Обратно

Екипи за подкрепа за личностно развитие на ученици със СОП: важна роля и споделена отговорност

Една съществена част от организирането на подкрепяща среда в училище, е осигуряването на възможност за учениците да работят с екип за подкрепа за личностно развитие.