Училищна политика за превенция на отпадането на деца и ученици от училище

Училищната политика за превенция на отпадането на ученици е изработена в контекста на Европейската платформа срещу бедността и социалното изключване, на предложената от Европейската Комисия „Стратегия за интелигентен устойчив растеж „Европа 2020” и на препоръките, направени във връзка с тях по отношение превенцията на социалното изключване и за по-добро образование и грижи в периода на ранното детство, насочени към осигуряване на всички деца на възможности за най-добър старт в живо, в съответствие с Националната стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система /2013-2020/ и РМС № 373/м 05.07.2017г. за създаване на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

Preventing abuse of deaf and hard of hearing children: what teachers can do

Jennifer Johnson discusses her work with the American College Educators-Deaf and Hard of Hearing (ACE-DHH) group to address maltreatment of children with communicative disabilities and deafness. The ACE-DHH Child Maltreatment Work Group has targeted two documents in which the inclusion of safety statements could protect deaf and hard of hearing children as well as children with communicative disabilities. Those documents, the Individualized Family Service Plan (IFSP), the document that guides and supports families of children who are deaf or hard of hearing up to 3 years old, and the Individualized Education Program (IEP), the document that supports the education of deaf and hard of hearing children from ages 3 to 21, are familiar to educators of deaf and hard of hearing children. Some deaf and hard of hearing children with delayed language acquisition are unable to answer questions beginning with "who," "what," "when," "where," or "how." The inability puts those children at a greater risk of being abused because perpetrators know the child will not be able to communicate when abuse is suspected. In September 2017, the Council for Exceptional Children, Hands & Voices, Kidpower, and the ACE-DHH released a letter addressing both the knowledge and the action necessary to protect these children. Signs that a child is experiencing abuse are provided in the article, and 5 tips to incorporate abuse prevention in the classroom are also provided. All those who work with children who have communication disorders have a responsibility to keep children safe and be on the alert for abuse. Participating in training and learning how to recognize the signs are key.

Социально-правовая помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

На фоне стабильного сокращения рождаемости ситуация с ростом числа детей, остающихся без попечения родителей, становится угрожающей. Причины сиротства разные, но понятны для ума и сердца, только если родители умерли или тяжело больны. Быть сиротой при живых родителях, осознавать, что они где-тоесть, очень тяжело. Ведь так много значат для ребенка материнская любовь, ласка, забота.

Професионалнага роля на социалния работник в живота на детето и семейството

Социалният работник е специалистът, който прави оценка на случая, семейството и ситуацията, взема решение дали детето е в риск и от какви мерки и услуги се нуждае и насочва случая към подходящ доставчик на социална услуга. Израз на тази огромна и отговорна работа е Планът за действие, който е основен документ. Той, обаче, е не просто документ, а крайният продукт на определен работен процес, свързан с анализ на семейството, детето, ситуацията и целия случай. Творческите импулси, интуицията на социалния работник са много важни и значими в осъществяването на този работен процес, но въпреки всичко работата на социалния работник трябва да бъде основана и съобразена с определено знание, теории, изследвания и стандарти. И най-вече, в своята професионална дейност социалните работници се нуждаят от „инструменти” и техники за работа, които са доказали своята ефективност в практиката.

Predictors of grade retention among children in an elementary school truancy intervention

This exploratory-descriptive retrospective study examined the demographic, school-related, psychosocial risk factors, and service referrals among elementary school children (N=2,861) at risk for continued truancy. The study purposed to investigate the domains of staying in school and progressing in school, constructs associated with eventual school dropout. The sample of school children was enrolled in 16 individual program sites of a statewide, community-based prevention intervention in the Deep South. Binary logistic regression analysis was conducted to determine which correlates among the indicators best predicted on-time grade level at 3 years postintervention among a sample of at-risk youth. Model fit to the data was modest. Findings showed ethnicity and grade at program admission were significantly associated with on-time grade attainment at 3 years postintervention. Children assessed as unmotivated by their teachers were less likely to be on time for their grade at 3 years postintervention than children who were not assessed as unmotivated. Findings also suggest the construct of school disengagement is an important concern for school social workers in practice with elementary students. Implications for school-based intervention and research are discussed. Further research should study the mechanisms and specific services with the intervention that are most effective when working with elementary-age school children. More research is needed to understand how children with differential levels of school engagement are impacted by nonacademic interventions and how this impacts school performance.

