Ролята на училищния психолог

Според една наскоро излязла статистика училищните психолози стават все по-необходими на българското образование. В последните години със силата на кресчендо се увеличават случаите, в които ставаме свидетели на агресивно поведение на ученици, на побоища дори и между момичета, на нецензурен език, на лоши навици като пушене и пиене, на скандали между учители и родители и ред други проблеми, случващи се на територията на учебните заведения, за които ръководството им заявява, че ще се погрижи с помощта на своя психолог.

Трудности психологического консультирования в работе школьного психолога

Психологическое консультирование является одним из направлений деятельности школьного психолога. В любом случае общение с психологом начинается в рамках консультационного процесса, связанного с определением запроса, причин, основных потребностей в психологической помощи.

Who are school psychologists?

School psychologists are uniquely qualified members of school teams that support students' ability to learn and teachers' ability to teach. They apply expertise in mental health, learning, and behavior, to help children and youth succeed academically, socially, behaviorally, and emotionally. School psychologists partner with families, teachers, school administrators, and other professionals to create safe, healthy, and supportive learning environments that strengthen connections between home, school, and the community.

Основното задължение на педагогическия съветник е да оказва подкрепа

Педагогическият съветник в училище изпълнява важни функции. Той често е в ролята на социален работник, медиатор, а понякога и на психолог. Най-трудната част от работата им е да създадат атмосфера на доверие, особено с по-големите ученици.

Школьный психолог: быть в гуще событий

Несмотря на то, что психологи работают в школах довольно давно, профессия школьного психолога остаётся непонятной ни функционально, ни методически. Ситуация в школе вообще находится в постоянном сползании то в одну, то в другую сторону. Требования к педагогам меняются. Меняются взгляды и точки зрения, и только в административном плане отчетности всё прибывает.

Difference between school counselor and school psychologist

Does everybody get to have a one on one session with the school psychologist? Or is that the school counselor? Can schools hire one person to do both of these jobs, or do they require different types of training?

Представления педагогов о психологической службе в школе

Признавая всю важность консультативной работы школьного психолога, основным содержанием работы школьной психологической службы следует, по-видимому, считать осуществление инициативных функций, мероприятий, которые осуществляются систематически и планомерно. Содержание основной программы психологической службы должно определяться несколькими взаимодополняющими принципами.

Характеристики на дейността на педагогическия съветник

Като цяло днес училището и учителите нямат институционалния и личния авторитет от миналото. Знанието се превръща не в култура, а в инструмент за поставянето й под съмнение. Алиенацията, агресията, дрогата от обществото се пренасят в училището и детската градина. Изборът на професия и житейска перспектива често се отлага или губи в дребни проблеми. При тези условия обучението и възпитанието на подрастващите става все потрудно, а родителите, учителите и възпитателите се оказват неподготвени за „уроците“ извън дома и извън класната стая. Въвеждането на длъжността на педагогическия съветник донякъде е продукт на тези проблеми и на опитите да им се намери решение.

Work of the psychologist on correction of senior preschool children self-esteem

The relevance of the topic is due to the need of self-correction of senior preschoolers. Adequate self-esteem of preschoolers will give us an opportunity to prepare them for school more effectively, as well as to create some positive character traits. The preschool age is the initial period of development of a child's self-esteem. This is the most sensitive period for development of self criticism and criticism to other people. During this period, it is important to lay down the foundation for formation of a differentiated adequate self-esteem and to correct it. This article is aimed to solve the problem of correction of senior preschool children self-esteem by the psychologist. The leading method of the research is the psycho-pedagogical experiment, thanks to which some special conditions for self-esteem correction were created. This article describes the developed and implemented program of senior preschool children self-esteem correction by the psychologist, where a set of games and exercises, dramatizations of literary works, art therapy techniques, psychological techniques were used as means of correction. The material of this article can be useful for teachers and psychologists who work with preschoolers.

Помагащите професии и училищният микс гарантират успех на образователните политики, Национален институт за образование и приобщаващи политики (Калоян Дамянов)

С влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование, а най-вече с Наредбата за приобщаващото образование, силно се заостри необходимостта да говорим за помагащи професии в училище. Веднага ще въведем и едно ново понятие, което, макар авторско, има своята основа в общата теория на помагащите професии - “училищен микс”. В рамките на микса разглеждаме триадата:училищна общност, дете, центрирано образование и помагащи специалисти. Движещата сила на механизма са самите помагащи професии и необходимостта преподаването да се впише в контекста на помагащия процес.

Модели деятельности психолога в образовательном учреждении

Работа психолога, как и любого другого специалиста, если это действительно профессиональная деятельность, должна быть выстроена как определенная система действий, направленных на решение поставленных задач с помощью специально подобранных средств. То есть в основу должна быть положена организационно-содержательная модель деятельности.

