Агресията в детска възраст

Агресията се отнася до различни поведения, които рефлектират негативно и/или нараняват физическото и психичното състояние на себе си, другите и обектите в средата. Доста често подобни действия целят да наранят другите физически или психически. Агресивното поведение по своята същност представлява неспособност за контрол над поведението или неразбиране на това кои поведения са подходящи в дадени ситуации.

Факторы проявления агрессии детей в школьной среде

Исследования российских и зарубежных ученых показывают, что распространенность агрессивного поведения детей в школьной среде в последние годы имеет тенденцию к росту. Пространство образовательной организации перестает быть безопасным, несмотря на принимаемые меры по его обеспечению: установка турникетов, металлоискателей, наличие охраны, создание школьной службы медиации (разрешения конфликтов) и т. п. Анализируется понятие и содержание агрессивного поведения. Проблема агрессии в образовательном учреждении рассматривается с позиции насильственных действий как по отношению к учащимся, так и по отношению к педагогам и к образовательной организации в целом.

Конфликти в класа: видове, решения, превенция

В процеса на своята професионална дейност учителят, освен непосредствените си отговорности, свързани с образованието и възпитанието на младото поколение, трябва да общува с колеги, ученици, техните родители. При ежедневно взаимодействие е трудно да се направи без конфликтни ситуации.

Early language development and child aggression

Aggression observed in early childhood is considered to be an important problem. Multiple factors may play a decisive role in children's aggressive behaviors. It is thought that the present study will contribute to the literature since it reveals the current situation in terms of the relationships between children's language skills and aggression levels and provide opportunities to make comparisons with the results of international studies.

Конфликтът в училище

В статията е разгледан един сериозен проблем за българското училище - конфликтите. Представено е виждането на автора, че конфликтите са част от живота на човека, респективно на ученика. В този смисъл не трябва да се гледа на тях само и единствено като негативно явление и като провал във възпитанието на учениците. Ако се познават особеностите, закономерностите и етапите на конфликта, ако се владеят подходящи похвати за управлението му, то той може да се превърне в позитивно явление за развитието на учениковата личност и на отношенията в училище.

Конфликты в системе школьного образования: ключевые проблемы, специфика и факторы развития

Представлен анализ специфики, содержания, факторов конфликтных ситуаций в школе, участником которых является современный российский учитель, определены ключевые конфликтные риски в следующих типах взаимодействий: учитель-ученик, учитель-учитель, учитель-администрация, учитель-родитель.

Physical and relational aggressive behavior in preschool: School teacher rating, teachers' perception and intervention strategies

In this study was aimed to determine the preschool teachers' perception and intervention strategies of physical, relational aggressive behavior and investigate the whether preschool students' this aggressive behavior differ based on preschool teachers' intervention strategies. Teachers stated that they tried different ways to intervention strategies these problems. However, it was determined that preschool teachers used the strategy of prohibition and punishment in physical aggression more than relational aggression.

Особенности коммуникативных навыков агрессивных детей

В статье представлены причины, способы снижения проявлении детской агрессии, ее типология. Выделяются особенности коммуникаций агрессивных младших школьников и особенности коммуникативных навыков их сверстников.

Анализ на агресията в училище

В съвременният свят агресията е едно от най-често срещаните явления сред подрастващите. Това поставя на дневен ред проблема и представлява актуална и сериозна задача пред цялата общественост. В статията са анализирани формите на агресия и са направени изводи и препоръки, които биха спомогнали за създаването на безопасна и благоприятна училищна среда.

Агрессивное поведение в конфликте обучающихся начальной школы

Актуальность данной проблемы обусловлена наличием возросшего числа конфликтных ситуаций у обучающихся начальной школы, напрямую влияющих на общую атмосферу в школе. В статье описываются возрастные характеристики, воздействие виртуального мира и современных компьютерных игр на агрессивное поведение обучающихся.

Influence of family and pedagogical communication on school violence

School violence alludes to peer bullying and aggression in school. The field of communication has studied school violence by analyzing the influence of media and interpersonal relationships on aggressive behaviors. This article provides a perspective on school violence and concentrates on determining the influence of interpersonal communication with parents and teachers on adolescent aggressors and victims in school contexts.