Дети группы риска: основные характеристики

Ситуация развития общества на современном этапе привносит в жизнь ребёнка ряд угроз и рисков, которые молодой формирующейся личности трудно самостоятельно преодолеть без серьёзных потерь и срывов. Особенно сложно процесс развития и формирования личности проходит у детей "группы риска".

Социалнопедагогическа характеристика на деца в риск, отглеждани извън семейна среда

В настоящата разработка се разглеждат основните понятия, свързани с характеристиката на тази рискова група от гледна точка на научната теория и се предлага вариант за класификация на основните социалнопедагогически характеристики на децата в риск, отглеждани извън семейна среда.

Повишаване мотивацията за работа на учителите

Да се ръководят и мотивират днешните ученици е трудно начинание. Децата следват и уважават учителите, които са уверени в действията си. За да повишите мотивацията у своите възпитаници, Вие самите трябва да се чувствате удовлетворени от нещата, които правите. В следващите редове ще Ви представим полезна информация и идеи, които ще повишат Вашето желание за работа!

Психологически анализ на учителската професия

Сред особеностите на учителската професия са творческият характер на работата, непрекъснатата актуализация на знанията и уменията съобразно новостите в света на науката, възможността за развитие в личностен и професионален план, за интелектуално, общокултурно и професионално-педагогическо израстване. Заедно с това обаче учителският труд не търпи повърхностно отношение, стереотипност, схематизъм и шаблони.

Най-важните предупредителни знаци, че страдате от синдрома на Бърнаут

Ако сте в постоянен стрес, ако се чувствате безпомощни, разочаровани и напълно изтощени, може би страдате от Синдрома на бърнаут, при който дори малки проблеми ни изглеждат напълно непреодолими, а всичко около нас е толкова мрачно и безсмислено, че е трудно дори да съберем енергията си, а какво остава да се погрижим за себе си. Синдромът на бърнаут, известен и като синдром на професионалното прегаряне, е състояние на емоционално, психическо и физическо изтощение, причинено от прекомерен и продължителен стрес.

Какво знаем и не знаем за синдрома „бърнаут“?

Темата „Синдром на професионалното изчерпване“ не е нова за никого – през последните години се изписа много за т.нар. бърнаут-синдром, който се смята за един от най-страшните проблеми на съвременния работещ човек. Огромното психическо натоварване и твърде големите изисквания, пред които ни изправят бързото развитие на технологиите, промените на пазара на труда, развитието на междуличностните взаимоотношения, както и изкривената обществена ценностна система и невъзможността за истинско отърсване от общественото напрежение стават причина за достигане на един изключително неприятен момент, а именно феноменът „професионално изчерпване“. Тъй като човешкото тяло е единна функционираща система, този синдром може да окаже негативно влияние както върху психическото, така и върху физическото здраве. Колкото повече информация обаче се натрупва в медиите за грозящата почти всеки един опасност от „професионално изчерпване“, толкова повече стават и въпросите около достоверността на част от изказванията и констатациите.

Study engagement and burnout profiles among Finnish higher education students

A person-oriented approach was applied to identify profiles of study engagement and burnout (i.e., exhaustion, cynicism, inadequacy) in higher education in a large and representative sample of 12,394 higher education students at different phases of their studies in universities and polytechnics in Finland. Four profiles were identified: Engaged (44%), engaged-exhausted (30%) inefficacious (19%) and burned-out (7%). The engaged students had the most positive engagement accompanied with the least burnout symptoms compared to other groups. The engaged-exhausted students experienced emotional exhaustion simultaneously with academic engagement. The inefficacious group had heightened experience of inadequacy as a student. The burned-out students showed very high cynicism and inadequacy and very low academic engagement compared to the other groups. Of these groups, the engaged students tended to be in the earlier stages in their studies, whereas the burned-out and inefficacious students had been studying the longest. The pattern suggests that students starting out with high engagement and that burnout becomes more common later in the academic career. Supporting demands-resources model, the covariates reflecting the demands were higher and those reflecting resources were lower among the burned-out and inefficacious students compared to the engaged students.

Синдром на професионално прегаряне /Бърнаут/

Синдром на професионалното изчерпване ( на английски: burnout [‘бърн,аут] ) е понятие, използвано в статията „Прегарянето: Високата цена на високите постижения“ на американския психиатър Хърбърт Фройденбергер през 1974 г., който забелязал този синдром сред своите колеги. Характеризира се със специфични симптоми и стадии на развитие.

