевременность обновлений и внедрения инноваций не только в самой подаче знаний, но и в технологиях, которые помогают усваивать и осваивать полученные знания.

Opportunities and obstacles to making innovation a priority in education

For many years, the main approach to educational improvement has consisted of high-stakes testing and accountability. While this approach has achieved some success, it has also created negative outcomes including a narrowing of the curriculum, and an over-testing of students. Against this backdrop, there are examples of teachers that have introduced new and innovative approaches to teaching and learning. This study explores teachers' perceptions of innovative approaches and the supports and obstacles to innovation.

Теоретико-прагматичен преглед на мотивацията за учене

В статията се разглежда мотивацията за учене като част от субект-субектното педагогическо взаимодействие. Представя се като активен многостранен педагогически, психолого-възрастов и социален проблем. А също и като проблем, свързан с целокупното развитие на училищното образование. Проблемът за мотивацията в училищна среда се разглежда теоретически. На тази база се съотнася към различни практически ситуативни модели, предложени в научната литература. Мотивацията се оформя като специфична проблемна област, която е свързана пряко с училищната среда; интелектуалното и познавателното развитие на ученика; методическите и дидактически умения на учителя.

Образование 3.0 и психологические аспекты его проявления как деятельностно - мотивационный процесс

В данной статье рассматривается понятие образование 3.0. Его основные особенности, такие как использование технологий, интерактивных методов обучения, персонализация образовательного содержания, целостное образование, обучение на протяжение всей жизни. Основное внимание в исследовании уделяется формированию мотивации обучения учеников в средней школе посредством проектного обучения. Аргументация основана на активно наблюдаемом и систематически отслеживаемом опыте в болгарской школе по обучению научным знаниям посредством проектного обучения. Было необходимо проследить основные навыки в разработке урока на основе проекта, а также результативность используемой методологии проектного обучения. Основное внимание уделялось применению элементов искусства, методики внушения, альтернативной среды обучения и самостоятельного обучения, как возможных инструментов для активизации мотивационного процесса обучения среди учеников.