Download (908k) Get URL:

НАРЕДБА № 12 от 01 09 2016 г за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

Versions of the document
Uploaded on Size Options
12/3/16 10:14 AM 908k
1 of 188