Играта като основно образователно и възпитателно средство

В педагогиката въпросът за играта се поставя с оглед на целите и задачите на обучението и възпитанието. Но най-значителното място заемат проблемите на играта в психологията, защото в играта се проявява и формира психиката. Тя е желана дейност, която стимулира активността на детето.

Games as an engaging teaching and learning technique: Learning or playing?

Games offer a medium for students to explore and interrogate information in a fun and interactive way. This type of animated learning environment is critical for engaging students in the learning given the prominence of iPods, game boys, play stations and a wide variety of highly entertaining and Sci-fi television in young people’s lives today. A passive learning environment will not stimulate them as they are used to greater pace and interactivity in life in general and so it is natural that they will need excitement and interactivity to support their learning.

Игра как средство воспитания

В отличие от других видов деятельности игра содержит цель в самой себе; посторонних и отдаленных задач в игре ребенок не ставит и не решает. Однако если для воспитанника цель -в самой игре, то для воспитателя, организующего игру, есть и другая цель -развитие детей, усвоение ими определенных знаний, формирование умений, выработка тех или иных качеств личности.

Educational games in practice: The challenges involved in conducting a game-based curriculum

The task of integrating games in an educational environment is a demanding one, and integrate the games as a harmonious part of a larger ecosystem of learning requires teachers to orchestrate countless complex organizational resources. By documenting both work processes involved in the implementation of the game in the learning environment and the execution of the game based on classroom activities, studies have identified a wide variety of roles that a teacher must take if they wish to make games a central part the curriculum. Ultimately, the paper emphasizes the importance of understanding the constraints under which teachers work.

Играта: универсално средство за развитие и формиране на детската личност в ПНУП

Истинската игра има като основна потребност действието,функционирането. Мотивите са в игровия процес и самия този процес носи удоволствие от играта. Играта е относително обособена,затворена,структурно времева цялостност. Играта е въображаема,условна реалност и същевремено е социално обусловена. Между играта и неиграта стоят игроподобните педагогически форми, които служат като мост за двупосочен преход или за синтез на играта с останалите дейности.

Подвижные игры как средство воспитания здорового образа жизни детей

В развитии двигательной деятельности ребенка дошкольного возраста, ведущая роль принадлежит подвижной игре.Подвижные игры являются наиболее доступным и благоприятным средством роста физических сил. Оздоровительное значение их обусловливается активными двигательными действиями, которые чаще всего организуются на открытом воздухе.

Teacher candidates' state of using digital educational games

The rapidly developing information technologies of our age offer new opportunities in every aspect of our lives. The use of information technologies in educational environments is an important element in creating enriched learning environments. Educational digital games used in teaching-learning environments help students to develop motivation, problem-solving, strategy development skills and creativity.

Игра как средство развития общения со сверстниками у детей старшего дошкольного возраста

Игра –это ведущая непродуктивная деятельность в дошкольном возрасте, представляется необходимым поиск средств, обеспечивающих развитие общения со сверстниками посредством игровой деятельности. Успешная игровая деятельность является для детей необходимой для развития психических процессов и функций, а также для овладения социальным опытом.

Педагогически основи на конструктивната игра

Играта е най-желаната дейност от децата от всички социални класи и през всички епохи на общественото развитие. Тя е типична дейност на детството.

Mobile game-based learning in secondary education: engagement, motivation and learning in a mobile city game

Using mobile games in education combines situated and active learning with fun in a potentially excellent manner. The present research has shown a mobile game-based learning strategy to be highly effective when compared to a regular project-based instructional trajectory and highlighted promising new directions for future research along these lines.

Сюжетно-ролеви игри като възпитателно средство в предучилищна възраст

За един пълноценен живот е необходимо да се премине през трите основни човешки дейности, а именно – игра, учене, труд. Благодарение на първото – играта, човек се развива – още от най-ранното си детство. Играта спомага за нормалното развитие на всяко дете и за формирането на детския характер и поведение. Известно е колко голямо е влиянието на играта върху развитието на детето: чувствата, мисленето, волята, въображението, психическите процеси, речта.