Насилието и агресията сред подрастващите

Each of you probably know about the case of child victims of violence – in school, on the street or home. More serious problem is the aggressiveness of students to one another. Many of them feel seriously threatened and forced to resort to self-defense, but some – even refuse to go to school. The problems of adolescents are always up to date, but in times of social instability and moral values, devalue sharpen. Bad micro social conditions are a source of psychological traumas. Adolescents appear to be more susceptible to stressful situations in the family and in society in general.

Конфликти в училище и подходи за справяне с проблемното поведение

Проблемът за конфликтите винаги е бил актуален, тъй като те присъстват и винаги са присъствали във всички социални сфери и на всички равнища в обществото. Това с особена сила важи за училищната институция, тъй като именно в образователната среда този феномен разкрива най-пълно своята същност и се проявява във всички свои разновидности.

Психологические особенности старшеклассников с агрессивным поведением

В статье рассмотрен вопрос агрессивности в контексте особенностей её выраженности у старшеклассников. Обозначены психологические особенности старшеклассников. характеризующихся агрессивным поведением. Описана структура агрессивного поведения, его свойства.

Речевое поведение в конфликте обучающихся начальной школы

В статье анализируются конфликты детей в начальной школе, примеры поведения и речевого поведения в конфликте. Актуальность данной проблемы обусловлена наличием значительного числа конфликтов у обучающихся начальной школы. Авторы рассматривают возрастные особенности младших школьников, влияние современных компьютерных игр и виртуального пространства на конфликтные ситуации и агрессивное поведение обучающихся.

Preschool teachers' perspectives on aggressive behaviors in children: A qualitative study

The main aim of this study was to qualitatively analyze preschool teachers' opinions about the aggressive behaviors of children in the classroom. According to the results of the study, preschool teachers generally described the aggressive behavior as "damaging friends," mentioned that the type of aggression they mostly encountered in the classroom was "physical aggression" and stated that the most important factor affecting aggression in the preschool period was "parental attitudes." Furthermore, preschool teachers indicated that aggressive behaviors generally emerged "during game activities," that the communication of children exhibiting aggressive behaviors with their peers was usually negatively affected, and that they mostly used the "verbal warning" and "punishment" method to cope with aggressive behaviors in the classroom.

Преодоляване на агресията в предучилищна възраст чрез подвижни игри и спорт в аспекти по ОН „Физическо възпитание“ в детската градина

В статията е направен кратък обзор на темата за агресията в предучилищна възраст и възможностите за нейното преодоляване посредством подвижни игри в модулите, предназначени за физическо възпитание и спорт в детската градина. Акцентирано е върху физическото възпитание и спорта като основни фактори и условия за здравословен начин на живот и като средство за формиране на физическа култура у децата.

Агресивното и предизвикателно поведение на юношите към учителя

The growing dynamic and competitives features of modern human well-rounded individual with anxiety is increasingly prominently features and its inherent aggressive tendencies. Aggression at school is not just an institutional problem. The factors are multifaceted and the decision is related to the activity and cooperation at all levels of the organization of public systems regarding building a common strategy on the prevention and reduction of aggressive behavior. At the core of this task, however, remain family and school, who take a huge share of responsibility for the formation of the necessary coping skills to adolescents with different situations.

Конфликты в подростковой среде: причины возникновения и пути решения

В статье рассматривается необходимость и целесообразность ведения работы по диагностике и профилактике конфликтов в школьных коллективах. Рассмотрены основные факторы конфликтных ситуаций, проанализированы результаты диагностики. Конфликты занимают значительное место в нашей повседневной жизни. Существует мнение, что цель конфликта заключается в том, что, разрешая его, необходимо исключить актуализацию противоречия. Конфликты в подростковой среде характерны для всех времен и народов. Несмотря на пристальное внимание ученых и практиков, многие проблемы, связанные с подростковыми конфликтами, остаются нерешенными, и любое обращение к этому вопросу является актуальным.

Что заставляет детей вести себя агрессивно? Внутренняя логика голландских детей

Неоднозначные результаты существующих программ вмешательства показывают необходимость новых способов исследования агрессии среди детей . Настоящее исследование посвящено собственному взгляду детей на их агрессивное поведение.