Обратно

Андрагогия: образование през целия живот

Предметът на андрагогията включва закономерностите, принципите и правилата за обучението на възрастни. В този смисъл бързото обществено развитие изисква възрастните непрекъснато да повишават и обогатяват общообразователната си и професионална подготовка. Динамиката в професионалната сфера налага да се обърне сериозно внимание върху процеса на квалификация на възрастни и да се създадат условия за перманентна професионална подготовка. Като цяло може да се каже, че новите системи за обучение трябва да имат андрагогически характер.