Играта: форма за самоорганизация на децата от предучилищна възраст

Водеща и доминираща дейност през ранното детство, играта създава условия за използване на психическата и физическа енергия на детето при решаване на различни казуси от ежедневието и най-вече при разбиране на сложните взаимоотношения, които възникват по време на игра. Така те се доближават до реалния живот на възрастните и стават част от нея. Тя засилва мотивацията на всички участници по време на самата игра, където децата могат на практика да приложат, да разберат и интегрират по-пълно усвоените по-рано привички, навици и умения.

Дидактическая игра как средство сенсорного воспитания детей младшего дошкольного возраста

Огромная роль и значение сенсорного развития заключается в том, что оно является основой для интеллектуального развития ребёнка, развивает внимание, воображение, память, наблюдательность. В связи с тем, что ведущим видом деятельности дошкольника является игра, именно играя, ребёнок учится осязанию, восприятию, усваивает все сенсорные эталоны. То есть, иначе говоря, игра выступает средством сенсорного развития и воспитания.

Игровият подход в обучението по български език на деца билингви в детската градина

В статията се обсъждат възможностите за по-ефективно прилагане на игровия подход в обучението по български език на децата билингви. Представените авторови идеи в това отношение са разработени на основата на постиженията у нас в изследването на играта като феномен на детството, а също и в изясняването на проблемите на обучението по български език в детската градина в условия на билингвизъм. Тези идеи са концептуалната рамка на разработена и апробирана от авторите педагогическа игрова технология за начално овладяване на български език от деца билингви в детската градина.

Gaming in education: Using games as a support tool to teach history

Games can be used as a support tool to complement traditional teaching methods to improve the learning experience of the learners while also teaching other skills such as following rules, adaptation, problem solving, interaction, critical thinking skills, creativity, teamwork, and good sportsmanship. Learning should not feel dull and it should not only mean rote memorization where students learn and grasp concepts through repetition or cramming. Teachers can take advantage of the energy and innovative thinking that is provided by using technology in learning to improve student performance.

Играта в образованието: известното и неизвестното

Статията разглежда различните ракурси, в които може да бъде видян феноменът на играта - философски, психологически и педагогически. Анализират се настъпващите промени в използването на играта в педагогически контекст и по специално създаването или адаптирането на платформи към нуждите на образованието и към съотнасянето на тези идеи към педагогическия начин на мислене.

Роль дидактических игр в экологическом образовании детей

Статья рассказывает о важности экологического воспитания, о привитии интереса у детей к природе и получения знаний о взаимодействии с природой детьми через дидактические игры, о видах дидактических игр и требованиям к ним.

Същност и значение на игровите технологии

Играта е най-обичаната дейност от детето. Тя е основна и водеща в детското развитие. Игрите задоволяват множество личностни потребности на децата, защото са отражение на действителността. Допринасят за социализацията на детето - включването на индивида в обществените отношения. В играта се удовлетворява фундаменталната потребност от самоутвърждаване и самореализация на детето. Тя му дава възможност да изпробва себе си в цялото разнообразие на своите способности. Играта е едно непрекъснато свидетелство за творчество, дейност във въображаема ситуация, намираща се на границата между обективното и субективното, между реалност и измислица.

Теоретический анализ функций игры как средства воспитания детей дошкольного и младшего школьного возраста

Одним из эффективных средств общеличностного развития детей дошкольного и младшего школьного возраста выступает игра. Включение игры в контекст урочных и внеклассных занятий способствует повышению качества воспитания человека-гражданина, интегрированного в современное общество. Игра – это детский мир, наполненный множеством интересных идей, сказок, необычных мыслей, вопросов. В этой среде ребенок чувствует себя комфортно, на этой «территории» ребенок растет, развивает свои способности, мыслит, общается со сверстниками, узнает их и себя в человеческом обществе. С помощью игры ребенок развивается как умственно, так и физически.

Using simulation to develop entrepreneurial skills and mind-set: An exploratory case study

Entrepreneurs need to develop a range of skills to be successful, including skills in decision making, risk management, problem solving, communication, and teamwork. Games and simulations are increasingly being used in both academia and business to encourage such skills development. This paper describes a business simulation module whereby postgraduate students use a game to simulate managing and operating a business. The game replicates real-world scenarios, thereby providing an innovative and contextualized learning environment. This paper presents extracts from students' reflective essays, which describe various learning outcomes. The paper concludes with some guidelines for teachers considering integrating game-based learning into their curricula to facilitate skills development, as well as recommendations for future research.