Download (812k) Get URL:

Препоръката на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска референтна рамка за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение от 18.06.2009 година

Versions of the document
Uploaded on Size Options
12/2/16 6:26 PM 812k
1 of 10