Behavioral health care coordination across child-serving systems: a burgeoning role for school psychologists

The school system is an important setting for child development. Schoolbased providers, such as school psychologists, are positioned to address behavioral health issues (i.e., mental health, behavioral and social/emotional development, behavioral factors associated with medical conditions) within the school setting. To effectively address these issues, they often must develop partnerships with other child-serving "systems" including the home, community, and healthcare system. These partnerships facilitate communication, consultation, and care coordination to occur that link behavioral health, medical, sociocultural, and educational factors or systems. As a result of their training and placement within the school setting, school psychologists are uniquely situated to implement models of care coordination between the home, community, and healthcare system. The purpose of this essay is to broadly highlight the importance of interdisciplinary collaboration across child-serving systems, with adults collaborating as a school community to support each student's healthy development. This discussion emphasizes the role of the school as the primary conduit in which to link these systems. Specifically, this article enumerates the burgeoning role of school psychologists in undertaking these interdisciplinary roles in linking systems of care. Implications for making these aspirational recommendations become a practical reality are discussed in the context of training and advocacy.

Насоки за дейностите на психолозите и на педагогическите съветници за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците

Дейностите на психолозите и на педагогическите съветници са ключови за създаването, реализирането и развиването на институционални политики за подкрепа и работа с деца и ученици както за превенция, така и за интервенции при затруднения в обучението, психично-здравни проблеми, отношения с връстници и трудно поведение, включително интервенции при ситуации, които изискват отговор на цялата училищна общност в сътрудничество с родителите и с институциите и службите в общността, и са с принос в изграждането на позитивен психологически климат и отношения в детските градини и училищата.

Вопросы профессиональной этики педагога-психолога в процессе психологического консультирования педагогических работников

В статье представлен анализ трудовых функций педагопсихолога (психолога образования), направленных на психологическое консультирование педагогических работников образовательной организации (педагогов, административных работников), в соответствии с профессиональным стандартом педагога-психолога .Обозначена проблема нечеткости формулировки принципа профессиональной компетентности, изложенная в Этическом кодексе педагога-психолога. Приводятся аргументы и размышления о необходимости обсуждения в профессиональном сообществе границ профессиональной компетентности педагога-психолога в процессе психологического консультирования педагогических работников.

School psychologya career that makes a difference

School psychologists can make a positive, lasting difference in children’s lives. They are a vital part of the effort to unlock each child’s potential for success.

Социално възпитание и модели на социално възпитание

Социалното образование и възпитание изпълняват следните основни функции: - консервативно-репродуктивна - тази функция е поддържаща, стабилизираща съществуващите обществени противоречия и тенденции; - прогресивно-продуктивна - тя е конструктивна, променяща, усъвършенстваща съществуващите обществени тенденции и отношения.

Социальное воспитание

Социальное воспитание - это составная часть процесса социализации, педагогически регулируемая и целенаправленная на формирование социальной зрелости и развития личности посредством включения ее в различные виды социальных отношений в общении, игре, учебе и социально-полезной деятельности.

The definition of social pedagogy in the context of socio-cultural diversity

The paper titled the definition of social pedagogy in the context of socio-cultural diversity discusses the context of social pedagogy in Europe and its general definition. It also focuses on the specification of socio-cultural diversity in Central Europe. The paper has a theoretical-empirical character and the aim of the research is to define social pedagogy in terms of socio-cultural diversity in the Czech Republic by applying the Delphi method. The main purpose of this paper is to define social pedagogy, social and cultural diversity in the Czech Republic and social pedagogy in the context of socio-cultural diversity. These characteristics were obtained through analysis of the experts' opinion on the issue.

Социалното възпитание в контекста на социализацията

Проблемът за социалното развитие, социалното възпитание и формирането на социални компетенции е особено актуален през последните години. Да се определи мястото и ролята на социалното възпитание в живота на отделния човек и обществото е възможно, само ако то бъде съотнесено към такива процеси като развитието и социализацията.

Social pedagogy in the field of social work

According a strategic framework for European cooperation in education and training (ET 2020) “education and training have a crucial role to play in meeting the many socio-economic, demographic, environmental and technological challenges facing Europe and its citizens... The Council of the EU emphasises efficient investment in human capital through education and training systems, which is an essential component of Europe ́s strategy to deliver the high levels of sustainable, knowledge-based growth and jobs that lie at the heart of the Lisabon strategy, at the same time as promoting personal fulfilment, social cohesion and active citizenship”8. Social pedagogy has got an important position in the process of improving the educational attainment, in fostering the social inclusion.