Образователните клъстери като форма за реализация на иновативни политики и практики в образованието и квалификацията на учителите

Глобализацията на съвременния свят и бурното развитие на технологиите поставя образованието пред много предизвикателства. То трябва да отговори на тези изисквания като подготви студентите, университетските преподаватели и учителите за осъществяване на съвременен образователен процес. Изискванията към тях са свързани с прилагане на иновативни технологии в обучението от една страна и от друга – с отговор на потребностите и мисленето на съвременните ученици. Университетите и училищата не могат да намерят лесно отговор на всички тези потребности. Необходима е интеграция на институциите, заинтересовани за развитие на образованието. Възможност за това дават клъстерите и по-специалн образователните клъстери.

Структурираното обучение като алтернативен метод в обучението и комуникацията при деца с комбинирани нарушения

Структурираното обучение е само част от богатия арсенал алтернативни методи и средства за обучение и комуникация при деца с комбинирани нарушения, която все повече доказва по категоричен начин преимуществата си пред конвенционалните методи за комуникация и терапия. В статията се отделя специално внимание на същността, организацията и значението на структурираното обучение и механизмите, чрез които то обезпечава реални възможности за постигане на самостоятелност и независимост при децата с повече от едно нарушение. Структурираното обучение се разглежда като един от най-успешните алтернативни методи, насочен към удовлетворяване на потребностите на лица с мултиплени увреждания.

Essential education: future jobs must be taught with tech

At the tender age of 87, Michelangelo said “I am still learning”, making him a poster child for lifelong education. Learning has come a long way since Renaissance Italy, but educators and administrators still face the same concerns in equipping students from school to university for the world of work; except today’s world is faster and more automated, with flexible patterns of employment.

Pоссийское образование и инновации: ретроспектива и прогноз

Начиная с Петровских времен, российское образование прошло много этапов, каждый из которых характеризуется своими инновациями. Дана ретроспектива этих этапов, сделан анализ современного состояния системы образования в России, сделан прогноз того, что ожидает отечественную систему образования в ближайшее десятилетие.

Да обърнем класната стая, или за един иновативен метод за изучаване на трансформиращ преразказ в 7. клас

В статията са представени иновативният метод „Обърната класна стая“ и приложението му от автора в часовете по български език и литература за изучаване на трансформиращ преразказ в 7. клас. Иновацията разширява обхвата на новите технологии в съвременното българско училище и води до усъвършенстване на професионалните компетентности на учителите и на езиковите компетентности на учениците. Методът „Обърната класна стая“ подобрява комуникацията и социалните умения на всички страни в учебния процес. В обучението по български език и литература дава възможност за стимулиране на интереса и активността на учениците, за повишаване на мотивацията им за овладяване на нови знания, умения и компетентности и за усъвършенстване на тяхната творческа дейност.

Future of Education and Jobs – Vision 2030

New Jobs Require New Education Approaches. The Future of Education has to be linked more closely to Job Opportunities.

Образование будущего: сомнения и проблемы

В статье обсуждаются проблемы современного музыкального образования в связи с переходом к болонской системе. На основе материалов конференции Петербургской консерватории «Модернизация высшего музыкального образования и реализация принципов Болонского процесса в России, странах СНГ и Европы» изучается имеющийся опыт адаптации отечественной системы музыкального образования к новым западным принципам.

Tехнологичните иновации в училище

Свидетели сме на значителни промени във всяка една област от човешката дейност, породени от развоя на технологиите. Поставено е началото на нов етап в развитието на обществото, в който информационните и комуникационните технологии (ИКТ) ще имат все по-значителна роля. Както всички останали науки, педагогиката също изпитва влиянието на промените, новите технологични разработки са важна предпоставка за научнообосновани нововъведения в сферата на образованието. Образователните технологии са все по-тясно свързани с техническите постижения, използвани в процеса на преподаване, а това води и до нови психологически и педагогически теории за ученето.

Образование будущего: сомнения и проблемы

В статье обсуждаются проблемы современного музыкального образования в связи с переходом к болонской системе. На основе материалов конференции Петербургской консерватории «Модернизация высшего музыкального образования и реализация принципов Болонского процесса в России, странах СНГ и Европы» изучается имеющийся опыт адаптации отечественной системы музыкального образования к новым западным принципам.

A 21st-century higher education: training for jobs of the future

Australia’s new prime minister, Malcolm Turnbull, has announced what he calls a “21st-century government”. This article is part of The Conversation’s series focusing on what such a government should look like.

Инновации в образовании: сущность и социальные аспекты

В статье дается сущность понятия «инновация», прослеживаются его основные социальные аспекты в области современного образования. В качестве примера выявления и обобщения инновационных педагогических инициатив представлен опыт проведения педагогических чтений в г. Майкопе.

