Предимства и недостатъци на обучението в електронна среда в начална училищна възраст

В статията е обърнато внимание на предимствата и недостатъците на обучението в електронна среда в начална училищна възраст. Разглеждат се информационните и комуникативните технологии, използването на електронни ресурси. Обръща се внимание, че чрез тези технологии учениците имат възможност да търсят различни източници, за да изберат и синтезират дадена информация.

Искусственный интеллект и цифровые технологии в будущем образование.

Students' digital learning resources for transversal skills improvement and virtues inculcation

The goal of the study is to analyse the relation between students' digital learning and transversal skills, as well as between students' digital learning and virtues. In the correlative study, 73 teachers of Class 12 of general education institutions participated, filling out a questionnaire in the Google Docs environment. As a result of the theoretical analysis, the criteria for digital learning have been identified -access to digital technologies, cooperation, teachers’ digital competence and availability of activities in compliance with cognitive engagement levels.

Усъвършенстване на уменията за правопис на съгласните звукове на учениците от 2. клас чрез използване на дигитално образователно съдържание

Обучението по български език и литература в началния етап на образование има комплексен характер и е основата за успешно усвояване на знания и умения по останалите учебни предмети. Формирането на умения за правилна устна и писмена реч е съществена част от това обучение. За да придобият правописна грамотност, учениците трябва да бъдат добре мотивирани

Цифровая дидактика и педагог цифрового обучения

Образование переживает цифровую трансформацию. Это особенно ярко выражается в распространении онлайн-обучения и цифровых технологий, развитии современных инструментов и конструкторов. Специалисты сходятся во мнении, что цифровая образовательная среда ставит новые вызовы перед дидактикой.

The use of digital learning application in improving speaking skills in esp teaching practicum course: a learner reflection

In many fields of knowledge, ESP had been deemed necessary for future professionals' academic training. Mastery of a foreign language, study in a particular field, and the development of skills relevant to the needs of the student's career are the main components of the student's broad scope. This research focuses on the use of digital applications to improve ESP students' abilities, especially in speaking. This study was conducted during the teaching practicum at the Faculty of Language and Arts, Satya Wacana Christian University.

Развитие на средното образование чрез дигитални методи на обучение

Методите на преподаване в средното образование претърпяха зна­чителни промени поради COVID 19. Раз­гледано е положителното въздействие на инвестирането в образование чрез Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и учене­то в Република България (2021-2030 г.) и дигиталните технологии

Использование цифровых ресурсов в образовательном процессе

В данной статье рассматривается важность использования цифровых образовательных ресурсов в образовательном процессе, описание методических особенностей, анализ содержания и структуры цифрового образования, создаваемого в рамках проекта системы электронного обучения.

Student co creation of digital learning resources: an evaluation and reflection of veterinary pharmacy and care home pharmacy interprofessional education packages

Funding secured from the university of nottingham was used to enable students to work together with academics to develop two interprofessional education (ipe) e: learning resources using xertetm. one project focussed on veterinary pharmacy and involved six students from both the school of pharmacy and school of veterinary medicine and science.

Дигитални инструменти в помощ на учениците от 12. клас за усвояване на идиомите в английския език

При преподаването на идиоми съвременният учител по английски език се сблъсква с редица трудности. Oсновният проблем, пред който се изправя той е, че знанията на учениците за английските идиоми от предходните години се оказват нетрайни. Множество ученици са съхранили само теоретични знания, а не практико-приложими.

Цифровые средства игровой грамматики на среднем этапе обучения английскому языку

Проанализированы преимущества и недостатки игровых приложений и специализированных платформ для изучения материала, а также даны рекомендации по эффективному использованию компьютерных технологий при обучении английскому языку.

“Learning is about being active, but the digital is not really active”: physiotherapy teachers' attitudes toward and experiences with digital education

Digital education is expected to transform higher education teaching and learning. Despite high expectations, higher education teachers have been slow to implement active digital learning. The aim of this study was to investigate physiotherapy teachers’ attitudes toward and experiences with digital education and what the teachers’ considered prerequisites to a digital transformation of teaching and learning in physiotherapy. Qualitative in-depth interviews were conducted with 12 teachers in physiotherapy education. The interviews were analyzed using inductive thematic analysis.

Развитие на дигитална компетентност у учениците в обучението по биология и здравно образование чрез използване на приложението space by wix

Целта на описаният педагогически подход е учениците да си обяснят процеса на хранене и храносмилане, както и да си дадат сметка за значението на храненето и физическата активност за общото здравословно състояние на организма, като всичко им се поднесе достъпно, посредством езика на новите технологии и осъзнатото преживяване.

Ресурсы цифровых технологий в обучении детей с интеллектуальными нарушениями

На сегодняшний день, без новых, современных, цифровых технологий трудно представить современную школу России. Использование цифровых технических средств в обучении является существенным, большим шагом вперёд. В быстро инновационных цифровых технологий.

Impact of digital communication in language learning skills

The objective of this research paper is to find how the recent trends of digital learning have affected the learners and led to change their modes of learning and how the socioeconomic and cultural vulnerabilities have affected the mass learners. Both during and after the COVID 19 phases, digital learning has extended its multifaceted learning opportunities to one and all. However the effects in the two phases have marked remarkable changes in its way of application, reception and inculcation.

Примерно съдържание за създаване на електронни тестове за подобряване на резултатите от обучението по математика в раздел „тригонометрия“ в xi клас

В статията е предоставена примерна система от обучаващи тестове в процеса на обучението по математика в раздел „Тригонометрия“, XI клас, общообразователна подготовка. Задачите в тестовете разглеждат основни ситуации от учебното съдържание

Использование краеведческого материала в математическом образовании

В статье рассматривается вопрос математического образования, в основе которого лежит возможность реализации межпредметных связей. Важны моментом является изучение родного края с помощью авторских нестандарных задач, которые способствуют развитию логического мышления.

Toward a theoretical framework for task design in mathematics education

Task design is an important element of effective mathematics teaching and learning. Past research in mathematics education has investigated task design in mathematics education from different perspectives (e.g., cognitive and cultural) and offered a number of (theoretical) frameworks and sets of principles. In this study, through a narrative research in the form of autoethnography, I reflected on my past teaching and research experience and proposed a (theoretical) framework for task design in mathematics education.

Технология за усвояване на текстови задачи от учениците в 1. клас чрез нагледни средства и демонстрация

С обучението по математика в 1. клас може да се допринесе за развитието на самостоятелното мислене у учениците, но за целта е необходима такава организация на обучение, която дава възможност да се постигне систематизиране, разширяване и задълбочаване на наличните знания.

Развитие математической культуры студента

В исследовании применялись методы анализа соответствующей литературы по исследуемой проблеме, фундаментальных понятий, образовательных программ, рабочих планов, а также методических пособий. Результаты исследования.