Download (124k) Get URL:

НАРЕДБА № 3 от 18 02 2008 г за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета (Version 1.0)

Versions of the document
Uploaded on Size Options
12/3/16 10:35 AM 124k
1 of 8