Burnout among Swedish school teachers – a cross-sectional analysis

Teachers are at high risk of stress-related disorders. This study aimed to examine the occurrence of burnout in a sample of Swedish school-teachers, to test a combined measure of three burnout dimensions on the individual level, to characterize associations between burnout and factors encountered during work and leisure time, and to explore any differences between the genders.

11 съвета как да се справим с Бърнаут синдрома

Какво е Бърнаут синдром? Прегаряне по време на работа … Тази фраза ние възприемаме по-скоро като шега. Професионално прегаряне също е придружено с драстични промени в здравето на човека, които направо го разстройват.

Dimensions of work engagement and teacher burnout: A study of relations among Iranian EFL teachers

Among different teacher-related variables burnout can have irrevocable effects on the whole educational system. Due to the importance of considering all positive and negative related variables, and also lack of attention to positive criteria in the area of work-related factors, this study is the first attempt in Iran in the field to include engagement as a positive factor involved. The purpose of the present study is to investigate any possible relationship between work engagement and teachers' sense of burnout, as well as associations between work engagement, burnout, and teachers' years of experience. The correlational analyses indicate a significant and negative relationship between work engagement and burnout. Moreover, the higher the participants' experience is, the greater the amount of their work engagement is. On the contrary, as the number of years of teaching increases, the level of burnout decreases. On the other hand, negative relationship exists between burnout and their experience. The results offer a number of implications for in-service and pre-service teacher training systems.

Коррекция и профилактика синдрома эмоционального выгорания в профессиональной деятельности педагогов

В статье представлен анализ особенностей синдрома эмоционального выгорания у педагогов. Раскрыта модель коррекции и профилактики синдрома эмоционального выгорания в профессиональной деятельности педагогов.

Емоционалното "изгаряне" в учителската професия

Поради своите специфични особености учителската професия винаги е била във фокуса на общественото внимание, а учителят винаги е бил натоварван с много високи очаквания и отговорности. Неслучайно именно учителите са сред рисковите професионални групи, засягани най-често от синдрома на емоционалното „изгаряне”.

Investigating the relationship among the level of mobbing experience, job satisfaction and burnout levels of primary and secondary school teachers

The aim of this study is to examine the level of mobbing experienced by primary and secondary school teachers and to determine how and to what extent this affects their job satisfaction and burnout levels. This research used a relational survey model. As a result of the study, it has been determined that there is a negative and medium-level relationship between the teachers' level of exposure to mobbing towards their profession or social relationships and their job satisfaction levels; a positive and medium-level relationship between the teachers' level of exposure to mobbing towards their profession or social relationships and their burnout levels; and a negative and low-level relationship between their internal and external job satisfaction levels and their burnout perceptions. According to the results of the path analysis, the teachers' job satisfaction level decrease in line with an increase in their mobbing experiences related to their profession and social relationships, and thus, their burnout levels also increase. However, it has also been determined in the study that in line with an increase in the internal and external job satisfaction levels of teachers, their burnout perceptions decrease. Accordingly, it has been concluded that mobbing towards their profession and social relationships is a stronger predictor of burnout level in comparison to job satisfaction.

Представления воспитателей дошкольного образовательного учреждения о причинах собственного эмоционального выгорания

В статье рассматривается проблема эмоционального выгорания воспитателей, которая в настоящее время недостаточно изучена. Наибольшие разногласия сохраняются в отношении вопроса об обстоятельствах, детерминирующих возникновение и протекание синдрома выгорания в данной профессиональной группе. Важным условием успешности мероприятий по профилактике и преодолению выгорания является ясное видение происхождения данного явления целевой группой, то есть самими педагогами ДОУ. Наше эмпирическое исследование позволило выявить представления воспитателей о причинах эмоционального выгорания и описать влияние фактора возраста детей, с которыми работают обследованные, на объективную интенсивность выгорания. Совокупный анализ результатов анкетирования и формализованной диагностики позволил выявить ряд закономерностей. В частности, показано, что наибольшей субъективной значимостью для всех категорий воспитателей обладают эмоциональные, психосоматические и семейные причины выгорания, объективно же наиболее интенсивное выгорание присутствует у работающих с детьми раннего возраста. Полученные данные могут послужить ориентиром при содержательном планировании и осуществлении программ, направленных на профилактику и коррекцию выгорания у воспитателей.