e-Book: Positioning diversity in Kenyan schools: teaching in the face of inequality and discrimination

Education is considered key for societies to achieve greater social cohesion and equality. Yet, schools, as the main providers of formal education, have increasingly come into question concerning their role in manifesting and perpetuating social categorisations, inequalities and discrimination instead of decreasing existing fragmentations and challenging power relations and hierarchies.

e-Book: Keeping school children safe and alive: strategies to stop bullying and prevent suicide

To raise awareness of all members of the community children, parents and school staff about the harm that bullying causes and how children & young people can be protected, including solutions to the problem of rising incidents of bullying and cyber bullying in connection with the use of social networks.

Играта като способ за справяне с агресията при деца със соп

Статията представя различни игри като способ за намаляване на агресията при деца и ученици със СОП. Целта е да се приложат иновативни подходи, пряко свързани с възможностите, които игровата педагогика би могла да предложи.

Коррекция склонности к агрессии у младших школьников средствами арт терапии

Статья посвящена проблеме насилия в школе, склонности современных младших школьников к проявлению агрессии. Первичная диагностика показала, что часть младших школьников имеет уровень агрессии выше среднего, обнаруживает склонность к проявлению которые вошли обучающиеся с уровнем агрессии выше среднего.

Forestalling bullying in primary and secondary schools in Spain

Bullying refers to degrading actions, recurring and prolonged, exerted by minors on an equal. Physical or virtual assaults and insults, rejections or intimidations that hinder the victims' school activity and cause them to feel continually threatened are examples of bullying and cyberbullying, which have serious repercussions, not only on the emotional well being and academic performance, but also on physical and mental health

Анализ на агресията в училище

В съвременния свят агресията е едно от най-срещаните явления сред подрастващите. Това поставя на дневен ред проблема и представлява актуална и сериозна задача пред цялата общественост. В статията са представени резултати от проучване на мнението на 276 ученици от начален етап (1. до 4. клас) относно агресията в училище, анализирани са формите на агресия, на базата на проведеното изследване са направени изводи и препоръки, които биха спомогнали за създаването на безопасна и благоприятна училищна среда.

Компетентность учителя в решении профессиональных задач, возникающих в педагогической деятельности в связи с агрессией у детей школьного возраста

В данной статье рассматривается проблема агрессивного поведения детей, факторов, влияющих на них. Рассматривается основные причины агрессии детей. Учитель играет важную роль в управлении издевательствами в классе.

Literature review: bullying and harassment in schools

In order to ensure that all students have access to the everyday activities and lessons of school, educators must work to create safe educational spaces and prevent bullying and harassment in schools.

Училище без насилие

Агресията в училище периодично влиза във фокуса на общественото внимание. И не е задължително тя да е физическа. Лошата дума нанася толкова силна травма, колкото и ударът. В дигиталната ера се роди и кибертормозът.

Игра как средство профилактики агрессивного поведения школьников

эффективным инструментом для предупреждения и снижения уровня агрессии у детей среднего школьного возраста. Игровая деятельность позволяет детям выразить свои эмоции, освоить навыки социального взаимодействия, развить эмпатию и саморегуляцию, а также научиться решать проблемы без агрессии.

Classroom management and aggressive behaviour

Aggression can exhibit in several different forms. It can be physical, verbal or passive. Physical aggression is discernible by insolent opposition towards authority, being belligerent, abusing others and damaging of property.

Превенция на училищния тормоз. Техника за управление на конфликти при ученици от 1 до 6 клас в Р. Гърция

През последните години все по често се наблюдава нарастващо девиантно поведение на непълнолетните във и извън училището. Училищното насилие и тормозът е едно многомерно социално явление с тревожни измерения и вредно въздействие върху психо емоционалното развитие и процеса на обучение на детето. Тормозът и виктимизацията на учениците в гръцките училища представлява една сравнително нова област на научните изследвания.

Социальные факторы проявления крайней агрессии в образовательных учреждениях

Статья посвящена проблеме осуществления актов крайней агрессии в образовательных учреждениях. Исследуется социальная природа скулшуттинга, рассматриваются возникновения в российском обществе.

Introduction: Interrupting Bullying & Harassment in Schools. Toolkit

The goal of this toolkit is to give educators and school leaders the tools that they need to prevent bullying and harassment by fostering a positive school climate. This package is meant to be used as a guide for teachers and administrators in their work to develop a safe and healthy school climate and, in the process, prevent bullying and harassment in their school community.

Стратегии за справяне с тормоза в училищна среда сред учителите

В дисертацията се изследва степента на проява на училищния тормоз и възможностите за справяне с него чрез намесата на учителите. Мнението на учителите за избора на стратегия определя потенциалната възможност за решаването му в рамките на училището и ограничава разпространението му като негативно явление в поведението на учениците.

Особенности агрессивности и тревожности участников школьного буллинга

Приведено исследование особенностей агрессивности и тревожности участников буллинга в школах. Исследование проводилось в формате анкетированного опроса учеников школ г. Минска. Количество респондентов 44 человека.

Views of catholic middle school students on handling peer aggression

Aggression toward peers who are perceived as weaker or different is a widespread problem for middle school students including those attending Catholic middle schools. Middle school students' normative beliefs about the acceptability of various types of aggressive behavior influences their own potential involvement in bullying.

e-Book: Invention pedagogy: the finnish approach to maker education

This collection, edited and written by the leading scholars and experts of innovation and maker education in Finland, introduces invention pedagogy, a research based Finnish approach for teaching and learning through multidisciplinary, creative design and making processes in formal school settings.

Трансформацията на образователната система, фактор за успешна кариера

Човешките ресурси придобиват все по-стратегическо значение чрез способността си да допринасят за достигане на целите на компанията. Това предизвиква интереса на потребителите на кадри по отношение на организацията на образователния процес, както и на постиганите резултати – придобиваните знания, умения и компетенции при обучението.

Деловая игра как эффективная технология воспитательной работы в колледже

содержание профориентационного проекта -деловой игры Четыре грани успешной карьеры: родитель, студент, педагог, работодатель ..., предполагающей создание условий для успешной коммуникации всех участников образовательных отношений в вопросах получения профессионального образования и построения траекторий карьерного роста выпускников колледжа, а также подтверждена результатами анкетирования участников.