Предизвикателствата пред съвременния български учител

В контекста на съвременното общество, българското образование е изправено пред много предизвикателства. От една страна е Законът за народната просвета, който от 1991г. година насам, подлежи на непрекъснати частични изменения и допълнения, както и новият Закон за предучилищното и училищно образование, който е приет едва в края на 2015г. Дълго отлаганото предприемане на категорични действия за осъществяването на реформа на образователната система би могло да се тълкува като неприоритетен ресор в политиката на правителствата.

Teaching for the Future: Creating the Teaching Profession that 21st-Century Students Deserve

In America, the debates over teachers and their profession have been raucous, especially of late. But the struggles (over who enters teaching, how they are prepared, and how they are paid) are anchored in 20th-century policies based on 19th-century principles of student learning.

Предметно-развивающая среда в технологиях инклюзивного пространства

На развитие ребенка дошкольного возраста большое влияние оказывает окружающее его пространство, среда детского сада, в которой он находится большую часть времени. Участие в городской экспериментальной площадке обозначило проблематику необходимости создания предметно-развивающей среды в инклюзивной группе детского сада комбинированного вида.

Алтернативното образование: за и против

За никого не е тайна, че образователната система в България е далеч от ефективна. Процентът на учениците, отпадащи от училище всяка година, непрекъснато расте. По данни на „Уницеф“ всяка година повече от 6000 деца отпадат от училище между първи и четвърти клас, а този и без това значителен брой скача още повече между пети и осми клас: през учебната 2012/2013 г. 20% от учениците са спрели да посещават училище.

The future of jobs and education

Life is a learning experience, or so they say. Broadly speaking, educational activities can be split into two categories: life skills and professional skills. The life skills that we all need to learn, and the way we learn them, have remained relatively consistent across the ages: how to communicate, socialize and survive. But you can argue that today’s education system is skewed toward the second category, the teaching of professional skills and it’s this category that will face the greatest opportunities and challenges over the next 50 years.

Дополнительное образование как ресурс выявления одаренных детей

Значительной составляющей образовательного процесса современной школы в рамках Федерального государственного образовательного Стандарта является эффективная организация второй половины дня. Она определяется как «внеурочная деятельность», основана на тесном взаимодействии общего и дополнительного образования. Появляется больше возможностей для индивидуального развития одаренных детей, которые в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения. Как в условиях малых городов, где нет специализированных центров, но актуальность системы поиска и обучения одаренных детей остается, система дополнительного образования выступает гарантом выявления, поддержки и развития одаренных детей для создания и поддержания на высоком уровне научно-технического, политического, культурного и управленческого потенциала страны в будущем?

Билингвално и бикултурално образование. алтернативни образователни подходи към етно-малцинствените общности

Статията представя характеристиките на билингвизма според съвременните лингвистични теории, както и подходите при изработването и прилагането на билингвални образователни програми в Европа и САЩ. Посочени са предимствата на социокултурния подход при избора и прилагането на образователни интеграционни програми, като акцентът е поставен върху т. нар. продуктивно обучение.

Подходи към ученето и начинът на организиране на обучението в контекста на социалните и на техническите промени

В публикацията се представят възможни подходи за учене, които са разгледани в контекста на социалните и на интензивните технически промени през последните две десетилетия. Тези подходи са ориентирани към разбиране за ученето като творчески процес, който е свързан със синтезиране на информация от различни източници, осмисляне на тази информация и търсене на нови и съвременни идеи за използването й в различни ситуации. В този контекст се обръща внимание на два основни момента в ученето: мотивацията и стремежа към познание. Първото зависи пряко от методите на преподаване на учителя/преподавателя (както и от множество други фактори като социалната и образователната среда например), а второто зависи пряко от избрания подход за учене.

Defining quality in early childhood settings: Experiences from the field

The successful education of the child during her/his years of schooling and the participation of that child in society as an adult, depends to a greater degree upon the foundation laid during the early years” (Evans, Myers and IIfled, 2000, p.7). Research indicates that learning is crucial to development whereby knowledge, skills, attitudes and values are developed. Research from disciplines such as physiology, nutrition, health, sociology, psychology and education provide evidence indicating that the early years are crucial in terms of developing intelligence, personality and social behaviour of children. If children are not provided opportunities to communicate, learn and develop they will not attain the optimal level of development and therefore will not thrive. It is therefore imperative that people working with young children understand the multifaceted aspects of children’s development within the context in which they grow, think and learn. Children spend a major part of their day in schools ‘learning’ and in interacting with other children and the adult/s (teacher/s). This implies that the role of the adult and significant others in the children’s life play a crucial role in providing opportunities for optimal development which include an emotionally safe and healthy environment, supportive interactions and relationships, stimulation and time. These are all important and integral aspects of quality in early childhood settings. Furthermore, research conducted in the area of early childhood in the UK and US indicate that the determinants of quality are a stimulating physical environment, staff knowledge and understanding of the curriculum, knowledge of how young children learn, adult skill in supporting children and helping parents to support children’s learning at home. (EPPE project, UK, 1999 to date).