Обратно

Стратегия за развитие на професионалното образование и обучение в Република България за периода 2015-2020 г.

Подготовката на човешки ресурси със съответстващи на нуждите на националната икономика квалификации изисква нови подходи в областта на професионалното образование и обучение. При осъществяването им следва да се отчитат обстоятелствата, пред които е изправена страната. В краткосрочен план те са свързани със социалноикономическите последствия от кризата, а в дългосрочен – с демографските процеси и промени, глобализацията и др.